Begroting 2019 - 2022

Bijlage VI Toelichting risico's

Naam risico:

01. Grondexploitatie - Grondverkoop

Toelichting risico:

Als gevolg van externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren dan wel aan prijsfluctuaties onderhevig zijn. (markt- en afzetrisico’s). Ondanks de versterking van de (woning)vastgoedmarkt in Venlo in de afgelopen periode blijft deze achter bij de ontwikkeling in heel Nederland.

Kans

10-75%

Financiële impact

€ 40.280.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Voor de verkopen te optimaliseren hebben we een website laten maken om ons vastgoed te presenteren. We hebben kavels laten opschonen, hier te koop borden op laten plaatsen. Er is een acquisiteur aangesteld om de verkoop optimaal te begeleiden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 18.976.750

Naam risico:

02. Ondertunneling vierpaardjes

Toelichting risico:

Het project is eind 2017 overgedragen naar Team Projectmanagement. team projectmanagement heeft een plan van aanpak opgesteld waarmee het college heeft ingestemd op 19.12.2017. In het plan van aanpak is naast de aanpak ook een risicoparagraaf opgenomen. De grootste risico's zijn; Raming, op basis waarvan de gemeenteraad in juni 2017 een besluit heeft genomen, is van 2016 en er is geen indexering opgenomen. Kosten verwerving Vastgoed: zijn niet specifiek in beeld gebracht.
PEAT-kosten: ProRail en plankosten zijn onvoldoende concreet gemaakt.
Geen rekening gehouden met afprijzing van risico's (dan wel noodzakelijk budgetreservering). Grondvervuiling: Gelet op de nabijheid van het emplacement bestaat er een reële kans dat de grond vervuild is. In de kostenraming is geen rekening gehouden met ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond.
Bodemgesteldheid: Door de aanwezigheid van veenlagen in de moerasachtige ondergrond van Venlo-Zuid zullen niet alle uitvoeringsmethodes mogelijk zijn om een stabiele tunnelbak te krijgen.
Grondwaterhuishouding: Door het aanbrengen van de onderdoorgang in de ondergrond kan de richting van de grondwaterstroming veranderen waardoor er overlast kan ontstaan. Sprake van een raming van 51 miljoen en een budget gebaseerd op 45 miljoen waarbij is aangeven m.b.v. BTW compensatie het verschil te dekken. T.a.v. de compensabele gelden afspraken uit 2013. Onduidelijk is of deze zonder meer stand doen blijven.
Kostenoverschrijding algemeen: Het risico dat de totale investering, uitloop in planning, organisatiekosten etc. uiteindelijk hoger uitvalt dan € 51 ligt bij de gemeente Venlo. De bijdragen van Rijk en provincie zijn maximale bijdragen.

Kans

50%

Financiële impact

€ 10.000.000

Onderbouwing financiële impact

De aanname van het risico is ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen. Dit komt met name doordat het project nu van beleid naar uitvoering is gebracht en de focus verschuift naar (pré)realisatie. Daar waar aan de voorkant ramingen grof worden opgesteld gaan we nu meer de diepte in . Tevens blijkt dat op diverse eerder genoemde punten waarop aannames zijn gedaan, deze daadwerkelijk zullen optreden. Ook de economie is in de lift dat alleen afgelopen jaar aanneemsommen 10% gestegen zijn. Daarnaast stijgen ook de aankoopprijzen van de te verwerven panden bovengemiddeld. Gezien de doorlooptijd van het project is ook de indexering aangepast aan de recente marktontwikkelingen. De eerste stappen die nu worden gezet betreffen de concretisering van de risico's en eerdere aannames en een actualisering van de kosten. De herijkingsrapportages zal q4 ter besluitvorming worden aangeboden. De benoemde 10 miljoen betreft zodoende een inschatting die niet per element is op te splitsen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

2018 zal worden gebruikt om de risico's en aannames die gedaan zijn bij de besluitvorming in juni 2017 te concretiseren en inzichtelijk te krijgen inclusief de financiële impact (herijking). Aansluitend zal de herijkingsrapportage ter besluitvorming voorliggen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 5.000.000

Naam risico:

03. Grondexploitatie - Bouw en woonrijp maken

Toelichting risico:

De kosten van bouw- en woonrijp maken kunnen doorgaans goed worden geraamd. Echter de kosten van bijvoorbeeld archeologie, explosievenonderzoek en asbestverwijdering worden doorgaans pas duidelijk als gestart wordt met de werkzaamheden. Daarnaast kan de marktsituatie leiden tot plotselinge fluctuaties in het prijsniveau van de investeringen. Op dit moment wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 3% in 2018 en gemiddeld 2% in de daarop volgende jaren. Voortzetting van de huidige druk op de bouwmarkt kan leiden tot hogere en langdurigere prijsstijgingen.

Kans

25-75%

Financiële impact

€ 10.700.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig afstemmen met afdeling openbare werken over ramingen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.925.000

Naam risico:

04. Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's)

Toelichting risico:

Naast de grondexploitatie kent het kazernekwartier een aantal andere businesscases te weten de parkeerexploitatie, de uitvoering van C2C-maatregelen en de aanleg van de hoofdontsluiting en de aanleg van de oeververbinding. Mochten geraamde risico's met betrekking tot de oeververbinding daadwerkelijk optreden worden binnen het project keuzes gemaakt om deze risico's te compenseren. De overige businesscases kennen risico's samenhangende met vertragingskosten (prijsstijgingen), subsidietoekenning, complexiteit van de werkzaamheden (ongelijkvloerse kruising, bouw parkeergarages) en ontwikkeling van de energieprijzen (C2C-maatregelen).

Kans

25%

Financiële impact

€ 11.600.000

Onderbouwing financiële impact

de omvang van de complexe investeringen in het kazernekwartier bedragen ca 35 mln. euro. Gezien de investeringen pas op termijn plaatsvinden wordt een prijsrisico van 10 % geraamd ( 3,5 mln. euro). De omvang van de subsidies bedragen 7,5 mln. euro. Gezien de gestelde realisatietermijnen en uit te voeren werkzaamheden kan de financiële impact 7,5 mln. euro bedragen. De haalbaarheid van de C2C-maatregelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Een daling van de energieprijzen met 1% leidt tot een tekort op de businesscase van ca 600.000 euro. Het risico is, als gevolg van het besluit niet deel te nemen in het windmolenpark vanuit het project Kazernekwartier, verminderd. Omdat deelname voorzag in een positief resultaat ter compensatie van evt. negatieve andere businesscases m.b.t. C2C is hierdoor echter het risico op een niet sluitende businesscase toegenomen. Het totaal risico is derhalve per saldo gehandhaafd.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Een groot deel van de complexe investeringen zijn investeringen in de geplande parkeergarages. De businesscase voor parkeren biedt optimalisatiemogelijkheden in fasering van de bouw van parkeergarages en parkeerregime. Onderzoek hierna zal nog plaatsvinden. In het verleden is een deel van de vertragingskosten (rente en prijsstijgingen gecompenseerd door de begrote maar vrijvallende kapitaallasten voor dit werk (deels) in te zetten. Bij een verdere vertraging in de werkzaamheden zou dit opnieuw ter besluitvorming ingebracht kunnen worden. Het subsidierisico kan beperkt worden door tijdige terugkoppeling en communicatie met de subsidieverstrekker. Door C2C maatregelen door initiatiefnemers te laten uitvoeren kan dit risico (deels) verlegd worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.900.000

Naam risico:

05. Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden

Toelichting risico:

Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.

Kans

25-50%

Financiële impact

€ 8.400.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Beheersmaatregelen:
Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang en kan risico’s beperken voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstrekkende instantie.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 2.150.000

Naam risico:

06. Grondexploitatie - Plankosten

Toelichting risico:

De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als gevolg van langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan het gevolg zijn van bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen als gevolg van de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.

Kans

25-75%

Financiële impact

€ 2.490.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig met omgeving en marktpartijen afstemmen om zo het planontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren. Zie ook beheersmaatregel grondverkoop gericht op beheersing stagnatie in uitvoering)

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 1.325.000

Naam risico:

07. Business case sluiting zwembad de Wisselslag

Toelichting risico:

De Wisselslag kent een zeer slechte technische staat. Gegeven de de investeringen die er in de loop van de jaren zijn gedaan om het bad open te houden resteert er een boekwaarde van € 1,2 miljoen (peildatum 31-12-2019). Sluiting en sloop luidt tot éénmalige kosten van € 1,5 miljoen bestaande uit de boekwaarde (€ 1,2 miljoen) en de sloopkosten (€ 0,3 miljoen). Instandhouding leidt tot noodzakelijke nieuwe kosten die niet begroot zijn. Er is opdracht gegeven een herontwikkeling (grond en vastgoedexploitatie) in beeld te brengen en wat betreft potentieel door te rekenen als businiesscase.

