Begroting 2019 - 2022

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

In het programma Ontwikkeling centrumstad wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2019 gaat leveren om het centrum te versterken ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo. Deze inspanningen zijn schematisch weergegeven in de doelenboom van de volgende paragraaf.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 22.008

5,3 %

Baten

€ 9.961

2,4 %