Begroting 2019 - 2022

Bijlage I Investeringen

Toelichtingen vervangingsinvesteringen

De vervangingsinvesteringen bestaan uit nieuw aangedragen voorstellen. Hieronder worden de nieuwe aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht.

Onrendabele investeringen
Vastgoed investeringen 2019
Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het meerjaren onderhoudsplan. Hierbij is vastgesteld dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling investeringen voor onderhoud aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hiervoor is bij het raadsbesluit een schattingswijziging vastgesteld. Dit begrotingsvoorstel is de uitwerking van dit besluit. Technisch/bouwkundig gezien dienen alle werkzaamheden uitgevoerd te worden om het vastgestelde onderhoudsniveau te handhaven. Er is echter een groot aantal gebouwen waarvan momenteel niet duidelijk is wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Jaarlijks zullen de investeringsaanvragen worden geactualiseerd. Het kan dus zijn dat investeringen die momenteel in portefeuille zijn in 2018 doorgeschoven worden naar een later jaar of dat ze komen te vervallen.

Voertuigen/materieel 2019
vervangen 10 voertuigen
vlootnummer 50429 vrachtwagen  kenteken BP-XS-33 DAF 65 € 165.000,-
vlootnummer 50856 voertuig plaagdieren kenteken 6-VFN-09 Iveco Daily cdol 856 € 75.000,-
vlootnummer 50855 voertuig riool kenteken BX-RD-56 Iveco Daily dcgl 855 € 75.000,-
vlootnummer 50850 voertuig kenteken 3-VHB-74 Iveco Daily dck 850 € 75.000,-
vlootnummer 50851 voertuig kenteken 5-VFP-32 Iveco Daily dcol 851 € 75.000,-
vlootnummer 50844  Fiat doblo kenteken Fiat Doblo 84-JVT/M-6 € 25.000,-
vlootnummer 50845  Fiat doblo kenteken  6-VDS-12 € 25.000,-
vlootnummer 50846  Fiat doblo kenteken  6-VDS-13 € 25.000,-
vlootnummer 50847  Fiat doblo kenteken  4-VDT-23 € 25.000,-
vlootnummer 50848  Fiat doblo kenteken  4-VDT-24 € 25.000,-

Verkeersregelinstallaties 2019
Gemeente Venlo heeft circa 50 verkeersregelinstallaties (VRI’s). Deze hebben een technische levensduur van circa 15 jaar. Jaarlijks dienen dan ook meerdere VRI’s geheel of grotendeels vervangen te worden, om storing en uitval te voorkomen. De verkeerstechnische inrichting van wegkruisingen met VRI’s voldoen niet aan normen en richtlijnen (waaronder verkeersveiligheid) ingeval een VRI structureel een storing of uitval heeft. Daarnaast wordt voor verschillende kruisingen bekeken of de VRI’s vervangen kunnen worden door alternatieve kruispuntoplossingen.
2019 Vervangen Kaldenkerkerweg/Stijlrandweg
2019 Vervangen Venrayseweg/Freshpark Gate 3
2019 Vervangen Venrayseweg/Freshpark Gate 2
2019 Vervangen Craneveldstraat/Gasthuiskampstraat
2019 Vervangen Nijmeegseweg/voormalige brandweerkazerne.

Schrobmachine binnensportaccomodaties 2019
Schrobmachine is een machine die de vloer in een sporthal schoonmaakt (schrobt). Het is groot apparaat. Daarom heeft elke sporthal een eigen schrobmachine. Een van de schrobmachines is dermate storingsgevoelig dat deze vervangen dient te worden. De schrobmachine stamt uit 2001 en is geheel afgeschreven. Door schrobmachines incidenteel van hal te laten ruilen verlengen we de levensduur vanwege de per hal wisselende intensiteit van het gebruik van de machines.

Bomen 2019
De gemeente Venlo heeft circa 58.000 bomen in de openbare ruimte (exclusief bossen en natuurgebieden) en dit aantal groeit. Verschillende redenen geven aanleiding om bomen te vervangen, primair in het belang van de veiligheid. Andere reden tot vervanging zijn:
1) Wanneer bomen teveel in elkaar groeien, worden tussenin bomen verwijderd (dunning).
2) Verschillende ziektes en plagen vormen terugkerend aanleiding om bomen te verwijderen.
3) Wanneer een boom het einde van zijn levensduur heeft bereikt (vitaliteit).
4) Als bomen overlast veroorzaken (overhangende takken, wortelopdruk).  Indien op de oorspronkelijke locatie geen herplant kan plaats vinden, zal dit veelal op een andere locatie plaats vinden.

Vervangen bomenlaan Maasstraat en Schans te Arcen
Aan de Maasstraat en de Schans te Arcen staan ca. 200 prachtige monumentale kastanjebomen. Deze straten zijn een entree voor het dorp en het verbind twee toeristische plekken: Kasteeltuinen Arcen en Bierbrouwerij Hertog Jan. Een groot aantal van deze bomen heeft de ongeneeslijke kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte zorgt ervoor dat bomen spontaan takken laten vallen of zelfs in zijn geheel omvallen. Pogingen tot behoud baatten helaas niet.
Wat is het effect van de kastanjebloedingsziekte?
De leefomgeving, biodiversiteit en uitstraling van Arcen lijden door deze ziekte. Nadat we de ziekte constateerden stelden we de dorpsraad op de hoogte. Het contact is positief, de bewoners stellen zich betrokken op.

