Begroting 2019 - 2022

Bijlage III Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2019

Mutaties 2019

Boekwaarde
31-12-2019

Mutaties 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

23.482

8.551

1.800

30.233

9.089

1.800

37.521

9.334

1.650

45.206

8.393

1.600

51.999

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

18.070

5.725

23.795

7.713

31.508

8.111

39.619

7.224

46.843

Prognose Resultaat 2018

Algemene Grondreserve

5.412

2.826

1.800

6.438

1.376

1.800

6.014

1.223

1.650

5.587

1.169

1.600

5.156

B

BESTEMMINGSRESERVES

7.467

2.959

2.387

8.038

2.861

780

10.120

2.101

724

11.496

1.697

876

12.317

1

Overige Bestemmingsreserves

Reserve Sam fonds

Reserve Kennisinfrastructuur

243

70

120

193

70

120

143

70

213

70

283

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

504

504

504

504

504

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

53

53

53

53

53

Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen

16

16

16

16

16

Reserve GVVP

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

355

355

15

370

370

370

Reserve Bodemkwaliteit

1.108

842

386

1.564

842

311

2.094

2.094

2.094

Reserve Regionaal Werkbedrijf

256

256

256

256

256

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

774

774

774

774

774

Reserve Cultuurfonds

Reserve Toeristisch Recreatief Actieprogramma

65

65

Reserve Geluidkwaliteit

1.667

322

1.345

1.345

1.345

1.345

Reserve Parkeerfonds

150

150

Reserve Nieuwe Venlonaren

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2019

Mutaties 2019

Boekwaarde
31-12-2019

Mutaties 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

2.031

2.031

1.935

349

3.617

2.031

724

4.923

1.627

876

5.674

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

1.998

1.102

896

896

896

896

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

51

51

51

51

51

Egalisatiereserve Openbare verlichting

243

243

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal saldo baten en lasten

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

30.949

11.509

4.187

38.271

11.950

2.580

47.641

11.435

2.374

56.702

10.090

2.476

64.316

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2019

Mutaties 2019

Boekwaarde
31-12-2019

Mutaties 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

430

3.671

4.071

30

4.571

4.171

430

4.171

4.171

430

4.171

4.171

430

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

184

81

80

185

81

80

187

81

80

188

81

80

190

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

148

289

290

146

289

290

144

289

290

143

289

290

141

Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages

102

102

102

102

102

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

722

572

592

701

571

592

680

571

592

659

571

592

638

Voorziening onderhoud GRP+

3.976

1.584

2.677

2.882

1.584

2.926

1.540

1.584

2.656

468

2.334

2.098

704

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

140

60

70

131

60

62

129

60

66

124

60

70

114

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

144

138

7

144

150

1

144

144

1

144

144

1

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

460

460

460

920

460

1.380

460

1.840

2

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

281

57

338

57

395

57

453

57

510

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.223

524

1.699

340

1.359

203

1.156

129

1.027

Voorziening Afval

181

181

19

162

18

144

18

126

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkosten Wethouders

4.030

4.030

4.030

4.030

4.030

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Escrow Attero

45

45

45

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

3.139

400

750

2.789

1.000

750

3.039

600

750

2.889

1.500

750

3.639

Voorziening Landschapsplan DCGV

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

1.124

1.124

1.124

1.124

1.124

Voorziening Voormalig Personeel

491

491

491

491

491

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

50.484

19.008

13.380

56.112

20.768

11.959

64.920

19.452

11.344

73.029

19.758

10.819

81.968

Toelichting
Algemene Reserve

 • Toevoegingen
  • In 2017 is bij de begroting 2016-2019 besloten om € 669.974 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de PKB problematiek. Daarvan wordt in 2017 € 27.574 terug gestort en in 2018 en 2019 elk jaar € 321.200 .
  •  Bij de  vorming van de bestemmingsreserve Parkeerfonds conform raadsbesluit 2017-009  wordt er in 2019 € 121.000, 2020 € 117.000 en in 2021 € 114.000 toegevoegd.
  • In de voorliggende begroting wordt ter versterking van het weerstandsvermogen toegevoegd aan de Algemene reserve;
   • 2019 € 5.283.000
   • 2020 € 7.596.000
   • 2021  € 7.997.000
   • 2022 € 7.224.000.

