Begroting 2019 - 2022

Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

Het programma Participatie en Werkgelegenheid is één van de programma’s waarin de drie decentralisatieopgaven in het sociale domein zijn ‘geland’. Dit programma richt zich op participatie en de uitvoering van de Participatiewet.

Bij het streven naar participatie voor allen past het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan alle mensen: voor jongeren en ouderen en voor mensen met en zonder beperking. Participatie via arbeid levert een krachtige bijdrage aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid, versterkt het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de sociale cohesie en de economie.
Naast instrumenten om participatie te bevorderen biedt de Participatiewet tevens een financieel vangnet voor mensen die geen of onvoldoende middelen van bestaan hebben, dit is een wettelijke taak. Daarnaast is er het gemeentelijk armoedebeleid, het sluitstuk van het financieel vangnet.
Het programma Participatie en Werkgelegenheid draagt bij aan de vier kernopgaven van de Sociale Structuurvisie 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn we Venlo’, met name kernopgave 1: ‘Iedereen, jong en oud, met en zonder beperkingen, neemt vanuit zijn eigen mogelijkheden deel aan de samenleving en levert een zinvolle bijdrage. Dat kan door een betaalde baan, als vrijwilliger of mantelzorger of als lid van een actieve gemeenschap.’  
Met behulp van de doelenboom geven we schematisch weer welk strategisch kader de gemeente hanteert en welke doelstellingen de gemeente wil realiseren.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 76.609

18,3 %

Baten

€ 48.434

11,6 %