Begroting 2019 - 2022

Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

2.764

6.393

2.764

6.402

2.764

6.343

2.764

6.339

0.10 Mutaties reserves

4.187

11.509

2.580

11.950

2.374

11.435

2.476

10.090

0.2 Burgerzaken

2.313

2.656

2.102

2.117

2.176

2.301

2.073

2.226

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

196

196

196

196

0.4 Overhead

360

36.728

370

37.627

380

37.294

380

36.783

0.5 Treasury

4.471

2.000

4.351

73

4.390

508

4.137

316

0.61 OZB woningen

18.388

654

18.388

655

18.388

655

18.017

655

0.62 OZB niet-woningen

19.201

538

19.039

538

19.039

538

18.660

538

0.63 Parkeerbelasting

3.071

3.071

3.071

2.893

0.64 Belastingen overig

1.005

199

915

199

825

199

735

199

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

231.677

230.238

230.225

230.389

0.8 Overige baten en lasten

6.545

6.364

7.290

9.711

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

7.383

7.331

7.358

7.306

1.2 Openbare orde en veiligheid

259

2.597

259

2.640

259

2.639

259

2.633

2.1 Verkeer en vervoer

646

16.013

646

17.316

646

16.921

646

16.728

2.2 Parkeren

503

2.416

713

2.268

713

2.244

713

1.886

2.4 Economische havens en waterwegen

324

308

324

303

324

298

324

292

3.1 Economische ontwikkeling

300

1.693

30

1.512

1.459

1.457

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.150

9.615

2.009

3.469

1.640

3.095

2.907

4.357

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

632

1.114

632

1.111

632

1.108

632

1.104

3.4 Economische promotie

1.504

914

1.504

920

1.504

920

1.504

920

4.2 Onderwijshuisvesting

117

9.631

116

10.053

165

10.010

165

9.880

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.363

7.569

5.363

7.632

4.769

7.038

4.769

7.038

5.1 Sportbeleid en activering

412

1.718

412

1.665

412

1.627

412

1.552

5.2 Sportaccommodaties

2.691

6.232

2.617

5.250

2.716

5.190

2.716

5.164

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

220

7.340

220

6.930

120

6.701

120

6.412

5.4 Musea

297

2.300

297

2.652

297

2.755

297

2.748

5.5 Cultureel erfgoed

42

495

319

319

319

5.6 Media

1.837

1.835

1.835

1.835

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.263

7.152

1.244

7.166

1.225

7.504

1.225

7.627

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

674

18.144

674

18.056

674

17.936

674

17.735

6.2 Wijkteams

3.445

3.045

3.045

3.045

6.3 Inkomensregelingen

47.464

55.650

47.464

55.791

47.464

55.790

47.464

55.787

6.4 Begeleide participatie

15.281

14.460

14.071

14.071

6.5 Arbeidsparticipatie

164

4.739

179

5.070

164

5.069

164

5.069

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

2.075

2.076

2.826

2.826

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.265

18.547

1.294

18.345

1.247

18.371

1.239

18.371

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

23.663

23.527

23.527

23.497

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.006

52.419

2.006

51.861

2.006

51.973

2.006

51.973

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

803

5.672

770

5.599

770

5.598

770

5.598

7.1 Volksgezondheid

607

6.559

607

6.560

607

6.560

607

6.362

7.2 Riolering

8.598

6.223

8.440

6.058

8.332

5.950

9.018

6.636

7.3 Afval

10.474

9.164

11.891

9.456

11.854

9.419

11.443

9.007

7.4 Milieubeheer

1.518

1.125

811

811

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

381

492

381

463

381

410

381

411

8.1 Ruimtelijke ordening

2.079

2.132

1.644

1.623

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

30.225

30.183

35.808

36.232

31.052

31.479

38.525

38.956

8.3 Wonen en bouwen

4.915

8.132

4.914

8.279

4.914

8.257

4.914

8.327

Totaal

417.734

417.734

414.630

414.630

408.518

408.518

416.416

416.416