Begroting 2019 - 2022

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

In het programma Verkeer en Bereikbaarheid wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2019 gaat leveren om een verkeersveilige en bereikbare stad en regio te realiseren. Deze inspanningen zijn schematisch weergegeven in de doelenboom in de volgende paragraaf.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.660

0,9 %

Baten

€ 4.209

1,0 %