Kans

75%

Financiële impact

€ 1.500.000

Onderbouwing financiële impact

Er is nog geen zicht op de uitkomsten van de mogelijke businesscase om de kosten op te kunnen vangen waardoor het mogelijk is dat de boekwaarde en sloopkosten van € 1,5 miljoen als verlies moeten worden genomen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er is opdracht gegeven tot een herontwikkeling (grond en vastgoedexploitatie) in beeld te brengen en wat betreft potentieel door te rekenen als businiesscase met als doel het minimaal terugverdienen van de kosten.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 1.125.000

Naam risico:

08. Grondexploitatie - Overige kosten

Toelichting risico:

De gemeente heeft zich verplicht garant te staan voor de financiering van een enkel project. Faillissement van het project kan leiden tot een noodzakelijke bijdrage van de gemeente om de financiering af te lossen.

Kans

25%

Financiële impact

€ 4.500.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Faciliteren van het project gericht op een optimale exploitatie verlaagt het risico op faillissement. Structurele aandacht voor promotie en een optimaal parkeerregime kan hieraan een bijdrage leveren.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 1.125.000

Naam risico:

09. BV Campus Vastgoed

Toelichting risico:

De BV Campus Vastgoed is na de vervlechting (begin 2017) van de diverse entiteiten binnen het Greenport gebied, gestart met een kale vastgoed- en grondexploitatie, de uitwerking van de Campus visie was hierin nadrukkelijk niet verwerkt. Voor 2017 wordt een nadelig jaarresultaat geprognotiseerd van 1.079.000, begroot was € 413.000 negatief. Gelet op dit negatief resultaat wordt naar verwachting geen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Daarbij zal, aangezien voorshands sprake is van een duurzame waardevermindering, een afwaardering van ons aandeel in de BV moeten plaatsvinden, door middel van de vorming van een voorziening bij de gemeentelijke jaarrekening 2017 voor een bedrag van € 457.000. Er worden in 2018 ombuigings- en bijstellingsmaatregelen geformuleerd, waardoor afwaardering over de hele looptijd niet voor de hand ligt.
De grondexploitatie van de BV Campus Vastgoed heeft risico's in zich voor wat betreft de te behalen resultaten.

Kans

50%

Financiële impact

€ 1.680.000

Onderbouwing financiële impact

In de meerjarenraming 2018-2029 en de begroting 2018 van Campus Greenport Venlo is een risico-paragraaf opgenomen. Er zijn een aantal risico’s omschreven zowel op de grondexploitatie als de vastgoed- en dienstenexploitatie: uitgifteprijs, looptijd, erfpacht, civiele techniek en exploitatie vastgoed. Tezamen met de geprognotiseerde tekorten in dezelfde meerjarenraming bedragen de gekwantificeerde risico's € 7 miljoen.
Totale financiële impact derhalve € 24% aandeelhouder * € 7 miljoen = € 1.680.000.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf geactualiseerd.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 840.000

Naam risico:

10. Grondexploitatie - Tijdelijk beheer

Toelichting risico:

Het tijdelijk beheren van gronden en panden binnen de grondexploitatie leidt tot kosten van beheer en onderhoud . Indien de verkoop van deze gronden en panden stagneert (zie ook risico grondverkoop) zal de periode van tijdelijk beheer ook langer doorlopen waardoor het risico bestaat op extra kosten binnen de grondexploitatie.

Kans

50%

Financiële impact

€ 1.500.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het beheer tijdig uit te voeren waardoor kosten beperkt kunnen worden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 750.000

Naam risico:

11. Juridische risico's

Toelichting risico:

Binnen de Gemeente Venlo zijn er enkele juridische risico's. Deze afzonderlijke risico's betreffen juridische claims en zijn samengevoegd tot Juridische risico's Juridische risico's Juridische risico's één: Juridische risico's

Kans

50%

Financiële impact

€ 1.400.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

De Gemeente voert verweer tegen de namens eisers ingediende claims.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 700.000

Naam risico:

12. Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid

Toelichting risico:

Wijziging van handhavingsbeleid. Meer inzet op wijkgericht werken ( breder takenpakket). Gevolg minder inzet BOA' s met risico van verminderde opbrengst parkeren/naheffingsaanslag en het dalen van de betalingsbereidheid.

Kans

75%

Financiële impact

€ 850.000

Onderbouwing financiële impact

Door minder tot geen inzet van BOA's op parkeren/naheffingsaanslag zal hier dan ook niet de geprognotiseerde inkomsten van ca 450,000 worden gerealiseerd en door het dalen van de betalingsbereidheid met na schatting 20% zal hier ook een daling van inkomsten van 400,000 ontstaan.

Risicostrategie

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Door uitbreiding van het aantal BOA's kan risico worden voorkomen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 637.500

Naam risico:

13. Lagere inkomsten registratie niet ingezetenen

Toelichting risico:

Risico op lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen.
De afgelopen jaren zijn hogere inkomsten rni gerealiseerd dan begroot. De meeropbrengst is structureel verwerkt in de begroting en het meerjarenperspectief.
1.) marktwerking: klant kan bij meerdere gemeenten terecht.
2.) het RNI-convenant loopt af. het nieuwe convenant gaat in op 1-1- 2019. Conform collegebesluit 12 december 2017 intentie voortzetten RNI. Een nieuwe vergoedingsregeling is aangekondigd. We zullen als organisatie nog een formeel besluit moeten nemen voor het nieuwe RNI convenant.
Risico is dat lagere inkomsten (overdrachten rijk) worden gerealiseerd dan begroot. Dat hangt af van wachttijden en concurrentie tussen RNI gemeenten. En de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Risico bedraagt maximaal 90 procent.

Kans

75%

Financiële impact

€ 700.000

Onderbouwing financiële impact

Niet-ingezetenen kunnen sinds 2013 een Burgerservicenummer verkrijgen bij de gemeente Venlo. 19 gemeenten zijn voor deze taak aangewezen, waardoor marktwerking ontstaat. Belangrijkste factor om het BSN in Venlo te halen is een korte wachttijd. Dit hangt samen met personele capaciteit, inrichting van de dienstverlening en de openingstijden. Indien de bezoekers vanwege een lange wachttijd besluiten om in een andere gemeente de registratie te doen, zullen de inkomsten dalen. De gemeente is afhankelijk van het aanbod. Afgelopen jaren heeft laten zien dat de niet-ingezetenen Venlo goed weten te vinden. Dankzij een aantrekkende economie is er veel vraag naar personeel. Het risico bestaat daaruit dat de vraag op een bepaald moment afneemt. Met een lagere vergoeding als gevolg.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er zorg voor dragen dat de afspraak-/ wachttijd op een concurrerend niveau blijft. Als openingstijden of personele inzet (worden) wordt beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten.
Tijdens piekperiode tijdelijk inhuren om wachttijden op een acceptabel niveau te houden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 525.000

Naam risico:

14. Inkoopresultaat beschermd wonen

Toelichting risico:

Beschermd Wonen (BW) en Beschermd thuis (BT) wordt ingekocht op basis van prestatie inkopen. We realiseren de taakstelling voornamelijk door het inkopen van minder plekken en een verschuiving van BW naar BT. Pas na de inkoopgesprekken en het tekenen van de contracten zal duidelijk zijn of de inkoopdoelstellingen qua budget gerealiseerd zijn. Met name het aantal plekken dat van BW naar BT kan doorstromen is een risico. In ongeveer de helft van de gevallen zal een cliënt door moeten stromen naar zelfstandige woning. Deze woningen moeten voorhanden zijn, anders leggen we de aanbieder een onhaalbare taak op. Daarnaast is de tariefstelling van belang, die we met de aanbieder uitonderhandelen. In het beschikbare budget is geen rekening gehouden met een prijsindexatie. Dit terwijl de aanbieders die zijn aangesloten bij de CAO GGZ een loonsverhoging van 4% dienen te betalen. Het aantal plekken dat we voor beschermd wonen inkopen is zorgvuldig vastgesteld. Gedurende het jaar kan blijken dat het expertiseteam beschermd wonen van het Zorg en Veiligheidshuis meer indicaties beschermd wonen afgeeft dan we aan plekken beschikbaar hebben. Met andere woorden er kunnen wachtlijsten ontstaan. Als deze forser zijn dan ingeschat dan kan ervoor gekozen worden om de overbrugging naar zorg in een uiterst geval te financieren.

Kans

50%

Financiële impact

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact

Bij het minder inkopen van plekken houden we rekening met een risico van 5 plekken BW. Bij de doorstroom van BW naar BT hebben we een risico ingecalculeerd van 15 plekken. Het risico van het betalen van een prijsindexering schatten we in op € 500.000.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

De inkoopgesprekken worden zeer zorgvuldig voorbereid en de onderhandelingen worden stevig gevoerd; de doorstroom naar BT wordt meegenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties, aantallen worden concreet benoemd; het Zorg en Veiligheidshuis maakt een ontwikkelslag door, indiceert nog zorgvuldiger en brengt wachtlijsten optimaal in beeld.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 500.000

Naam risico:

15. Inkoopresultaat WMO en Jeugd

Toelichting risico:

De maatwerkvoorzieningen Jeugd (ZIN) en WMO Begeleiding Individueel (ZIN) worden ingekocht op basis van prestatie inkopen. Jaarlijks worden deze afspraken herzien op basis van het actuele aantal cliënten dat gebruik maakt van deze voorzieningen. Op basis van de alle beschikbare informatie is voor beide aanbestedingen in juni 2018 een prognose gemaakt van het in te kopen volume en tegen welke prijs. In het najaar 2018 vinden de gesprekken met de verschillende aanbieders plaats. Het risico bestaat dat het ingeschatte volume en de bijbehorende prijs af gaat wijken na vaststelling van de afspraken met de aanbieders over 2019 in het najaar van 2018.