Algemene Grondreserve

 • Onttrekkingen

Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ van € 800.000 in 2019 en 2020, in 2021  € 650.000 en in 2022 € 600.000  ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.
Post onvoorzien wordt vastgesteld op € 1.000.000 in 2019 t/m 2022.

 • Toevoegingen

De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in 2019 € 926.000, 2020 € 976.000,  2021 € 823.000 en in  2022 € 769.000.
Tevens is het resultaat van het project ‘Trade Port West’ in 2019 herberekend op € 1.000.000.
Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld op € 400.000 in 2019 t/m 2022. Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2019 op € 500.000.

Reserve Kennisinfrastructuur

 • Onttrekkingen

De reserve geeft in 2019 eenmalig ruimte voor een vrijval van € 120.000. In 2020 wordt ter dekking van de subsidie aan de HAS € 120.000 onttrekken.

 • Toevoegingen

Vanaf 2019 een structurele storting in de reserve van € 70.000 t.b.v. de ontwikkeling in het onderwijs.

Reserve Ontwikkeling locatie vm Rabobank Arcen

 • Toevoegingen

Het rentecomponent voor 2019 is € 16.000.

Reserve Bodem gelden

 • Onttrekkingen

Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot bodemsanering  wordt in 2019 en 2020 jaarlijks € 76.000 onttrokken. T.b.v. het meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018 wordt in 2019 € 310.000 en in 2020 € 235.000 onttrokken.

 • Toevoegingen

Ter uitvoering van het convenant zal de gemeente in de periode 2016-2020 over vijf jaar € 4,2 miljoen ontvangen uit het gemeentefonds als specifieke uitkering. De middelen worden uitgekeerd in 2019 en 2020 € 842.000 per jaar.

Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma

 • Onttrekkingen

De jaarlijkse begrotingspost “Toeristisch Recreatief ActieProgramma” biedt voldoende ruimte om nieuwe toeristische impulsprojecten te kunnen ondersteunen.Daarmee vervalt de noodzaak om deze bestemmingsreserve langer in stand te houden. Derhalve een vrijval van de reserve in 2019 € 65.000.

Reserve Geluidskwaliteit

 • Onttrekkingen

Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot geluidsbeheer  wordt in 2019 € 322.000 onttrokken.

Reserve Parkeerfonds

 • Onttrekkingen

Ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost wordt in 2019 € 60.000 onttrokken.
Verder liggen er op dit moment geen concrete projecten meer voor. Derhalve een vrijval van de reserve van € 90.000 in 2019.

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
 De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige kapitaallasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.

 • Onttrekkingen

In 2020 bedraagt de onttrekking € 349.000, in  2021 € 724.000 en in 2022 € 876.000.

 • Toevoegingen

In 2019 bedraagt de toevoeging € 1.923.000,  in 2020  € 1.763.000,  in 2021 € 1.809.000 en in 2022 € 1.364.000.
De rentecomponent bedraagt in 2019 € 108.000,  in 2020 € 171.000, in 2021 € 221.000 en in 2022 € 263.000.

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

 • Onttrekkingen

Zoals opgenomen in de raadinformatiebrief van 24-06-2015 RV-nr. 2015-31 / RIB-44 wordt voorgesteld om de reserve terug te brengen tot maximaal € 1,0 miljoen in 2019. Dit heeft tot gevolg een onttrekking in 2019 € 1.102.000.

Egalisatiereserve Openbare verlichting

 • Onttrekkingen

Betreft bijsturingsmaatregel 2019 € 243.000.

 

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard

Naam

Toelichting

Voorziening Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

Deze systeemwijziging is om een ander sturingsinstrument te bieden. De combinatie van het vaststellen van een minimum onderhoudsniveau en het vormen van een voorziening voor groot onderhoud zorgt voor het vergroten van transparantie naar college en raad ten aanzien van onderhoud buitensport.

Voorziening Middelen
 van derden

Voorziening Afval

Gelden die via het tarief voor de afvalstoffenheffing zijn opgehaald, moeten ook in dit kader worden besteed.  Eventuele overschotten op de tarieven die per balansdatum  nog niet zijn besteed door later investeren en uitvoeren dan voorzien, moeten in een voorziening worden gestort.

