Begroting 2019 - 2022

Financieel perspectief sociaal domein

Inleiding

Passende zorg en ondersteuning bieden binnen de financiële kaders is de  hoofddoelstelling voor het sociaal domein. Voor de uitvoering van de drie voormalige decentralisatieopgaven (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) is een budgettair kader ingesteld dat ook helpt om de integraliteit van de uitvoering te bevorderen en maakt substitutie van middelen mogelijk.

Voor het opstellen van een realistische begroting 2019 en verder is een vrijwel geheel nieuwe opzet voor het budgettair kader sociaal domein gemaakt. Hiermee is feitelijk al een eerste voorschot genomen op het nieuwe integrale programma ‘Gezond en actief Venlo’. komen tot deze ‘nieuwe’ programmabegroting.