Begroting 2019 - 2022

3. Grenzeloos Venlo

Inleiding

De ambitie is om van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave gekoppeld de positie van Venlo als centrumgemeente acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.
Het programma Grenzeloos Venlo kent drie programmalijnen.

1. Regionale samenwerking
2. Duitslandagenda

3. Public Affairs (het onderhouden en benutten van relaties met strategische partners en hogere overheden)

Benutten van onze grensligging
Mede om mensen aan onze regio te kunnen binden heeft Venlo in haar strategische visie Venlo 2030 opgeschreven in 2030 een internationale stad te willen zijn. De stad heeft daarbij te maken met alle voor- en nadelen die de ligging aan de grens met zich meebrengt. Het verminderen van grensbarrières en het vergroten van de relaties met onze buren draagt bij aan het creëren van een grensoverschrijdend Daily Urban System. Dat wil zeggen dat het in de toekomst eenvoudiger moet worden om aan beide zijden van de grens te wonen en te werken. Hierdoor kunnen we profiteren van het beste van twee werelden.
Het beleid voor grensoverschrijdende samenwerking kent de volgende speerpunten:

· onderhouden en verder uitbouwen van de grensoverschrijdende netwerken;
· bevorderen van de Duitse taal in het onderwijs;
· ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijke inhoudelijke agenda met de relevante partners in Duitsland; daarbij gebruik makend van de dragers van grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking;
· het concept van een Duitsland Niederlande Huis verder ontwikkelen;

· de aandacht voor Duitsland en de grensoverschrijdende samenwerking structureel in de organisatie te verankeren.
Daarnaast zijn de afgelopen periode diverse initiatieven verkend en in gang gezet, zoals een grensoverschrijdende fietsverbinding naar Krefeld en de Roze Zaterdag in Venlo en Krefeld. Ook is de belangenbehartiging geïntensiveerd rondom de thema’s infrastructuur en arbeidsmarkt

Nu zien we dat grensoverschrijdende samenwerking voor het eerst bestuurlijk op alle niveaus aandacht krijgt (Provincie Limburg, Regeerakkoord Rutte III, Koalitionsvertrag Nordrhein Westfalen, Konzept-Koalitionsvertrag Merkel IV). Conclusie is dat de ontwikkelingen die in Venlo zijn ingezet relevant zijn om een bijdrage te leveren aan bovenstaande politieke ambities. De aandacht vanuit de andere politieke niveaus maakt dat we momenteel in vruchtbare aarde aan het werk zijn.
Eerder gedane investeringen kunnen in de komende periode verzilverd worden. De volgende thema’s (niet limitatief) worden ook in Duitsland gedragen en zijn kansrijk voor de verdere ontwikkeling van de (eu)regio:

· grensoverschrijdende arbeidsmarkt
· aandacht voor Duitse/Nederlandse taal en cultuur
· grensoverschrijdende competenties in het onderwijs
· duurzaamheid

· mobiliteit

Randvoorwaarde is de ontwikkeling van een goede, wederkerige relatie met onze Duitse buren. Bestuurders en medewerkers blijven zich bewust van de noodzaak om grensoverschrijdend te kijken en tonen bereidheid om te investeren in de netwerken die daarbij horen.

Public Affairs (PA)
Bij veel van onze opgaven wordt de inzet van meerdere overheden steeds belangrijker (multi-level-governance). Voor ondersteuning van onze opgaven door medeoverheden is het onderhouden van goede betrekkingen randvoorwaardelijk.
Vanuit Public Affairs werken we aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op de verschillende niveaus om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema’s onder de aandacht van de andere bestuurlijke organen te brengen en daarmee ook de impact van beslissingen duidelijk te maken en voor de gemeente en de regio positief te beïnvloeden. Streven naar cofinanciering/subsidies door derden voor onze stevige stedelijke en regionale opgaven hoort hier ook bij. Gezien de kwetsbare financiële positie van de gemeente is het belangrijker dan ooit om externe middelen te kunnen genereren. Voor Venlo zijn de provincie Limburg, het Rijk, en de EU de belangrijkste overheden en partners waarmee we langdurige strategische relaties moeten onderhouden. Daarnaast moeten we ons richten op andere steden en regio’s, zoals Brabant, Midden-Limburg en Niederrhein.
In regionaal verband werken we steeds meer samen op het vlak van Public Affairs. Er wordt met name ingezet op de volgende thema’s:

· Logistiek en infrastructuur
· Agrofood
· Vrijetijdseconomie

· Cohesiebeleid na 2020 (Europese structuurfondsen)

Circulaire economie en grensoverschrijdende arbeidsmarkt zijn ook benoemd als mogelijke regionale PA-thema’s. De gemeente Venlo zal als de centrumstad in de regio voor deze thema’s het voortouw nemen.
Het is tijd om verder te investeren in Public Affairs, zodat onze informatiepositie verbetert en we nog beter in positie zijn. Inzet voor de komende periode is om zowel bestuurlijk als ambtelijk meer te investeren in de relatie met vooral de volgende partijen:

· Provincie Limburg
· Het Rijk (inclusief G32/G40 en VNG)
· Duitse overheden in Niederrhein; met een belangrijke rol voor de burgemeester als ‘wegbereider’;

· Andere Nederlandse steden en regio’s (de stedelijke en regionale dimensie neemt aan belang toe en dit wordt ook steeds meer erkend door hogere overheden).

Daarbij verdient het aanbeveling dat - net als in de afgelopen collegeperiode - een bestuurder ‘Public Affairs’ in zijn/haar portefeuille heeft. Ook voor specifieke inhoudelijke opgaven zullen portefeuillehouders daarnaast gevraagd worden energie en tijd te steken in de netwerken en de belangenbehartiging. Onderdeel hiervan zijn de commissies bij de G32, VNG, de Euregio Rijn Maas Noord. En uiteraard de contacten naar Den Haag en Brussel.