Begroting 2019 - 2022

Grondbeleid

Inleiding
De paragraaf Grondbeleid geeft  de hoofdlijn van het te voeren grondbeleid en de risico’s weer.  De verdere uitwerking van het grondbeleid en de grondexploitaties is opgenomen in de Nota Grondbedrijf. In deel A van de Nota wordt beschreven hoe het grond- en vastgoedbeleid wordt ingezet om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Deel A van de Nota wordt in principe eenmaal per collegeperiode vastgesteld, tenzij er majeure beleidswijzigingen aan de orde zijn. Deel B van de Nota, de risiconota wordt jaarlijks opgesteld en in november aan de Raad voorgelegd.