Begroting 2019 - 2022

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

In het programma Sport- en Cultuurbevordering wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente voor de sportieve en culturele ontplooiing van haar inwoners verricht. Dit is schematisch weergegeven in de doelenboom in de volgende paragraaf.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.020

2,2 %

Baten

€ 3.143

0,8 %