Begroting 2019 - 2022

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Het programma Beheer Openbare Ruimte beschrijft het kader voor het beheer van de openbare ruimte die de gemeente in 2019 uitvoert. Via de geleverde inspanningen vanuit dit programma wordt uitvoering gegeven aan de doelstellingen en opgaven in diverse beleidsprogramma’s. Het centrale doel van dit programma, namelijk het bieden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving aan onze inwoners, kan dan ook niet los worden gezien van de doelstellingen van bijvoorbeeld het beleidsprogramma Wonen en Leefomgeving dat gericht is op het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

De inspanningen die de gemeente in 2019 levert zijn schematisch weergegeven in onderstaande doelenboom.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 39.065

9,4 %

Baten

€ 23.975

5,7 %