Begroting 2019 - 2022

Overzicht van incidentele baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. In alle jaren is sprake van een incidenteel begrotingstekort. Daarmee kan  de conclusie getrokken worden dat de begroting structureel sluitend is. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake is van een “materieel” begrotingsevenwicht.

Bedragen x € 1.000

Programma

2019

2020

2021

2022

Baten

03 Participatie & werkgelegenheid

15

05 Onderwijs en Jeugd

594

594

50

50

06 Economie en Toerisme

6.346

30

08 Ontwikkeling Centrumstad

100

8.320

1.245

4.808

10 Wonen en Leefomgeving

42

73

2.734

11 Beheer openbare ruimte

19

18

18

12 Algemene middelen

1.348

1.196

187

Onttrekking aan reserves

05 Onderwijs en Jeugd

185

120

09 Verkeer en Bereikbaarheid

150

10 Wonen en Leefomgeving

2.508

2.111

1.650

1.600

11 Beheer openbare ruimte

1.345

Totaal incidentele baten

12.618

12.478

5.884

6.476

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverlening

02 Openbare orde en Veiligheid

2

2

2

03 Participatie & werkgelegenheid

110

04 Zorg en Welzijn

400

05 Onderwijs en Jeugd

594

594

06 Economie en Toerisme

6.343

154

4

4

07 Sport- en Cultuurbevordering

31

08 Ontwikkeling Centrumstad

2

388

1.245

4.808

09 Verkeer en Bereikbaarheid

60

10 Wonen en Leefomgeving

1.892

8.116

2.734

11 Beheer openbare ruimte

12 Algemene middelen

145

200

Toevoeging aan reserves

03 Participatie & werkgelegenheid

15

06 Economie en Toerisme

1.070

70

70

70

10 Wonen en Leefomgeving

2.684

2.218

1.223

1.169

12 Algemene middelen

4.372

6.178

6.321

5.181

Totaal incidentele lasten

17.704

17.935

11.599

11.234

Totaal saldo incidentele baten en lasten

-5.086

-5.458

-5.715

-4.758