Begroting 2019 - 2022

Programma 12 Algemene middelen

Dit programma is geen inhoudelijk beleidsprogramma. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord en wordt financieel inzicht gegeven in de overhead van de gemeente. Ten dele staat deze informatie ook bij de paragrafen.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 52.690

12,6 %

Baten

€ 276.407

66,2 %