Begroting 2019 - 2022

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

In het programma Wonen en leefomgeving wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2019 gaat leveren om haar inwoners een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te bieden. Deze inspanningen zijn schematisch weergegeven in de doelenboom van de volgende paragraaf.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 33.696

8,1 %

Baten

€ 27.156

6,5 %