Begroting 2019 - 2022

1. Gezond en actief Venlo

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 232.415

55,6 %

Baten

€ 61.605

14,7 %