Voorziening onderhoud Buitensport

Team    Buitendienst en beheer sportexploitatie.
Besluit instelling voorziening Begroting 2019-2022.
Aard van de voorziening Planmatig onderhoud.
Doelstelling
Het doel van deze systeemwijziging is om een ander sturingsinstrument te bieden. De combinatie van het vaststellen van een minimum onderhoudsniveau en het vormen van een voorziening voor groot onderhoud zorgt voor het vergroten van transparantie naar college en raad ten aanzien van onderhoud buitensport.
Onderbouwing
De jaarlijkse gelijkmatige dotatie vangt schommelingen in de lasten van het onderhoud aan de sportvelden op. Door deze systeemwijziging en het opstellen van een tienharig onderhoudsplan wordt voldaan aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader ‘Reserves en Voorzieningen’.
Volume
Na vaststelling door de raad van het meerjaren onderhoud plan buitensport Venlo een dotatie van € 460.000 aan de voorziening buitensport en onttrekt vervolgens in 2019 een bedrag van € 359.000 aan die voorziening voor het onderhoud aan de sportparken.
Voorstel is een systeem wijziging (van krediet naar voorziening).

Dotatie

Onttrekking

2019

€ 460.000

€ 359.000

2020

€ 460.000

€ 491.500

2021

€ 460.000

€ 443.000

2022

€ 460.000

€ 522.000

Saldo na 4 jaar € 24.500

Voeding

Van een dertigtal bestaande activa buitensport kunnen we de afschrijvingstermijn verlengen. Hieruit ontstaat dekking voor de voorziening groot onderhoud buitensport voor een bedrag van € 247.910. De afschrijvingstermijnen van die activa zijn beoordeeld op basis van een levensduur specificatie in dit meerjaren onderhoud plan voor componenten die gelden voor buitensport.
Dit betekent dat een bedrag van € 212.090 ongedekt is en een claim op de begroting legt.
Looptijd
Meerjaren onderhoud plan Buitensport Venlo 2019-2028.

Voorziening Afval

Team Realisatie en beheer openbare ruimte.
Besluit instelling  voorziening Begroting 2019-2022.
Aard van de  voorziening  Voorzieningen middelen van derden.
Doelstelling
Gelden die via het tarief voor de afvalstoffenheffing zijn opgehaald, moeten ook in dit kader worden besteed.  Eventuele overschotten op de tarieven die per balansdatum  nog niet zijn besteed door later investeren en uitvoeren dan voorzien (lagere kapitaallasten dan begroot), moeten in een voorziening worden gestort.
Onderbouwing
Via de afvalstoffenheffing geïnd geld moet altijd voor het afvaldoel worden aangewend.
Dit omdat het om gelden gaat,  die specifiek bij de burger zijn opgehaald voor de taak afval.
Artikel 44, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):
Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49,
onderdeel b.
In geval van nog niet uitgevoerd werk bij vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen, ontstaat een verschil tussen begrote en gerealiseerde kapitaallasten.  Deze onderbesteding op kapitaallasten moet worden toegevoegd aan een voorziening conform artikel 44, lid 2 BBV.
Naast deze voorziening is ook nog een egalisatiereserve afval. Aan deze egalisatiereserve afval mogen alleen op rekeningbasis gerealiseerde afwijkingen ten opzichte van de begroting toegevoegd of onttrokken worden. Bijvoorbeeld efficiency- en aanbestedingsvoordelen en –nadelen.
Volume
Bij de jaarrekening 2017 is gemeld dat finetuning omgekeerde afvalinzameling meer tijd gevraagd heeft en doorloopt in 2018. Vanwege deze uitloop van de planning, wordt in 2019 een bedrag van € 180.807 aan uitgestelde kapitaallasten in de voorziening afval gestort. Vanaf 2020 zal jaarlijks een bedrag uit de voorziening onttrokken worden ter dekking van de alsnog gerealiseerde kapitaallasten.
Voeding
Indien opnieuw sprake is van een mutatie van begrote kapitaallasten vanwege later investeren en uitvoeren dan voorzien,  zullen ook de kapitaallasten via de voorziening afval moeten lopen.
Looptijd
De voorziening eindigt op het moment dat alle middelen besteed zijn. Een negatieve voorziening is niet toegestaan.