Begroting 2019 - 2022

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen rondom de bedrijfsvoering voor het jaar 2019 en een doorkijk voor de jaren 2019 – 2021.

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van onze primaire en ondersteunende processen om onze beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Met sturing wordt richting gegeven aan onze organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren.
Beheersing is het stelsel van maatregelen en procedures om vast te stellen of de uitvoering in overeenstemming is met onze plannen of dat bijsturing noodzakelijk is.