Kans

50%

Financiële impact

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact

Het bijbehorende budget voor Jeugd (ZIN) is verhoogd ten opzichte van 2018. Op dit moment vindt een bestandsvergelijking plaats met de aanbieders Jeugd om de aantallen jeugdigen in zorg met elkaar af te stemmen voor 2019. Het is echter zeer lastig om halverwege het jaar een prognose op deze aantallen te geven voor het volgende jaar. De budgetten jeugd ZIN zijn dusdanig dat een afwijking van enkele procenten al tot enkele tonnen extra aan kosten kan leiden. Bij de maatwerkvoorziening Begeleiding Individueel(ZIN) is de verwachting dat er minder ingekocht hoeft te worden ten opzichte van 2018. In de begroting is rekening gehouden met een daling van ongeveer 10% van het volume. In het najaar van 2018 zal blijken of dit percentage haalbaar is of dat zelfs een hoger percentage bereikt kan worden dat minder ingekocht hoeft te worden. Een bijkomend risico is dat de budgetten op het prijspeil 2018 zijn gebaseerd terwijl de inkoop op het prijspeil 2019 zal zijn gebaseerd.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Zorg dragen voor goede contractonderhandelingen met de aanbieders en de Methodiek van Prestatiedenken maximaal integreren in de inkoopafspraken
Tijdens piekperiode tijdelijk inhuren om wachttijden op een acceptabel niveau te houden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 500.000

Naam risico:

16. Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD

Toelichting risico:

Er bestaat een reële kans dat het bouwbudget ten behoeve van de verbouwing van het Postkantoor aan de Keulsepoort niet afdoende zal zijn. Het tekort is een direct gevolg van aanhoudende prijsstijgingen in de bouw. De prijsstijgingen ontstaan door de sterke economische groei in Nederland, er wordt veel geïnvesteerd, de vraag is momenteel groter dan het aanbod. Sinds 2016 stijgt de productie in de bouw en de verwachting is dat zich dit nog enkele jaren doorzet (bron bouwkosten index en bouwkostenkompas). Dit heeft zowel gevolgen voor de prijs van bouwmaterialen en lonen, maar ook het gedrag van de aannemerij wordt hierdoor beïnvloed. De aannemers bevinden zich in een luxe positie, zij mijden risicovolle projecten, met als gevolg weinig inschrijvingen bij een aanbesteding en dus minder concurrentie. Als men toch al inschrijft op een risicovol project (wat niet nodig is, omdat men in principe al voldoende opdrachten heeft), zullen de opslagen voor winst & risico onevenredig hoog zijn. Men (bron Cobouw) houdt momenteel rekening met een gemiddelde prijsstijging van 7,5% voor 2018 (t.o.v. 2017). De indexering geldt voor de bouwsector als geheel (woningbouw, utiliteitsbouw en civiele werken). De cijfers zijn een schatting gebaseerd op marktontwikkelingen van de afgelopen jaren (het CBS levert bijvoorbeeld alleen maar historische cijfers), maar ook op economische voorspellingen. Voorspellingen kennen een zekere mate van onzekerheid, recente ontwikkelingen bij grotere utiliteitsprojecten op zowel landelijk als ook op lokaal niveau bevestigen echter het beeld van aanhoudende prijsstijgingen. Budgetoverschrijdingen tussen 10% en 30% zijn geen uitzondering. Er zijn ook enkele gevallen bekend, waarbij het budget met 60% overschreden wordt als een gevolg van prijsstijgingen en een mislukte aanbesteding met (te) weinig inschrijvers.

Kans

50%

Financiële impact

€ 800.000

Onderbouwing financiële impact

Het huidige bouwbudget is gebaseerd op een elementenraming uit 2015 (met prijspeil 2015), welke vervolgens in 2017 geïndexeerd is met ca. 11%. Deze indexering is opgevangen binnen de financiële kaders van de opdracht. Het Postkantoor heeft enkele kenmerken, die het voor een aannemer complexer en daarom risicovoller maken dan een gemiddeld utiliteitsproject. Het Postkantoor is een rijksmonument, dit verlangt meer expertise van de aannemer en de locatie in de binnenstad bemoeilijkt de logistiek. In de huidige markt zal men deze risico's onevenredig willen afprijzen. Rekening houdend met deze factoren en de reeds bekende en nog te verwachten kostenstijgingen in de bouw zal het bouwbudget met nog eens 20% geïndexeerd moeten worden. Deze indexering zal tot een overschrijding van het bouwbudget leiden van € 800.000,-

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Prijsstijgingen a.g.v. een gespannen marktsituatie zijn onvermijdelijk. Een mislukte aanbesteding, of een overspannen bouwproces kunnen echter voorkomen worden door het inkoop-, ontwerp- en bouwproces af te stemmen op de huidige wensen van de markt. Gunnen op laagste prijs is in de huidige markt van vraag en aanbod vrijwel kansloos, prijsvechters horen tot het verleden. De aannemers welke traditioneel pas bij de start van de uitvoering betrokken worden hebben momenteel geen behoefte aan een prijsaanvraag op basis van een uitgewerkt plan. De rekentijd bij dat soort aanbestedingen is erg kort, evenals de voorbereidingstijd na gunning. Door het tekort aan personeel en de volle orderportefeuille kan men aan dit soort voorwaarden (korte voorbereidingstijd, snel bouwen) sowieso niet voldoen, met als gevolg, dat men niet inschrijft. De aanbestedingsstrategie voor de uitvoeringsopdracht van het Postkantoor kent daarom een sterke voorkeur voor een bouwteamovereenkomst, waarbij de aannemer deelneemt aan het ontwerpproces en ook voor een deel van dat ontwerp verantwoordelijk is. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en ook meer tijd voor de werkvoorbereiding van de uitvoering. Het ontwerp zal volledig in 3d gemodelleerd worden (zgn. BIM methode). Ook de leveranciers zijn bij dit proces betrokken. Dit verlaagt het risico op bouwfouten en verkort de bouwtijd. Voor aannemers twee belangrijke factoren, die het project aantrekkelijk maken.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 400.000

Naam risico:

17. Software sociaal domein

Toelichting risico:

Binnen het Sociaal Domein wordt GWS gebruikt om gegevens van klanten uit de participatiewet vast te leggen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening bepaalt dat, wanneer wij als gemeente (een deel van) de gegevensverwerking hebben uitbesteed aan / delen met een externe partij, er een verwerkersovereenkomsten moet worden opgesteld. In dit geval betekent dit dat er een verwerkersovereenkomst moet worden opgesteld met de leverancier van GWS (Centric). De afgelopen periode zijn diverse gesprekken met Centric gevoerd om te komen tot een verwerkersovereenkomst. Tot op heden heeft dit helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. Mochten deze gesprekken uiteindelijk niet resulteren in een dergelijke overeenkomst, dan kunnen we de samenwerking met Centric niet voortzetten en zullen we een nieuw, vergelijkbaar pakket moeten aanbesteden. De kosten van een dergelijk pakket bedragen ongeveer € 800.000.

Kans

50%

Financiële impact

€ 800.000

Onderbouwing financiële impact

De financiële impact bedragen de kosten voor de aanschaf van een nieuw, vergelijkbaar pakket. De kosten voor de ambtelijke capaciteit die met een dergelijke aanbesteding is gemoeid, is hierin niet meegenomen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er wordt flink ingezet om er samen met de leverancier (Centric) uit te komen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 400.000

Naam risico:

18. BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Toelichting risico:

Het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is na de vervlechting van de diverse entiteiten binnen het Greenport gebied, begin 2017 gestart met een budgettair neutrale (grond)exploitatie. De voorspoedige grondverkopen hebben een positief effect gehad op de grondexploitatie en het jaarresultaat 2017.
De grondexploitatie van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft risico's in zich voor wat betreft de te behalen resultaten.

Kans

10%

Financiële impact

€ 2.625.000

Onderbouwing financiële impact

Als maximaal risico op de inbreng van eigen vermogen in het Ontwikkelbedrijf BV geldt een bedrag van € 2,625 miljoen. Dit bedrag is gerelateerd aan een risicoanalyse die is uitgevoerd op de exploitatie van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, ter voorbereiding op de begroting 2018 en meerjarenraming van de BV:
- Ontwikkelbedrijf: 27,64% aandeelhouder * €9,5 miljoen (negatieve bandbreedte) = € 2,625 miljoen
Naast deze negatieve bandbreedte is er ook sprake van een positieve bandbreedte die de kansen laat zien binnen de nieuwe entiteiten:
Ontwikkelbedrijf € 35,8 miljoen

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf geactualiseerd.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 262.500

Naam risico:

19. Zwembad

Toelichting risico:

In oktober 2012 stelde de gemeenteraad het toekomstscenario van zwembad De Wisselslag vast. De gemeenteraad besloot nieuwbouw te realiseren, de exploitatie te privatiseren en niet meer te investeren in levensduur verlengend onderhoud van het bestaande bad.
In 2018 is het bestaande zwembad nog steeds in gebruik en is er (nog) geen zicht op nieuwbouw van een zwembad.
Arbo-risico: Onlangs is een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd door de Arbo-unie. Geconstateerd werd dat er diverse Arbo-risico’s zijn, zoals de opslag en de installatie rond het gebruik van chemicaliën. De oplossingen/beheersmaatregelen om deze risico's weg te nemen zijn in onderzoek.
Bedrijfsvoeringsrisico: Het correctief onderhoud van het zwembad wordt steeds groter door het bereiken van het einde van de technische levensduur van de installaties in het zwembad. Dit heeft meerdere gevolgen:
1. De continuïteit van de bedrijfsvoering komt steeds verder onder druk te staan.
2. Onevenredige stijging van de onderhoudskosten.

