Begroting 2019 - 2022

Programma 6 Economie en Toerisme

In het programma Economie en Toerisme wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2019 gaat leveren om de regionale economie te bevorderen. Deze inspanningen zijn schematisch weergegeven in de doelenboom in de volgende paragraaf.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 14.121

3,4 %

Baten

€ 9.022

2,2 %