Waarom vervangen we de laan in zijn geheel?
Volgens de deregulering kapverordening herplanten we monumentale bomen. De omvang van de kastanjebloedingsziekte in de monumentale bomen is dusdanig dat vervanging van de gehele lanen noodzakelijk is. De ziekte kwam onverwacht, vooral in deze omvang.  Herplant in fases is risicovol. De ligging van kabels en leidingen onder de bomen maakt uitvoering ingewikkeld en duur. De groeivorm van een kastanje en de windomstandigheden werken ook niet mee. Kastanjebomen groeien  in een gedraaide vorm, als een kurkentrekker. Als er bomen verdwijnen, dan vangen de bomen ernaast meer wind. Het kan dan zijn dat er bomen als een kurkentrekker uit de grond worden gedraaid. Daarom is het risicovoller om alleen de zieke bomen weg te halen. De locaties zijn druk bezochte toeristische routes. Gefaseerd uitvoeren van herplant betekent vaker overlast en afsluitingen van wegen. Het is goedkoper om werk-met-werk te maken en de gehele uitvoering in één keer te doen. Hierdoor ontstaat ook een nieuwe symmetrische laanstructuur voor de toekomst en blijven risico en overlast beperkt.

Investeringskredieten t/m 2024
Het vervangen van ca. 200 bomen in 2024 kost ca. € 600.000, waarbij rekening is gehouden met de wederkerigheid van de bewoners.  De locaties van de te vervangen bomen zijn over het algemeen risico bomen voortkomend uit de boomcontrole (VTA) en bomen die voor veel overlast zorgen, waarbij dan de bomen in de gehele straat worden vervangen. Om deze vervanging in 2024 in zijn geheel te kunnen bekostigen zullen wij jaarlijks maar € 85.000 gaan investeren in plaats van € 185.000. En vervolgens stellen wij voor om in 2024 een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000.

We aanvaarden de risico’s
In financieel tegenwind kan het zijn dat uw raad in 2024 geen krediet beschikbaar stelt.Daarmee valt het gehele plan in duigen en vindt er helemaal geen herplant meer plaats. Het voorstel om kredieten de komende jaren te verlagen betekent wel dat we in de komende 6 jaar minder te besteden hebben aan het daadwerkelijk terug planten van bomen. Het kan zijn dat bewoners zich daarin niet kunnen vinden. Ook is het niet bevorderlijk voor het vernieuwen van het bomenareaal (biodiversiteit). WMO hulpmiddelen 2019

Jaarlijks investeringsbudget voor hulpmiddelen WMO.

Cameratoezicht 2019
De gemeente maakt gebruik van cameratoezicht bij opsporing, om verstoring van de openbare orde en veiligheid te voorkomen en de sociale veiligheid in de binnenstad te verhogen. Dit investeringsvoorstel is bedoeld voor vervanging van deze camera's en niet voor het uitbreiden van de dekking van ons cameranetwerk.

Renovatie SBO Kerobei
Levensduur verlengende renovatie onderwijslocatie SBO Kerobei.

Rendabele investeringen
Gemeenschappelijke VTH-applicatie
Op 27 februari 2018 heeft het college ingestemd met  het gezamenlijk aanschaffen, inrichten en beheren van een gemeenschappelijke VTH-applicatie en daartoe het Convenant “Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH” (SGIV) aan te gaan. De raad is hierover ook al geïnformeerd met Raad-informatiebriefnummer.
De aanbesteding van de applicatie gebeurt samen met de Provincie Limburg, de deelnemende gemeenten in de RUD Limburg-Noord (RUD LN), de RUD Zuid-Limburg en een tiental gemeenten uit Zuid-Limburg.
Aanschaf en beheer van een gemeenschappelijke VTH-applicatie levert het volgende op:

  • VTH-informatie, ook in crisissituaties, is gemakkelijk te delen met alle ketenpartijen
  • Gestandaardiseerde en geharmoniseerde processen die voorbereid zijn op de Omgevingswet;
  • Betere samenwerking, de werkuitwisseling wordt gefaciliteerd en medewerkers zijn beter inzetbaar
    binnen met name de RUD Limburg-Noord.
  • Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Regionale aanbesteding Klant Contact Systeem
In het kader van de regionale samenwerking op het vlak van dienstverlening en de daaruit voortvloeiende  harmonisatie van systemen (Venlo, Horst ad Maas en Venray) is er een Europese openbare aanbestedingsprocedure in voorbereiding, voor de levering en implementatie van een nieuw Klantcontactsysteem voor de drie gemeenten. Voor de aanschaf, implementatie en inrichting is een krediet nodig, naar verwachting ter grootte van € 50.000.