Kans

75%

Financiële impact

€ 350.000

Onderbouwing financiële impact

De kosten om te voldoen aan de ARBO wetgeving zijn in onderzoek. De uitkomst wordt verwacht na de zomer. College wordt dan separaat geïnformeerd.
Het bedrijfsrisico is gebaseerd op een inkomstenderving van een half jaar (€ 250.000), bij een bedrijfsstop en op een stijging van de onderhoudskosten (€ 100.000).

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Investeren in het gebouw en installaties. Investeren in Arbo technische zaken zoals transport en opslag chemicaliën.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 262.500

Naam risico:

20. Onderwijs Groep Buitengewoon (OGB)

Toelichting risico:

OG Buitengewoon heeft middels haar jaarrekening 2016 melding gemaakt van aanwezige risico's op het gebied van continuïteit.(continuïteit paragraaf) OG Buitengewoon heeft te maken met effecten qua leerlingaantallen voortkomend uit de demografische krimp plus de effecten van Passend Onderwijs. OG Buitengewoon is feitelijk een "combinatie" van een onderwijstak met een tak advies en begeleiding; de tak advies en begeleiding is qua inkomsten merendeels afhankelijk van tijdelijke overeenkomsten met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs binnen Noord-Limburg en de Samenwerking met MBO scholen. Eind 2017 was er geen overeenstemming bereikt qua verlenging van de genoemde contracten. Het niet tot stand komen van nieuwe overeenkomsten brengt voort dat OG Buitengewoon aan een ingrijpend plan van aanpak moet werken en ten uitvoer moet gaan brengen om de continuïteit van het aanbod qua onderwijs te waarborgen.

Kans

50%

Financiële impact

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact

Mogelijk moeten nakomen van wettelijke taak op gebied van onderwijsleerpakketten.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

OGB heeft binnen haar jaarrekening 2006 melding gemaakt van het mogelijke risico. Onderwijspartijen en de samenwerkingsverbanden PO en VO zijn aan zet om het onderwijsaanbod te continueren.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 250.000

Naam risico:

21. MGR

Toelichting risico:

Met de afwijkende inkoopmethodiek waar Venlo voor gekozen heeft, is de vigerende kostenverdeelsleutel ter discussie komen te staan. De huidige afname van diensten door de verschillende gemeenten wordt niet meer weerspiegelt door de kostenverdeelsleutel. Hiermee ontstaat een financieel risico waarbij de gemeente Venlo haar deel bijdraagt aan de collectieve inkoopmethodiek (onder het raamcontract). En tevens wordt gefactureerd inzake de diensten die door MGR geleverd worden inzake de inkoop middels de methodiek prestatie gericht inkopen (de bypass).

Kans

75%

Financiële impact

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact

Kosten die gemaakt worden voor de specifieke Venlose inkoopmethodiek, gebaseerd op de jaarrekening 2017.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het bestuur is verzocht te komen tot een nieuwe kostenverdeelsleutel

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 225.000

Naam risico:

22. Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening

Toelichting risico:

Het nieuwe beleid armoede en schuldhulpverlening is nog niet vastgesteld. Binnen het nieuwe beleid worden een aantal maatregelen voorgesteld die van invloed kunnen zijn op het totale budget van het armoedebeleid. Zo verwachten we dat inzet op meer preventieve activiteiten binnen schuldhulpverlening (o.a. meer inzet op budgetbeheer) zal leiden tot afname van onder meer de kosten van bewind voering. Het herijken van diverse minimaregelingen heeft tot doel om tot een grotere deelname aan de regelingen te komen (toename participatie), waarbij tegelijkertijd de kosten per deelnemer en de kosten van de uitvoering zullen dalen. Het grootste risico ten op zichtte van de begroting is dat de stijgende lijn van deelnemers aan de minimaregelingen en schuldhulpverlening zich doorzet. Hierdoor zullen de kosten van het kwijtscheldingsbeleid, de tegemoetkoming zorgpremie en individuele inkomenstoeslag blijven stijgen. Daarnaast bestaat het risico dat de besparingsmaatregelen niet op korte termijn tot een daling in het totale armoedebudget zullen leiden.

Kans

75%

Financiële impact

€ 280.000

Onderbouwing financiële impact

De kans dat, indien het nieuwe beleid conform wordt vastgesteld, er bedragen gaan wijzigen binnen de totale begroting van het armoedebeleid achten wij 100%. Het is echter nog niet mogelijk om een inschatting van het financiële risico te maken, omdat dit afhangt van een groot aantal factoren die nu nog onzeker zijn (vaststelling van beleid, hoogte van de toename van het gebruik van regelingen, het al dan niet inzetten op verbeterslag in de keten schuldhulpverlening etc.). Voor de risico inventarisatie is een schatting gemaakt van de stijging in het aantal aanvragen van minimaregelingen en schuldhulpverleningstrajecten op basis van de cijfers van de afgelopen drie jaar. In het kwijtscheldingsbeleid zien we de afgelopen drie jaar een stijging van gemiddeld €70.000 per jaar, de verwachting is dat deze stijging zich door zet. Voor de tegemoetkoming zorgpremie geldt hetzelfde, ook daar zien we een gemiddelde stijging van €70.000. De individuele inkomenstoeslag is de afgelopen drie jaar gemiddeld met €140.000 gestegen, ook hierbij is de verwachting dat deze stijging zich doorzet. Deze trends zijn niet meegenomen in de begroting. Er zullen een aantal besparingsmaatregelen worden ingezet om deze overschrijding te compenseren. Het risico bestaat dat deze besparingsmaatregelen niet gelijk tot de compensatie zullen leiden, waardoor het tekort op de begroting blijft bestaan.

Risicostrategie

beheersen

Beheersmaatregelen:

Indien het nieuwe beleid geaccordeerd wordt, zullen de kosten van de individuele inkomenstoeslag, de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering en de uitvoeringskosten van de Geld Terug Regeling worden teruggedrongen. Investeringen in schuldhulpverlening en wijzigingen in de uitvoering van schuldhulpverlening kunnen leiden tot een kostenreductie van €230.000 (of meer). Ook willen we de stijgende lijn van bewindvoeringskosten stoppen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 210.000

Naam risico:

23. Minder leges inkomsten reisdocumenten Grensgemeenten

Toelichting risico:

Lagere leges-inkomsten reisdocumenten grensgemeenten. marktwerking: klant kan bij meerdere gemeenten terecht.
Bij oplopende wachttijden in Venlo zullen klanten sneller overstappen naar collega grensgemeenten.
Minder legesinkomsten dan begroot.
Het risico bedraagt 90 procent. Ook vanwege sterke concurrentie.

Kans

75%

Financiële impact

€ 257.000

Onderbouwing financiële impact

Vanaf 1 april 2015 voert de gemeente grensgemeente taken uit. Dit betreft reisdocumenten voor Nederlanders woonachtig in het buitenland. Voorheen gebeurde dit door de consulaten. 12 gemeenten (inclusief Schiphol-balie Haarlemmermeer) zijn voor deze taak aangewezen, waardoor marktwerking ontstaat. Dit hangt samen met personele capaciteit, inrichting van de dienstverlening en de openingstijden. Indien de bezoekers vanwege een lange wachttijd besluiten om in een andere gemeente het reisdocument te halen, zullen de begrote inkomsten niet worden gehaald. Als enige grensgemeente in Nederland reikt Venlo reisdocumenten op verzoek aan huis uit, in een deel van Duitsland(aantrekkelijk voor klanten). Positief aspect van de 'grensgemeente' dienstverlening is een extra impuls voor de binnenstad (jaarbasis verwacht tot 10.000.klanten, die aansluitend minimaal 1 x de binnenstad bezoeken. Er voor zorg dragen dat de afspraak-/ wachttijd op een concurrerend niveau blijft. De gemeente is afhankelijk van het aanbod. Als openingstijden of personele inzet worden (wordt) beperkt, heeft dit consequenties voor de inkomsten.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Wachttijd niet laten oplopen. Tijdens de topmaanden in de zomer deels tijdelijk inhuren. Opdat het netto risico wordt beperkt.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 192.750

Naam risico:

24. Meldplicht datalekken

Toelichting risico:

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.
We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. In 2017 en 2018 hebben zich enkele voorvallen voorgedaan, zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in een aantal gevallen aan betrokkenen, maar deze hebben niet tot een bindende aanwijzing, noch tot een boete geleid.

