Begroting 2019 - 2022

3. Grenzeloos Venlo

Wat willen we bereiken?

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is om van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave gekoppeld de positie van Venlo als centrumgemeente acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.

De daarvan afgeleide doelstellingen zijn……
a,      betere regionale samenwerking
b.      aanjagen van de DUitslandaangelegenheden

c.      Externe netwerken beter benutten: Provincie, Rijk, Europa, NRW (in al zijn geledingen); eigen netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden, daartoe relaties met andere regio's te onderhouden en te ontwikkelen.

Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

a.   Bevorderen van de regionale samenwerking
b.   Benutten van de grensligging
c.    Het onderhouden en benutten van relaties met strategische partners en hogere overheden (Public Affairs)

De outcome-indicatoren waarmee we de voortgang op de doelstellingen meten, worden in 2019 in samenspraak met de raad vorm gegeven.

In de Strategische visie Venlo 2030 en in (eventuele deelvisies) is deze ambitie als volgt verwoord:
De internationale oriëntatie heeft zich tot in het heden eigenlijk, met afwisselend mindere goede en betere periodes, onverminderd voortgezet. In 2030 heeft Venlo deze positie verder uitgebouwd en heeft zich een leidende positie verworven binnen de Euregio en als leidende regio op het gebied van Cradle to Cradle, zelfs binnen Noord-Westeuropa. De van oudsher op Duitsland gerichte internationale oriëntatie heeft een extra impuls gekregen door de economische ontwikkeling van de nieuwe EU-landen in Oost-Europa. De regio Venlo, als natuurlijke vestigingsomgeving voor internationale opererende ondernemingen, staat op het netvlies van de eigen (internationale) ondernemingen en wordt door hen ook uitgedragen. De uitstekende geografische ligging in de nabijheid van een aantal grote vliegvelden en aan een aantal belangrijke vervoersassen, maar zeker ook de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt heeft hier aan bijgedragen. Waar mogelijk wordt vestiging van internationale ondernemingen gestimuleerd. De Venlose ambassadeurs binnen de diverse Europese en internationale fora doen hier van zich spreken en ook de organisatie van de gemeente is daar op ingesteld. Venlo draagt haar imago actief uit en is zichtbaar in de wereld.
Veel Duitse maar ook in toenemende mate Poolse, Hongaarse, Tjechische en Turkse inwoners werken in de regio Venlo en vestigen zich hier. Naast het Venloos dialect wordt er in de stad Duits en Engels gesproken. Deze nieuwe Venlonaren dragen bij aan de verdere internationalisering van de stedelijke voorzieningen, zowel op het gebied van onderwijs, zorg als binnenstedelijke detailhandel. Internationale stad Venlo bruist.
Vanzelfsprekend huisvest Venlo het bestuurscentrum van de Eurregio en heeft daartoe ook de faciliteiten zoals een uitstekend toegerust congrescentrum dat naast dat het uiteraard aan de Maas is gelegen, regelmatig voor internationale congressen door “ Den Haag” , maar ook door Europa wordt ingezet. De in Venlo gehuisveste faculteiten van de Universiteit Limburg en de Universiteit Twente op het gebied van Cradle tot Cradle en logistiek dragen door hun aanwezigheid in sterke mate bij aan het internationale karakter van de stad. Maar ook de regionale onderwijsinstellingen laten van zich spreken; de meertaligheid van de burgers in de regio en de stad zijn spreekwoordelijk. Veel buitenlandse studenten verrijken de stad en dragen bij aan het dynamische en innovatieve klimaat in Venlo.
De ‘nieuwe’ inwoners van de stad dragen naast de Nederlands-Venlose cultuur ook de eigen cultuur van het land van herkomst uit. Dit is zichtbaar in alle delen van de Venlose samenleving, ook op cultureel gebied. Populaire artiesten treden met regelmaat op in Venlo en ook beeldend kunstenaars vinden hun weg naar Venlo.
De spreekwoordelijke Limburgse gastvrijheid en hartelijkheid maken Venlo tot een open samenleving waarin eenieder die een actieve bijdrage levert van harte welkom is en zich welkom voelt. De vele terrasjes en pleintjes in de bruisende binnenstad, de lui kabbelende rivier de Maas, kortom de Bourgondische gezelligheid maken dat het goed toeven is in onze stad en regio.
· Opgave
Het in gezamenlijkheid met maatschappelijke partners en het regionale bedrijfsleven bevorderen van het internationale karakter van de stad en de regio en de benutting van de kansen die de bijzondere positie van Venlo biedt wat betreft branding, economische en intermenselijke relaties.

In het coalitieakkoord Venlo ‘Samen Venlo Veranderen’, 2018 – 2022 is afgesproken dat…..
Het hoofddoel van de Euregio is grensbarrières weg te nemen en grensoverschrijdende samenwerking tussen burger, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlandse-Duitse grensgebied te bevorderen, en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken. Dit geldt overigens ook op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid, openbare orde en gezondheid. De werkgroep De Grens heeft hier de afgelopen jaren al goed werk in verricht.
Het bevorderen van de Duitse taal door de scholen is belangrijk. De grensoverschrijdende koppeling tussen opleiding en eerste baan, verbetering van de vreemde talenkennis en de uitdaging om de hoogopgeleide jonge generatie in de Euregio ook op de lange termijnperspectieven te bieden, zijn specifieke kansen voor de Euregio. Wij zoeken de combinatie tussen het euregionaal denken en het behoud van deze generatie voor Venlo. Het GrensinfoPunt kan hier werkzoekenden ondersteuning bieden.
De verbinding als grensstad met het aangrenzende Duitse landsdeel Noordrijn-Westfalen is in verband met het economische verkeer van cruciaal belang. Ook het grote bezoekersaantal vanuit de Duitse regio en de daarbij behorende bestedingen bij de Venlose ondernemers is een belangrijke economische factor. Het is belangrijk dat Venlo deze positie binnen de Euregio verder uitbouwt en hierin een leidende rol gaat spelen. Hier zal de nadruk moeten worden gelegd op intensieve samenwerking en lobbyen van de aangesloten partijen richting de provincie, en de Nederlandse/ Duitse overheden en Brussel. Venlo moet ervoor waken dat deze positie behouden blijft en dient ook ervoor te zorgen dat de daartoe benodigde infrastructuur blijvend kracht wordt bijgezet. Belangrijke opgaven zijn hier bijvoorbeeld de uitbreiding van de overslagcapaciteit (barge- en railterminals), uitbreiding A67 en N270, verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn en realisatie van een goede en snelle spoorverbinding tussen Eindhoven- Venlo-Düsseldorf.

Dat betekent dat…..

a.   nog uit te werken
b.   bewust maken van de eigen organisatie
  aanjagen van projecten met een grensoverschrijdende component en afhankelijk van het stadium van ontwikkeling de coördinatie ervan.
  adviseren aan organisatie, bestuur, gemeenteraad en omliggende gemeenten in de regio Venlo
  evt. coördineren in de initiatieffase van ontwikkelingen met een grote impact op de Duitse omgeving
  Overbruggen van:

cultuurverschillen,
verschillen in organisatiestructuren
taal etc.

c.   Maken van een PA plan voor de relevante onderwerpen
  Maken van Lobbyfiches
  vanuit het specialisme bijdragen aan ander inhoudelijke organisatieproducten.