Begroting 2019 - 2022

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

Het programma Openbare Orde en Veiligheid is bijzonder omdat het naast de bevoegdheid van de bestuursorganen raad en college met name de bevoegdheid van het bestuursorgaan burgemeester raakt. Verder zijn de taken die gerelateerd zijn aan openbare orde en veiligheid het exclusieve domein van de overheid (publieke domein in model van samensturing).

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) staat als uitvoerder voor twee van de drie tactische doelen van het programma aan de lat (zie de doelenboom in de volgende paragraaf).
Wij achten het in dat kader noodzakelijk dat de inbreng in de bekostiging door de gemeente Venlo (circa 20%) weerspiegeld wordt in de invloed van de gemeente Venlo op de veiligheidsregio (nu feitelijk iets minder dan 7% (1 op 15)). De gemeente Venlo zal aandringen op een stemverhouding in het algemeen bestuur die dit tot uiting brengt c.q. hier recht aan doet.

Verder blijft Venlo samen met de veiligheidspartners streven naar een zo optimaal mogelijke veiligheidssituatie in de gemeente, maar ook in de regio. Daarbij geldt dat de daarmee gemoeide kosten in verhouding moeten staan met de veiligheidswinst die daarbij optreedt. In dat verband blijft Venlo kritisch staan ten opzichte van de door de veiligheidsregio voorgestane uitgaven. Daarbij dient het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ door de veiligheidsregio te worden toegepast.

Met behulp van de doelenboom in de volgende paragraaf wordt schematisch weergegeven  welk strategisch kader de gemeente hanteert en welke doelstellingen de gemeente met de uitvoering van dit programma wil realiseren.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.980

2,4 %

Baten

€ 27

0,0 %