Een datalek kan voor de gemeente leiden tot ernstige reputatieschade, herstelkosten, en claims. Voorts is het afwikkelen van een datalek een forse belasting (tijdsintensief) op de organisatie die in de vele honderden uren kan liggen. Bij overtreding van de meldplicht datalekken) kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente tevens een bestuurlijke boete opleggen tussen € 150.000 en € 600.000. Deze boetes kunnen per overtreding opgelegd worden en cumulatief dus nog veel hoger zijn. Onder de AVG (die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan) worden de boetebedragen aanzienlijk verhoogd, namelijk tot een maximumboete van 10 miljoen Euro. .

Kans

75%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Het gevolg van nalatige informatieveiligheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.

Risicostrategie

Vermijden

Beheersmaatregelen:

In 2017 is de interne procedure meldplicht datalekken geïmplementeerd waardoor het eenvoudiger is om een datalek tijdig (binnen 72 uur na ontdekking) te melden. De kans op overtreding van de meldplicht is hiermee verkleind. De kans op datalekken kan verkleind worden door middel van de in het kader van informatieveiligheid en privacy te implementeren maatregelen alsmede door opleiding en bewustmaking van medewerkers.
Daarnaast is in 2018 een cyberverzekering afgesloten waarmee gemeente Venlo verzekerd is voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid
digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens ; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc.. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid/roekeloosheid is de daaruit voortvloeiende schade/ boete niet verzekerd. Om geschillen over toepasselijkheid van deze bepaling te voorkomen is het van belang duidelijk in procedures vast te leggen hoe bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging op processen toegepast wordt zodat medewerkers weten hoe te handelen en aangetoond kan worden dat wij hier aandacht aan besteden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 150.000

Naam risico:

25. Privacy

Toelichting risico:

Binnen de gemeente Venlo wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken. Alle betrokkenen moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Vanaf 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van kracht die hogere eisen stelt aan gemeenten dan huidige wetgeving. De meest in het oog springende veranderingen zijn aantoonbare compliance en het burgers laten verkrijgen van meer controle over hun eigen data. Overtreding van privacywetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een privacy incident (bijv. een datalek of het niet waarborgen van rechten van betrokkenen) kunnen burgers schadeclaims instellen en hun vertrouwen in het bestuur verliezen, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een bestuurlijke boete opleggen. Niet alleen het bestuursorgaan dat privacywetgeving overtreedt kan een bestuurlijke boete krijgen maar tevens de individuele bestuurder. De huidige maximale boete bedraagt EUR 820.000,-- per overtreding, vanaf 25 mei 2018 bedraagt de maximale boete 20 miljoen euro (de hoogte is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omstandigheden van het geval).

Kans

75%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Het risico dat privacywetgeving overtreden wordt is groot. Het financiële risico dat hieraan verbonden is zal erg verschillen per overtreding. Als er bijvoorbeeld één brief met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden is heeft dat veel minder potentiële financiële impact dan wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een boete op zou leggen omdat de gemeente geen verwerkingsregister heeft. De financiële gevolgen van reputatieschade en/of politieke impact zijn nauwelijks te kwantificeren. Een aantal risico's zal, na afsluiting van een cyberriskverzekering, afgedekt zijn waardoor het restrisico minimaal is. Totdat de Uitvoeringswet AVG definitief is, is ook niet bekend hoe de Autoriteit Persoonsgegevens om zal gaan met haar boetebevoegdheid (met name de vraag of zij conform haar huidige praktijk eerst een last onder dwangsom op zal leggen voordat zij overgaat tot het opleggen van boetes). Gezien deze variabelen en onduidelijkheden kan de hierboven genoemde financiële impact van het risico slechts gezien worden als aanname. De daadwerkelijke financiële impact en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit kan aanzienlijk afwijken.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (wettelijke verplichting) t.b.v. intern toezicht en advisering (status: onderhanden werk). Aanstelling privacy officer t.b.v. uitvoering en implementatie gestelde kaders en advisering aan proceseigenaren (status: in overweging). Inventarisatie risico's in het kader van het verwerkingsregister (wettelijke verplichting) (status: onderhanden werk). Analyse risico's d.m.v. dataclassificatie (zie het risico "informatieveiligheid") en PIA's (status: opstartfase). Maatregelen: aangaan van verwerkersovereenkomsten en convenanten met externe partijen (status: onderhanden werk), technische en organisatorische maatregelen (zie het risico "informatieveiligheid"), bewustwording en training (status: onderhanden werk), privacy beleid (status: onderhanden werk), beleggen verantwoordelijkheden, waaronder benoeming portefeuillehouder (status: afhankelijk van besluitvorming over privacy beleid), inrichting privacy services (status: onderhanden werk). Ter beheersing van risico's zal voorts in 2018 een cyberriskverzekering afgesloten worden (zie risico "informatieveiligheid").

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 150.000

Naam risico:

26. Maatregelen sociaal domein

Toelichting risico:

Eind 2017 is gestart met beheersmaatregelen om te komen tot financieel evenwicht met passende zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein. In 2018 zijn de eerste resultaten zichtbaar van deze maatregelen en in 2019 zullen veel van deze maatregelen doorwerken en naar verwachting een hoger effect laten zien. Er bestaat echter een risico dat de maatregelen niet ten volle het gewenste resultaat opleveren doordat de opbrengsten te hoog zijn ingeschat of doordat de randvoorwaarden die nodig zijn voor de realisatie onvoldoende worden ingevuld.

Kans

25%

Financiële impact

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact

Het betreft hier de budgetten WMO die niet zijn gekocht volgens de Methodiek van Prestatiedenken, een kostenbesparing op de Sociaal Wijkteams en een besparing op de re-integratie budgetten in de Participatie. Een deel van de maatregelen heeft reeds in 2018 effect laten zien en daarbij zullen de risico's naar verwachting meevallen. Enkele andere maatregelen zoals op de Huishoudelijke Hulp moeten echter de effecten nog laten zien.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Een goede monitoring zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Heldere afspraken over de randvoorwaarden die nodig zijn om de effecten te kunnen bereiken en een tijdige signalering als de randvoorwaarden niet volledig ingevuld kunnen worden. Voldoende competente medewerkers om uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 125.000

Naam risico:

27. Eigen bijdrage WMO

Toelichting risico:

In 2019 treedt naar alle waarschijnlijk voor de maatwerkvoorzieningen WMO (exclusief Beschermd Wonen) het abonnementstarief in werking. Hierbij gaan inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening WMO een vaste eigen bijdrage van €17,60 per maand gebruiken ongeacht de hoeveel maatwerkvoorzieningen waar ze gebruik van maken. De verwachte inkomsten uit de Eigen Bijdrage voor de WMO (exclusief Beschermd Wonen) zijn daarom met een miljoen euro verlaagd ten opzichte van de begroting 2018. De verwachting is dat hiermee de verminderde inkomsten voldoende zijn afgedekt. Er bestaat echter ook een risico dat de verlaagde Eigen Bijdrage een verhogend effect kan hebben op het gebruik van WMO voorzieningen. Het ingeschatte risico is daarbij het hoogst voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp.

Kans

25%

Financiële impact

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact

Het budget Huishoudelijke Hulp waar het grootste risico wordt verwacht bedraagt voor 2019 6,6 miljoen euro. Er wordt rekening gehouden met een verhogend effect tussen de 5% en 10% indien er geen beheersmaatregelen worden genomen.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Een goed functionerende Toegang waarbij de Sociaal Wijkteams goed toegerust zijn om het beleidskader Huishoudelijke Hulp zo stringent mogelijk toe te kunnen passen.
Tijdens piekperiode tijdelijk inhuren om wachttijden op een acceptabel niveau te houden.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 125.000

Naam risico:

28. Toename PGB beschermd wonen

Toelichting risico:

De ZIN Beschermd Wonen (BW) en Beschermd thuis (BT) wordt ingekocht op basis van prestatie inkopen. We beheersen deze kosten aan de voorkant. Mensen kunnen de zorg ook in PGB aanvragen. De voorlopige prognose voor de PGB kosten in 2018 is zeer zorgvuldig opgebouwd, maar bevat wel risico's. In de berekening zijn wel diverse aannames verwerkt zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat van een niet gecontracteerde zorgaanbieder na indicatie een PGB aanvraagt. Eind 2018 hebben we zicht op de totale kosten PGB in 2018. De inschatting van de kosten in 2019 is gemaakt op basis van de huidige prognose 2018 en beleidsontwikkelingen. Het risico bestaat dat meer mensen een indicatie op basis van PGB ontvangen dan begroot.

Kans

25%

Financiële impact

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact

Aantal burgers die een PGB beschermd wonen verzilveren groeit gedurende het jaar met 20.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

PGB tarieven zijn gebaseerd op de ZIN tarieven en daarmee lager dan voor inkoopjaar 2018, in 2019 zullen we de effecten van deze verlaging over het hele jaar gaan waarnemen, dit heeft een kostenverlagend effect. Om ervoor te zorgen dat pgb middelen zo effectief als mogelijk worden besteed, zal er een zorgvuldige screening PGB's door Zorg en Veiligheidshuis plaatsvinden en periodiek toezicht op kwaliteit van zorg.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 125.000

Naam risico:

29. Rijbewijzen

Toelichting risico:

Landelijk loopt er een pilots bij 15 gemeenten (o.a. Eindhoven) om de aanvraag van de vernieuwing/ verlenging van rijbewijzen vanaf 2019 zodanig te digitaliseren dat de klant bij de fotograaf zijn aanvraag kan doen. Het ophalen blijft misschien nog wel bij de gemeente te liggen, maar ook hier lopen pilots om rechtstreeks vanuit de RDW thuis te gaan bezorgen. De eerste aanvragen-rijbewijzen (circa 1.000 per jaar) blijven bij de gemeente. het totaal aantal verstrekte rijbewijzen bedroeg in 2017 12.900.
Lagere legesinkomsten. Personeel vrijmaken voor andere taken.

