Begroting 2019 - 2022

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Het programma Onderwijs en Jeugd beschrijft de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de jeugdige inwoners van Venlo. Het programma heeft een brede reikwijdte ten aanzien van jeugdigen, want ook het algemeen vormende onderwijs en het toezien op het volgen van onderwijs zijn onderdeel van dit programma.

Programma 5 heeft een sterke relatie met programma 4 Zorg en Welzijn omdat in dat programma wordt ingegaan op de jeugdige inwoners die ondersteuning of zorg nodig hebben. Het onderwerp beroeps- en hoger onderwijs vindt u terug in programma 6 Economie en Toerisme.

Met behulp van de doelenboom in de volgende paragraaf wordt schematisch
weergegeven welk strategisch kader wordt gehanteerd en welke doelstellingen wij met de uitvoering van dit programma willen realiseren.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.363

3,9 %

Baten

€ 4.674

1,1 %