Begroting 2019 - 2022

Voorwoord

Voor u ligt de (meerjaren)begroting 2019-2022 van de gemeente Venlo. Dit document volgt de kaders zoals die door u in het voorjaar bij de behandeling van de kadernota zijn vastgesteld.

Bij de totstandkoming van deze concept-begroting hebben wij de door u vastgestelde kaders uit de kadernota 2019 gehanteerd, waarbij u heeft gekozen voor een pas op de plaats ten aanzien van (nieuwe) ambities en gekozen heeft voor het zogenaamde 'basisscenario'. Dat betekent afmaken waaraan is begonnen en de basis op orde brengen. De stevige opgave die we hebben binnen het sociaal domein maakt overigens ook dat onze financiële marges buitengewoon smal zijn.

Wij wensen u een goede gedachtewisseling toe. Niet in de laatste plaats om het debat zelf, maar om het welzijn en de toekomst van onze inwoners.