Kans

50%

Financiële impact

€ 202.000

Onderbouwing financiële impact

De gemeente zal indien de pilot succes vol is en 1-op-1 landelijk tot aanpassen van het vernieuwen van het rijbewijs leidt, maximaal 90 % van de gemeenteleges rijbewijzen mislopen (afhankelijk van het scenario). Daar staat op termijn mogelijk deels een besparing tegenover als gevolg van een wijziging van de openingstijden en, of personeel verloop.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Vacatures voor balie levenszaken tijdelijk invullen: wachttijd niet laten oplopen. Personeel vrijmaken voor andere taken.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 101.000

Naam risico:

30. Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Toelichting risico:

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting ook gaan gelden voor overheidsondernemingen. Dit betekent dat de gemeente bij activiteiten die uitgevoerd worden door de gemeente en die concurrerend en winstgevend zijn met de activiteiten in de markt vennootschapsbelastingplichtig kunnen zijn. Voor het grondbedrijf is de door het SVLO verstrekte QuickScan tezamen met een extern fiscaal adviseur ingevuld en deze laat een negatief resultaat zien waardoor er over de grexen geen vennootschapsbelasting moet worden voldaan. Met betrekking tot het cluster afval loopt er nog een landelijke discussie betreffende de reststromen. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie kan er een vennootschapsbelasting last uit voort vloeien. Het cluster kermissen laat een klein positief resultaat zien, door de extern fiscaal adviseur wordt nog onderzocht of dit tot heffing van vennootschapsbelasting leidt. Daarnaast stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat reclame opbrengsten en de opbrengsten van GSM antennes geen normaal vermogensbeheer betreft. Volgens de extern adviseur zou hier wel sprake zijn van normaal vermogensbeheer echter is dit afhankelijk van de juridische vormgeving en de feiten en omstandigheden hoe hier mee wordt omgegaan. Hierop wordt op dit moment ingezoomd.

Kans

25%

Financiële impact

€ 250.000

Onderbouwing financiële impact

Het is een grove indicatie en is gebaseerd op eerdere risicomeldingen betreffende dit risico

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het in kaart brengen van het vastgoed. Vervolgens zal dit worden getoetst op vennootschapsbelastingplicht. De ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke discussie betreffende de reststromen van afval worden nauwlettend gevolgd.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 62.500

Naam risico:

31. Omnibuzz Afhankelijkheid en hogere kosten

Toelichting risico:

De GR Omnibuzz is een samenwerking van 32 gemeenten. Besluitvorming, onder andere inzake begrotingen, vindt plaats bij meerderheid van stemmen. In tegenstelling tot het verschil in bijdragen die de gemeenten betalen aan de GR, hebben in het Algemeen Bestuur alle gemeente één stem. Sturing en besluitvorming kent dus een grote mate van afhankelijkheid van andere gemeenten. Tevens is er sprake van een kostenstijging van Omnibuzz, die met name te maken heeft met de vervoerskosten. En is een aantal investeringen niet in de begroting opgenomen, met aparte (dekkings)voorstellen tot gevolg. Daarnaast wordt de beoogde ambitie van het kantelen van vervoer en het realiseren van synergievoordelen, bijvoorbeeld door het laten instromen van nieuwe vervoersvormen, nog niet gerealiseerd;

Kans

75%

Financiële impact

€ 75.000

Onderbouwing financiële impact

De financiële impact is gebaseerd op de kosten van de investeringen 2018 die niet door Omnibuzz in de begroting zijn opgenomen. Hiervoor worden aparte dekkingsvoorstellen voorgelegd. Aangevuld met de stijging van de vervoerskosten waar op lange termijn een (structurele) overschrijding van de begroting wordt verwacht.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 56.250

Naam risico:

32. Informatieveiligheid

Toelichting risico:

Het belang van informatieveiligheid komt nadrukkelijk in beeld vanuit de privacywetgeving. Een van de eisen die de in privacywetgeving gesteld worden is dat een verantwoordelijke, passende (oftewel op het risico van een verwerking afgestemde) technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft. Door gemeenten wordt dit ingevuld door de beveiligingseisen die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), waaraan ook Venlo zich (in haar strategische en tactische informatiebeveiligingsbeleid) gecommitteerd heeft.
Risico's zijn aanwezig in de vorm van bijv. hackers die in onze systemen kunnen komen, verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en als laatste bestuurlijke boete voortvloeiend uit privacywetgeving).

Indien de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt dat de gemeente onvoldoende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen heeft kan zij de gemeente thans bestraffen met een bestuurlijke boete van maximaal 10 miljoen euro.

Kans

25%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Het gevolg van nalatige informatieveiligheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.

Risicostrategie

Vermijden

Beheersmaatregelen:

Het project Informatieveiligheid zal in 2018 doorgaan met het uitvoeren van de maatregelen zoals gesteld in het plan Informatieveiligheid 2018. Met de selectie van actiepunten / maatregelen wordt een score eind 2018 verwacht van 66% gereed. Daarnaast is in 2018 een cyberverzekering afgesloten waarmee gemeente Venlo verzekerd is voor privacy aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging; media-aansprakelijkheid digitale afpersing; herstelkosten wegens verlies van datagegevens ; schade door bedrijfsonderbreking; telefoonfraude; cyber incident kosten etc.. Dit betekent echter niet dat we ten alle tijden verzekerd zijn. Als er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid/roekeloosheid is de daaruit voortvloeiende schade/ boete niet verzekerd. Om geschillen over toepasselijkheid van deze bepaling te voorkomen is het van belang duidelijk in procedures vast te leggen hoe bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging op processen toegepast wordt zodat medewerkers weten hoe te handelen en aangetoond kan worden dat wij hier aandacht aan besteden. Deze maatregelen worden in 2018 en verdere jaren verder uitgevoerd.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 50.000

Naam risico:

33. Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis

Toelichting risico:

Door de verlaging in 2019 van eigen bijdragen Wlz en beschermd wonen door de halvering van de vermogensinkomensbijtelling (VIB) zullen de inkomsten uit eigen bijdrage voor beschermd wonen dalen. Hoe groot het (financieel) effect zal zijn is nog onzeker. Door het ingezette beleid van doorstroom van beschermd wonen naar beschermd thuis (indien mogelijk) nemen de inkomsten voor beschermd wonen verder af. De kosten daarentegen ook. Daarnaast kunnen in 2019 de kosten toenemen voor maatwerkvoorzieningen zoals beschermd thuis door de introductie van het abonnementstarief. Hierdoor wordt een vaste maximale bijdrage van €17,50 per bijdrageperiode betaald voor de eigen bijdrage onafhankelijk van de omvang van de ondersteuning, het inkomen, het vermogen en de samenstelling van het huishouden. Of het abonnementstarief leidt tot een aanzuigende werking en dus een toename van het aantal cliënten en kosten voor beschermd thuis is niet zeker. De inkomsten voor beschermd thuis draagt het CAK af aan de gemeente waar de cliënt ingeschreven staat. En dus niet aan Venlo als de cliënt niet in Venlo woonachtig is. Terwijl Venlo als centrumgemeente wel de kosten hiervoor draagt. Bovenstaande leidt tot onzekerheden over de hoogte van de te ontvangen eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis (Venlose cliënten). Het Rijk stelt middelen beschikbaar in het gemeentefonds ter compensatie van het abonnementstarief. Het is onzeker en dus een risico of deze toereikend zijn. Het bedrag van de financiële impact en kans van het daadwerkelijk zich voordoen van het risico is als gevolg van bovenstaande onzekerheden een grove inschatting.

Kans

25%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Beheersmaatregelen:

Strikte toetsing van de zorgvraag/behoefte bij de toegang van het Zorg- en Veiligheidshuis. En monitoring van de aantallen cliënten en de kosten.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 50.000

Naam risico:

34. BTW sport

Toelichting risico:

Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 verandert het landschap van de financiering van sportaccommodaties. Het recht op vooraftrek van btw die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties vervalt. De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). Gemeenten moeten om in aanmerking te kunnen komen vóór 1 december 2018 een aanvraag indienen waarbij zij alle btw belaste kosten in kaart brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer van sport en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De kosten die voor de aanvraag in aanmerking komen betreffen uitsluitend kosten die vanaf 1 januari 2019 gemaakt zijn. Nadere inhoudelijke informatie inzake de SPUK Sport volgt voor de zomer vanuit het Ministerie van VWS.

