Begroting 2019 - 2022

Bijlage II Kerngegevens

Aantallen
begroting
2019

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

101.059

waarvan:

- inwoners < 18 jaar

18.080

- inwoners van 18 tot 64 jaar

62.183

- inwoners > 64 jaar

20.796

Lage inkomens

16.400

Bijstandsontvangers

3.161

- WWB

2.908

- IOAW / IOAZ

253

Uitkeringsontvangers

9.014

waarvan:

- Bijstandsontvangers

3.161

- WAO/WIA

3.558

- Militairen

51

- WAZ

105

- WAJONG

1.342

- WSW

584

Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds)

8.890

Aantal huishoudens

47.198

waarvan één-ouder-huishoudens

3.414

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha.)

12.405

Oppervlakte bebouwing (in ha.)

879

Oppervlakte binnenwater (in ha.)

495

Woningen en recreatiewoningen

47.478

Bedragen x € 1.000

Bedragen
begroting
2019

C. Financiële structuur

Ongebonden belastingen

43.600

Uitkeringen uit het Gemeentefonds

133.010

- AWBZ naar WMO Gemeente Venlo

14.865

- AWBZ naar WMO Regiomiddelen

44.106

-Totaal AWBZ naar WMO

58.971

- Jeugdzorg

21.996

- Participatie

17.700

- WSW

0

Totaal uitkeringen uit het Deelfonds Sociaal Domein

98.667

Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari

50.484

waarvan:

- reserves

30.949

- voorzieningen

19.535

Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven)

381.402

Gehanteerd rentepercentage

3%

Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2019)

314.339

D. Woonlastenbepalende kengetallen

Waarde woningen en niet-woningen

14.882.534

waarvan:

- WOZ waarde woningen eigenaren

8.872.274

- WOZ waarde niet-woningen gebruikers

3.188.630

- WOZ waarde niet-woningen eigenaren

2.821.630