Begroting 2019 - 2022

3. Grenzeloos Venlo

Wat gaan we daarvoor doen?

De hiervoor beschreven ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2019. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, leveren we in 2019 de volgende inspanningen.

Programmalijn 1.

Programmalijn 2.

-    onderhouden en verder uitbouwen van de grensoverschrijdende netwerken;
-    ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijke inhoudelijke agenda met de relevante partners in Duitsland; daarbij gebruik makend van de dragers van grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking;  
-    het concept van een Duitsland Niederlande Huis verder ontwikkelen; Deze ontwikkeling krijgt in 2019 weinig prioriteit in verband met de begrotingstechnische ontwikkeling van de gemeente
-    de aandacht voor Duitsland en de grensoverschrijdende samenwerking structureel in de organisatie te verankeren.
-    bevorderen van de Duitse taal in het onderwijs;

Programmalijn 3.

In regionaal verband werken we steeds meer samen op het vlak van Public Affairs. Er wordt met name ingezet op de volgende thema’s:

·    Logistiek en infrastructuur
·    Agrofood
·    Vrijetijdseconomie

·    Cohesiebeleid na 2020 (Europese structuurfondsen)

Circulaire economie en grensoverschrijdende arbeidsmarkt zijn ook benoemd als mogelijke regionale PA-thema’s. De gemeente Venlo zal als de centrumstad in de regio voor deze thema’s het voortouw nemen.
Het is tijd om verder te investeren in Public Affairs, zodat onze informatiepositie verbetert en we nog beter in positie zijn. Inzet voor de komende periode is om zowel bestuurlijk als ambtelijk meer te investeren in de relatie met vooral de volgende partijen:

·   Provincie Limburg
·    Het Rijk (inclusief G32/G40 en VNG)
·    Duitse overheden in Niederrhein; met een belangrijke rol voor de burgemeester als ‘wegbereider’;

·    Andere Nederlandse steden en regio’s (de stedelijke en regionale dimensie neemt aan belang toe en dit wordt ook steeds meer erkend door hogere overheden).