Kans

75%

Financiële impact

€ 60.000

Onderbouwing financiële impact

De btw van de in de begroting opgenomen kosten voor sport (baten en lasten én investeringen) komen voor compensatie in aanmerking. Jaarlijks is voor deze specifieke uitkering (SPUK Sport) landelijk een plafond van 152 miljoen beschikbaar. Inschatting is dat de gemeente Venlo in 2019 € 600.000 SPUK Sport gaat aanvragen. Verwachting is dat door overinschrijving van deze compensatieregeling er maximaal 90% wordt uitgekeerd van deze aanvraag. Derhalve een financieel risico van € 60.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Gelet op het feit dat er vanaf de wetswijziging (1-1-2019) rond btw en sport géén 6% afdracht meer hoeft plaats het hebben van sportinkomsten, compenseert dit voor een belangrijk deel het risico. Op grond daarvan is het treffen van een voorziening niet nodig.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 45.000

Naam risico:

35. Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Toelichting risico:

Vanaf 1 januari 2018 bestaat het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) onder de vlag van de Veiligheidsregio niet meer. De werkzaamheden zijn beëindigd en overgedragen. Met de afbouw van dit organisatiedeel en het afvloeien van personeel (vijf medewerkers) zijn frictiekosten gemoeid.

Kans

10%

Financiële impact

€ 450.000

Onderbouwing financiële impact

Eind 2017 schatte de Veiligheidsregio de maximale frictiekosten in op 800.000 euro, een verdere onderbouwing van dit bedrag hebben we tot op heden niet ontvangen. De Veiligheidsregio beschikt over een reserve CMA ter hoogte van omstreeks 350.000 euro, die initieel als dekking van deze frictiekosten zullen worden ingezet. Resteert een risico van 450.000 euro.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Het gesprek wordt met de Veiligheidsregio gevoerd over de afhandeling van het dossier. Inmiddels heeft een deel van de medewerkers een andere baan gevonden en is met de resterende medewerkers een loopbaantraject ingezet. De Veiligheidsregio zal een nieuwe en onderbouwde inschatting moeten maken van de definitieve frictiekosten om betere grip te krijgen op dit risico.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 45.000

Naam risico:

36. Gladheidbestrijding

Toelichting risico:

In de begroting is rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern).

Kans

10%

Financiële impact

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact

Kosten voor gladheidbestrijding zijn begroot op € 90.000. In 2011 (strenge winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico ca. € 400.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 40.000

Naam risico:

37. Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Toelichting risico:

De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd op geologische en bodemkundige modellen. Deze modellen maken ook deel uit van de BRO. Sinds 2008 zijn er vele verkennende en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het analyseren van maatschappelijke kosten en baten, het ontwerpen van een informatie-architectuur en het opstellen van een algemene catalogus met de gewenste inhoud. De laatste ontwikkelingen zijn dat het de planning is om de BRO in de loop van 2017/2018 deels in werking te laten treden. Om uiteindelijk te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting is het noodzakelijk om tijdig te starten met de implementatie en te beschikken over de benodigde middelen (planmatig werken). Op dit moment is nog niet duidelijk welke impact de nieuwe wet zal hebben op de gemeentelijke organisatie als bronhouder. Hierdoor is het niet mogelijk een reëel inschatting te maken van de benodigde middelen t.b.v. de implementatie en het beheer. Er is al langere tijd onduidelijkheid over wanneer de basisregistratie Ondergrond in werking gaat treden. Het is de inzet van de minister om de Wet BRO in de loop van 2017/2018 deels in werking te laten treden, voor de eerste tranche van vier registratieobjecten. In de periode 2018-2022 vindt vaststelling en invoering plaats van de volgende tranches en in 2023 dient de Wet BRO volledig in werking te zijn. Wat de nieuwe wet (o.a. de eerste tranche) inhoud en wat dit voor gevolgen heeft voor de gemeente Venlo als bronhouder is nog steeds onduidelijk. Een concrete inschatting van de benodigde tijd, capaciteit en middelen is vooralsnog niet in te schatten. Het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde middelen voor de implementatie en beheer van de nieuwe basisregistratie Ruimtelijke Ondergrond heeft tot gevolg dat niet voldaan wordt aan de wettelijke verplichting.

Kans

75%

Financiële impact

€ 50.000

Onderbouwing financiële impact

Onvoldoende implementatietijd en dekking kunnen leiden tot niet voldoen aan de wettelijke verplichting. De wettelijk verplichting is onvermijdelijk, de kans op voordoen is hiermee hoog. Er is vooral sprake van financiële impact.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig de benodigde middelen inzichtelijk maken en vast laten stellen

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 37.500

Naam risico:

38. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Toelichting risico:

Voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) treed per 1 juli 2018 nieuwe wetgeving in. Deze nieuwe Wet BAG 2.0 betekend dat er op een aantal vlakken wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot registratie, afbakening en controle op objecten. Deze wijzigingen en aanpassen die benodigd zijn worden vanuit het Ministerie begeleid middels een stappenplan waaraan men moet voldoen. Het is voor de BAG op dit moment niet in te schatten hoeveel en welke wijzigingen er gedaan moeten worden en welke kosten dat met zich mee brengt. Er zal in ieder geval een aanpassing plaatsvinden in de applicatie. Die moet ingericht worden om te voldoen aan BAG 2.0. Ook is er mogelijk extra inzet nodig om aan de opgelegde regelgeving te voldoen. Het is onduidelijk, met name voor de applicatie, wat hier de kosten voor worden.

Kans

75%

Financiële impact

€ 50.000

Onderbouwing financiële impact

Het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde middelen voor de implementatie en beheer van de nieuwe basisregistratie Adressen en Gebouwen heeft tot gevolg dat niet voldaan wordt aan de wettelijke verplichting.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig de benodigde middelen inzichtelijk maken en vast laten stellen

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 37.500

Naam risico:

39. Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen

Toelichting risico:

Het besluit over het onderbrengen van medewerkers van de WAA naar team Buitendienst en Beheer Sportexploitatie van december 2017 gaat uit van een tijdelijke detachering tot 1 september 2018 en daarna overname in dienst. Uitgangspunt was besluitvorming over het Werkontwikkelbedrijf voor de zomer van 2018. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Risico bestaat dat besluitvorming wordt uitgesteld en dus de detacheringsconstructie (duurder) langer (tot in 2019) bestaat dan is begroot.

Kans

25%

Financiële impact

€ 125.000

Onderbouwing financiële impact

De extra kosten i.v.m. detachering in 2018 t.o.v. het in dienst nemen zijn ca.€ 125.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Voorspoedige besluitvorming inzake de overeenkomst medewerkers groen spaart niet begrote uitgaven.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 31.250

Naam risico:

40. Omroep Venlo

Toelichting risico:

Als de omroep de ombuiging niet kan realiseren en een faillissement onvermijdelijk blijkt, zijn er aanmerkelijke financiële risico’s voor de gemeente. Het commissariaat voor de media heeft de Gemeente Venlo aangewezen om een lokale omroep in stand te houden. In geval van faillissement van Omroep Venlo kan aan deze verplichting niet meer worden voldaan. Ook kunnen ze de doelen niet realiseren die de gemeente met de subsidie van € 260.000 voor ogen hadden.
Verstrekte lening ad. € 70.000 - af te lossen in 2019 - wordt niet terugbetaald.
Verstrekte garantstelling voor geldlening ad. € 90.000 wordt aangesproken.

Kans

25%

Financiële impact

€ 100.000

Onderbouwing financiële impact

afboeken lening: € 70.000
aanspreken garantstelling: € 90.000
in stand houden lokale omroepvoorziening: € 200.000
besparing huidige subsidie: -/- € 260.000
Per saldo een financiële impact van € 100.000

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Strakke sturing vanuit de gemeente en de omroep zelf op exploitatie- en ombuigingsresultaten.
Tweemaandelijks bestuurlijk overleg.
Maandelijkse rapportage van exploitatie- en liquiditeitscijfers vanuit Omroep Venlo aan de gemeente.
Eenmaal per kwartaal een rapportage aan de raad middels een RIB.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 25.000

Naam risico:

41. Maatschappelijke opvang MO 2.0

Toelichting risico:

Op 1 juli 2018 vindt de overgang plaats naar een nieuwe aanpak maatschappelijke opvang. Het betreft een geheel nieuwe werkwijze met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taak maatschappelijke opvang.

Kans

25%

Financiële impact

€ 100.000

Onderbouwing financiële impact

Ervan uitgaande dat er onvoldoende plekken zijn gekocht en er zes plekken aanvullend ingekocht moeten worden.

Risicostrategie

Beheersen

Beheersmaatregelen:

Er wordt sterk gestuurd op termijnen van uitstroom door de opvanginstellingen. Daarnaast wordt het gesprek gevoerd met woningcorporaties over beschikbare woningen voor doorstroom. Eind 2018 wordt deze aanpak geëvalueerd, daaruit zal moeten blijken of het gewenste resultaat wordt behaald, voldoende doorstroom wordt gerealiseerd en voldoende plekken zijn ingekocht.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 25.000

Naam risico:

42. Extra uitgaven a.g.v. het niet voldoen aan de wettelijke norm

Toelichting risico:

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm.
Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouw- en milieuregelgeving en het toezicht houden op de Waterwet, wordt bewust het risico gelopen om niet te voldoen aan de wettelijke norm. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheidskwesties wordt gelopen. Het afgelopen jaar heeft zicht dit nog niet voorgedaan. Het risico is klein dat het zich in 2019 wel voordoet.
Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport dat de gemeente wettelijke taken niet uitvoert.

