Begroting 2019 - 2022

Samenwerkingspartners

Inleiding

De gemeente heeft een deel van de uitvoering van haar gemeentelijk beleid ondergebracht bij zogenaamde verbonden partijen. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid en de gemeentelijke doelstellingen.

Wat zijn verbonden partijen?
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.
Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.
Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Wat zijn maatschappelijke partners?
Gemeente Venlo heeft het aandachtsgebied omtrent verbonden partijen verruimd met gesubsidieerde instellingen die een belangrijke unieke maatschappelijke functie vervullen (zonder dat de gemeente hierin een bestuurlijk belang heeft). Dit omdat de gemeente zich ook bij deze laatste instellingen op enig moment gedwongen zal zien om in het algemeen belang bij te springen als deze instellingen in de problemen komen.
Binnen de gemeente is daarom het ruimere begrip 'maatschappelijke partner' in het leven geroepen, waarmee wordt bedoeld: een verbonden partij of een gesubsidieerde instelling die een belangrijke unieke functie vervult.

Voor- en nadelen van samenwerkingsverbanden
De gemeente kan diverse redenen hebben om samen te werken met een maatschappelijke partner. Zo kan een gemeente samenwerken om bijvoorbeeld schaal- en efficiencyvoordelen te bereiken, kennis te delen, risico's te spreiden of om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen.
Aan de andere kant brengt samenwerken ook risico's met zich mee. Ondanks dat de gemeente een deel van de uitvoering van haar beleid bij een partner heeft ondergebracht, blijft zij wel verantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid. Daardoor kan de gemeente aanzienlijke maatschappelijke, financiële en fiscale risico's lopen wanneer een partner in financiële problemen komt of zijn taken niet goed uitvoert. De gemeente heeft daarom een controlerende taak op het bepaalde beleid.
Om de controlerende taak van de gemeente te kunnen uitvoeren, is het van belang om de risico's van maatschappelijke partners in beeld te hebben. Deze paragraaf heeft tot doel deze taak te ondersteunen. De maatschappelijke partners waarmee de gemeente op dit moment samenwerkt staan hieronder weergegeven.  De meest recente informatie over deze maatschappelijke partners is op de website https://venlo.dashboardsamenwerking.nl verwerkt.