Begroting 2019 - 2022

Bijlage IV Gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving onderdeel

Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening

Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2017

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2017 (Totaal 2+3-4)

1

2

3

4

5

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

423.001

396.786

14.000

29.778

381.008

Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

NB

12.304

0

2.284

10.020

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

15.255

9.636

2770

628

11.778

TOTAAL GENERAAL

438.256

418.726

16.770

32.690

402.806