Begroting 2019 - 2022

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Mutaties 2021

Mutaties 2022

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Algemene Grondreserve

2.826

1.800

1.376

1.800

1.223

1.650

1.169

1.600

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

2.031

1.935

349

2.031

724

1.627

876

Algemene reserve (bespaarde rente)

1.352

1.441

1.661

1.882

Totaal structurele baten en lasten

6.209

1.800

4.751

2.149

4.915

2.374

4.678

2.476