Begroting 2019 - 2022

Financiering

Derde geldstromen

De gemeente Venlo zet sterk in op derde geldstromen. Deze derde geldstromen liggen in het verlengde van lobby en public affaires trajecten  omdat deze trajecten veelal vooraf gaan aan of parallel lopen aan derde geldstroom trajecten.

Provincieniveau
De gemeente Venlo onderhoud veel contacten over de opgaven en dossiers waar we aan werken.  Naast bundeling van inhoudelijke kennis en kunde leidt dit in enkele  gevallen ook tot subsidie aanvragen omdat onze opgaven ook bijdragen aan zaken van de provinciale agenda. Daarnaast is de provincie Limburg ook een belangrijke stakeholder bij Interreg aanvragen omdat de provincie hieraan medewerking moet verlenen en ook een deel van de cofinanciering voor haar rekening neemt .  Vanuit onze sociale opgave en stedelijke opgave wordt ook in 2019 intensief samen gewerkt en zullen we alle mogelijkheden om subsidie aanvragen in te dienen, onderzoeken op haalbaarheid voor Venlo.

Rijksniveau
Venlo heeft veel belang bij een goede communicatie  met het Rijk omdat veel van onze opgaven ook betrekking hebben op de rijksagenda. Door actief hierop in te zetten  en te lobbyen ontstaan er kansen om naast beleid te beïnvloeden ook aanvullende middelen te genereren uit de rijksbegroting.
Het rijk is voor ons een belangrijke partij op gebied van subsidies omdat zij enkele Europese fondsen op nationaal niveau beheren/coördineren (zoals bijvoorbeeld ESF) en omdat zij ook bij diverse Europese regelingen een steunverklaring moeten indienen om  aanvragen van Venlo mogelijk te maken.

Europees niveau (inclusief interreg)

In 2019 zitten we aan het einde van de Europese programma 2014-2020. Dit houdt in dat veel fondsen zijn uitgeput op begrotingsbasis maar dat er op basis van tussentijdse afrekeningen soms ook weer geld terug komt als blijkt dat projecten geen doorgang vinden. Deze middelen worden dan vaak gebruikt om nog een laatste openstelling te kunnen bekostigen. Het is daarom voor de gemeente Venlo van belang om dergelijke publicaties goed te volgen om zo te zien of er nog extra kansen zijn waar we op kunnen inspelen. Minimaal even belangrijk als het volgen van deze kansen is het beïnvloeden van de speerpunten voor de nieuwe programmaperiode. Dit gebeurd veelal via actief participeren in werkgroepen om  position paper op de goede tafel te krijgen en door actief bij stakeholders de (regio) Venlo op de kaart te zetten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de logistieke lobby (inclusief deelname in Rhine Alpine Corridor) en daarnaast hebben we ook veel input kunnen leveren in diverse efro (inclusief interreg) en ESF positionerings- trajecten voor de nieuwe programmaperiode.
Het kunnen inspelen op subsidiekansen hangt in grote mate af van de calls die worden opengesteld voor de verschillende subsidies in 2019  en in hoeverre deze passen op onze gemeentelijke ambities (inclusief cofinanciering).  We kunnen wel aangeven dat we majeure ontwikkelingen zoals

  • duurzaamheid
  • top sectoren (logistiek en agro food)
  • Sociaal domein opgave
  • (Grensoverschrijdende) arbeidsmarkt
  • Campus ontwikkeling/studentenstad
  • Enkele gebiedsontwikkelingen

ook in 2019 de nodige aandacht zullen krijgen.