Begroting 2019 - 2022

Structureel begrotingssaldo

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

7.322

9.370

9.061

7.614

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-7.322

-9.370

-9.061

-7.614

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-5.086

-5.458

-5.715

-4.758

Structureel begrotingssaldo

5.086

5.458

5.715

4.758