Kans

10%

Financiële impact

€ 200.000,00

Onderbouwing financiële impact

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Meer budget nodig om de taken conform wettelijke taken uit te voeren.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 20.000

Naam risico:

43. Onvoorziene WAA desintegratiekosten

Toelichting risico:

Tegenvallende (des)integratiekosten in de voorgenomen samenvoeging van Wsw- en Pw-uitvoering.
Besluitvorming over toekomstige integratie staat voor 2018 nog op de rol. Met deze integratie wordt mede een taakstelling sociaal domein gerealiseerd. Niet realiseren van deze taakstelling is an sich al een risico. De voorgenomen integratie wordt onderbouwd middels een business case, waarin een groot deel van de potentiële risico's reeds zijn gekaderd en voorzien.
Het risico op niet doorgaan dient ook gekwantificeerd te worden. Omdat scenario 1 (facilitaire samenwerking met WAA) de facto nu reeds in realisatie is genomen, is het risico beperkt tot het niet behalen van de synergievoordelen op scenario 2 (integrale samenwerking). Gegeven de stand van de organisatie, is het niet ondenkbeeldig dat de in de businesscase geprognosticeerde stappen niet tijdig gezet gaan worden, waarmee jaarlijks een risico van circa 1 miljoen euro ontstaat. In de begroting 2019 voor 2019 is nog geen rekening gehouden met eventuele synergievoordelen op de WAA, in de meerjarenbegroting op de Wsw houden we daar wel rekening mee. Daarnaast is er in de primaire begroting 2019 van de WAA sprake van een vermogensonttrekking van ruim 1 miljoen euro in 2019 waardoor de gemeentelijke bijdrage incidenteel voor 2019 wordt verlaagd. Meerjarig is dit risico dus wel relevant, maar omdat het nog niet in 2019 zal verwezenlijken, kwantificeren we dat risico nu niet hier.

Wel kwantificeren we dat wanneer het voor te stellen integrale scenario wel uitgevoerd gaat worden, daarin echter ook nog ongekaderde risico's zitten. Specifiek risico is dat Venlo bij voorgenomen overname NV ook risicodragend wordt voor niet begrote potentiële arbeid conflictueuze-frictiekosten (berekend op 200.000 uitgaande van het gemiddelde van afkoopkosten voor 1 FTE ambtenaar of te wel NV'er per jaar)

Kans

10%

Financiële impact

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact

Omdat in de business-case inzake de integratie van Wsw- en Pw- uitvoering reeds met voorzienbare risico's rekening is gehouden, ziet dit directe risico vooralsnog enkel op mogelijke mismatch van medewerkers van de WAA die bij de gemeente komen werken en deze plaatsing onverhoopt niet slaagt. Wij gaan er van uit en streven ernaar dat dit risico zich niet tot nauwelijks in de praktijk voor zal doen. Omdat vooraf niet goed ingeschat kan worden of het personeelsleden zal gaan betreffen met een ambtelijk of te wel NV-dienstverband, baseren we het financiële risico op een gemiddelde daarvan en gaan we uit van een risico van 1 FTE per jaar. Daarmee zou jaarlijks een financiële impact van circa € 200.000 per jaar zijn gemoeid.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Gefaseerde en geleidelijke ontvlechting van WAA GR in combinatie met geleidelijke integratie van het uitvoeringsbedrijf van de WAA met het uitvoeringsbedrijf Participatiewet van de gemeente. Insteek op desintegratieproces vanuit gezamenlijkheid met de 2 andere nu nog in GR deelnemende gemeenten en op basis van 'fair deal'. Strakke monitoring op (des)integratiekosten vanuit WAA handhaven en inzichtelijk blijven presenteren.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 20.000

Naam risico:

44. Grenswerk

Toelichting risico:

De exploitatie van Grenswerk is in de startjaren met een negatief resultaat afgesloten. In 2017 positief maar het is geen stabiele situatie. Er is afgesproken dat er een exploitatie onderzoek wordt gedaan waarin kostenposten onder de loep worden genomen, m.n. huisvestingslasten. Het resultaat van het onderzoek kan leiden tot een hogere subsidie aanvraag van Poppodium Grenswerk

Kans

50%

Financiële impact

€ 40.000

Onderbouwing financiële impact

De huisvestingslasten zijn ca 40.000 euro hoger dan oorspronkelijk begroot.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 20.000

Naam risico:

45. Naturalisaties ontwikkeling

Toelichting risico:

Momenteel wordt bekeken of de naturalisaties bij de gemeente blijven of niet. Er zijn 3 opties:
- Huidige situatie handhaven (iedere gemeente voert de naturalisaties zelf uit)
- Alle naturalisaties naar de IND
- Alle naturalisaties naar enkele centrumgemeenten. / WTI(WetTegengaanIdentiteitsfraude)-gemeenten(zoals Venlo)
Bij de eerste en de derde optie zal Venlo deze taken uit blijven voeren, bij optie 3 worden dit zelfs meer taken (in aantallen).

Kans

75%

Financiële impact

€ 22.000

Onderbouwing financiële impact

De gemeente zal afhankelijk van het gekozen scenario gemeenteleges voor opties en naturalisaties mislopen. Daar staat op termijn mogelijk deels een besparing tegenover als gevolg van personeel verloop.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Vacatures voor levenszaken tijdelijk invullen. Personeel vrijmaken voor andere taken.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 16.500

Naam risico:

46. Onvoorziene kosten landelijke aanbesteding gemeentelijke telecommun.

Toelichting risico:

Het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) wordt uitgevoerd door de VNG en heeft zich ten doel gesteld om voor gemeenten in Nederland telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de laagste kosten te realiseren. Momenteel loopt GT Connect; oplossingen voor het communicatieverkeer ten behoeve van klantcontactcentra. Deelname aan GT staat open voor alle gemeenten. Hoe meer gemeenten er mee doen, des te gunstiger zijn de voorwaarden waaronder contracten kunnen worden gesloten. Inschrijving loopt tot juli 2018, het proces van aanbesteding tot december 2018. Daarom kan er (nog) geen concrete informatie worden verschaft t.a.v. de exacte kosten welke aan deelname zijn verbonden. Echter, het vertrekpunt is een gezamenlijke aankoop van een communicatieplatform dat een kostenbesparing zal opleveren t.o.v. een individuele aanschaf door de afzonderlijke gemeenten en/of de bestaande oplossingen die gemeenten nu in gebruik hebben. De stuurgroep voor regionale samenwerking op het vlak van Dienstverlening (loco secretarissen van de drie gemeenten) heeft in juni 2018 ingestemd met de inschrijving van de drie gemeentes voor de landelijke aanbesteding. Vanuit de ambitie om samen te werken op het klantcontactkanaal ‘telefonie’ is de inrichting en ingebruikname van een gezamenlijk telefoonsysteem namelijk een essentieel onderdeel.

Kans

10%

Financiële impact

€ 150.000

Onderbouwing financiële impact

Bij het vaststellen de kadernota 2014 -2017 is de destijds beoogde vervangingsinvestering van € 310.00 komen te vervallen. Het is aannemelijk dat oplossingen inmiddels goedkoper en beter zijn geworden sinds die tijd. Vandaar dat er een (lager) bedrag van 150.00 wordt opgevoerd bij dit risico. Bovendien wordt gekoerst richting een zogeheten cloud-oplossing en/of SAAS oplossing (software as a service); een online dienst waarbij de software niet op locatie wordt geïnstalleerd en wordt aangeschaft maar online wordt afgenomen en naar rato van gebruik wordt betaald. In dat geval is de kans groot dat de reeds beschikbare exploitatie budgetten voor telefonie toereikend zijn.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 15.000

Naam risico:

47. Leerwerktraject

Toelichting risico:

Met de komst van WAA groen naar team Buitendienst en beheer sportexploitatie gaat ook van start een leerwerktraject voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Doel van het leerwerktraject is om personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt binnen 1 jaar te ontwikkelen zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt. De ontwikkeling is voornamelijk gericht op competentieontwikkeling en waar mogelijk en nodig op vak ontwikkeling. De ontwikkeling is mens en uitstroom gericht. Voor deze mensen is regulier werk van de markt gehaald om de kandidaten voor dit leerwerktraject van werk te voorzien. De arbeidsmarkt trekt enorm aan. Dat kan leiden tot een tekort van aanbod van mensen voor het leerwerktraject. De werkzaamheden moeten wel verricht worden. Bij gebrek aan kandidaten om invulling te geven aan het leerwerkbedrijf, moeten diensten worden ingekocht.

Kans

25%

Financiële impact

€ 50.000

Onderbouwing financiële impact

De extra kosten als gevolg van het inkopen van diensten worden geschat op
€ 50.000.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Actieve werving bij UWV voor kandidaten leerwerktraject en werkvooruitzicht zien te creëren via het (WSP) Werkservicepunt .

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 12.500

Naam risico:

48. Calamiteiten

Toelichting risico:

Het betreft calamiteiten risico's die betreffen illegale stortingen, storm en hoogwater. Het zijn alle drie externe factoren waar geen invloed op is.

Kans

10%

Financiële impact

€ 100.000

Onderbouwing financiële impact

Er is geen onderbouwing te maken, het betreft een schatting.

Risicostrategie

Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen.

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 10.000