Begroting 2019 - 2022

3. Grenzeloos Venlo

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

3. Grenzeloos Venlo

Baten

2.903

2.903

2.903

2.903

Lasten

1.834

1.839

1.839

1.839

Onttrekkingen aan reserves

Baten

Toevoegingen aan reserves

Lasten

Saldo programma na verrekening reserves

1.069

1.064

1.064

1.064

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Regionale samenwerking

Baten

2.903

2.903

2.903

2.903

Lasten

1.834

1.839

1.839

1.839

Totaal saldo Programma

1.069

1.064

1.064

1.064

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

6

6

6

6

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

222

216

211

211

19-132

Meeropbrengst door het voeren van externe administraties

12

12

12

12

Totaal

240

234

229

229