Begroting 2019 - 2022

Programma 4 Zorg en Welzijn

Dit programma gaat over de zorg en ondersteuning die noodzakelijk is voor inwoners om te kunnen blijven meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Verder omvat dit programma initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van onze burgers.

Nadat wij bij de Jaarrekening 2016 zijn geconfronteerd met aanzienlijke tekorten in het sociaal domein hebben wij eind 2017 een plan van aanpak gepresenteerd om te komen tot passende zorg en ondersteuning bij een duurzaam financieel evenwicht.
Voor het terugdringen van het tekort hebben wij gekozen voor een herijking van onze koers. Wij hebben gekozen om de methodiek van prestatiedenken te integreren in onze aanbestedingen. Vanuit deze nieuwe methodiek formuleert de gemeente WAT er moet worden bereikt aan maatschappelijke effecten en/of doelstellingen door de ingezette ondersteuning. De aanbieder geeft aan HOE hij een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de maatschappelijke effecten in de vorm van prestaties. Hierbij geldt dat de aanbieder moet kunnen onderbouwen dat de voorgestelde werkwijze (bewezen) effectief is. Zo maken wij maximaal gebruik van de kennis en ervaring van onze aanbieders en kan er ook synergie worden bereikt door de samenwerking tussen aanbieders. Voor 2018 en 2019 hebben wij de methodiek van prestatiedenken toegepast voor de aanbestedingen:

  • Algemeen maatschappelijk werk;
  • Begeleiding individueel;
  • Maatwerkdiensten Jeugd;
  • Beschermd wonen.

Deze aanpak hanteren wij ook voor interne opdrachten. Voor deze opdrachten worden vergelijkbare afspraken gemaakt zoals die met onze aanbieders. Zo werken wij ook voor de uitvoering van de Toegang met een (interne) opdrachtgever en een (interne) opdrachtnemer.

Naast de implementatie van de methodiek van prestatiedenken, hebben wij 11 maatregelen gedefinieerd die een bijdrage leveren aan het bereiken van een duurzaam financieel evenwicht. Ieder kwartaal wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang die wordt behaald om te komen tot passende zorg en ondersteuning bij een duurzaam financieel evenwicht met de Rapportage (financieel evenwicht) sociaal domein.  

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 130.424

31,2 %

Baten

€ 5.354

1,3 %