Begroting 2019 - 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Sportvoorzieningen

Het sportbedrijf heeft de beschikking over en exploiteert de volgende kapitaalgoederen:

  • Een gemeentelijk zwembad (De Wisselslag) inclusief buitenbad;
  • Zeven gemeentelijke sporthallen en één niet gemeentelijke sporthal;
  • Eén gemeentelijke sportzaal;
  • Zestien gemeentelijke gymzalen en één niet gemeentelijke gymzaal;
  • Vijftien gemeentelijke buitensportaccommodaties.

De onderhoudstoestand van de sportgebouwen staan omschreven in de paragraaf Vastgoed.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Het kwaliteitsniveau wordt in belangrijke mate bepaald door representativiteit van een gebouw en de activiteiten die daarin plaatsvinden. Er is een conditiecatalogus opgesteld waarmee de kwaliteit van de velden, de inrichtingselementen, de verhardingen en de beplanting inzichtelijk kan worden gemaakt. De kaders sluiten aan bij de betreffende normen voor velden (NOC*NSF) en inrichting (CROW). Deze normen zijn reeds vastgelegd en landelijk geaccepteerd.

Actuele onderhoudstoestand
De kwaliteit van de sportvelden en overige inrichtingselementen binnen de gemeente Venlo is conform de normering van NOC*NSF en de aangesloten bonden. Het conditieniveau “Voldoende” is de norm voor het minimaal onderhoudsniveau voor buitensport, zoals beschreven in de conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel
In het vierde kwartaal van 2018 wordt een actueel Meerjaren Onderhoud Plan voor de sportparken binnen de gemeente Venlo ter besluitvorming aangeboden.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)
Op basis van het Meerjaren plan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028 is per jaar gemiddeld € 460.000 benodigd. Tot en met 2018 werd ieder jaar een krediet van € 280.000 verstrekt met als titel ‘levensduur verlengend onderhoud buitensport’. Onder deze noemer werd voor kunstgrasvelden geen groot onderhoud uitgevoerd. Het vervangen van toplagen voor Kunstgrasvelden gebeurde met 2 separate incidentele kredieten, € 385.000 in 2016 en € 500.000 in 2018. Voor lichtmasten zijn de afgelopen jaren geen ‘renovatie’ kredieten verstrekt.