Begroting 2019 - 2022

Bijlage VIII Financiële positie

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks
terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume via de exploitatie moeten lopen. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen.Toepassing van deze voorschriften leidt tot de volgende situatie:

WW-conforme uitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen
Voor nog lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 250.000
gebudgetteerd. De gemeente Venlo is eigen risicodrager met betrekking tot de WW-uitkeringen en verplichte bovenwettelijke WW-uitkeringen voor voormalig
werknemers. Voor voormalig werknemers die recht hebben op een WW uitkering ontvangt de Gemeente een nota van het UWV.

Uitkeringen oud wethouders
Voor thans lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 291.000
gebudgetteerd. Het budget is ter dekking van aanspraken op een
loondervingsuitkering ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
(Appa) en wachtgelden.  

Toekomstige Pensioenaanspraken wethouders
De verplichtingen inzake pensioenen van wethouders zijn ondergebracht in de
voorziening Pensioenkosten  Wethouders. De voorziening kent per 1 januari
2017 een omvang van € 4.267.173. Ingevolge artikel 44 van het BBV dient de gemeente een voorziening te treffen voor toekomstige pensioenverplichtingen van de wethouders (pensioenvoorziening bij het ABP is (thans) nog niet mogelijk). De hoogte is afhankelijk van jaarlijkse uitkomst van de actuariële berekening.
De voeding vindt plaats op basis van:

  • Eventuele waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken

door wethouders.   

  • Benodigde (bij)storting op basis van actuariële berekening.
  • Ingehouden pensioenpremie (=Appa premie) op  de bezoldiging van de wethouders.

Voormalig personeel brandweer; FLO
Voor lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 392.697 gebudgetteerd ten behoeve van FLO verplichtingen van gelijke omvang.
Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen,
zoals de brandweer. Het FLO leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij
functioneel leeftijdsontslag kan worden verleend. Deze regeling houdt in dat de ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Na het verlenen van FLO-ontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO uitkering om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen. Bij de overgang van de Brandweer naar de Veiligheidsregio in 2011 is besloten dat Gemeente Venlo verantwoordelijk blijft voor kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en 2e loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo.