Begroting 2019 - 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen- en speelvoorzieningen

Het beheerareaal groen en speelvoorziening is een belangrijk onderdeel in de beleving van de openbare ruimte. In dit product wordt onderscheid gemaakt in openbaar groen, bomen, bossen en natuurgebieden, hondenpaden, speelvoorzieningen en recreatieve voorzieningen. Onderstaande tabel geeft de areaalgegevens zoals deze momenteel worden aangehouden.

Totalen

Oost

West

Zuid

Noord

Bomen (st)

58.127

13.183

19.909

15.001

10.034

Beplanting (m2)

2.969.633

696.746

1.187.640

702.977

382.270

Hagen (m)

107.289

28.661

29.019

37.081

12.528

Gras (m2)

5.282.574

982.252

1.971.537

1.288.006

1.040.779

Verharding (m2)

317.905

82.812

118.834

68.151

48.108

Vijvers (m2)

166.627

49.638

32.400

73.784

10.805

Speelplekken

circa 260 locaties, 1441 speeltoestellen

Hondenpaden

140 hondenpaden, 30 uitrenplekken

N.B. Dit zijn de areaalgegevens uit 2016, aangezien de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de vernieuwing van het geautomatiseerde gegevensbeheersysteem, nog niet is afgerond.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Voor het beheerareaal groen worden nog steeds de in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus (raadsvoorstel 31-2007), volgens de systematiek van Integraal Beheer Openbare Ruimte, aangehouden.

Actuele onderhoudstoestand
De uitvoering van groenonderhoud vindt plaats op basis van beeldkwaliteit. In 2007 zijn de beeldkwaliteitsniveaus vastgesteld. Door in de uitvoering te sturen op beeldkwaliteit, voldoet de actuele onderhoudstoestand aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De speelvoorzieningen worden jaarlijks minimaal op veiligheid geïnspecteerd en beheerd.

De resultaten van de Stadspeiling 2015 laten zien dat de inwoners het "onderhoud perken & plantsoenen" met een 5,6 waarderen en het "onderhoud speelvoorzieningen" met een 6,1 waarderen (op een schaal van 1 tot 10). Voor “onderhoud perken & plantsoenen" is het een lichte daling van één tiende procent.

Particuliere initiatieven en participaties leveren in toenemende mate een positieve bijdrage aan de actuele onderhoudstoestand. Wel betreft dit (nog) maar een beperkt aandeel in het totale onderhoud van de groen- en speelvoorzieningen.
Zijn de onderhouds- en beheerplannen actueel?
Het groenbeleidsplan Venlo uit 1994 is verouderd. In 2016 is een aanvang gemaakt met de Agenda groen en water om het beleid te vernieuwen. Aansluitend worden meerjarenplannen opgesteld om invulling te geven aan dit beleid. Tot dan zijn de huidige uitvoeringsplannen actueel.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
Voor duurzaam onderhoud van het openbaar groen is in 2019 is circa € 2,5 miljoen beschikbaar. Voor het beheer en onderhoud van bossen en natuurgebieden is jaarlijks circa € 0,15 miljoen beschikbaar. Voor de speel- en recreatieve voorzieningen is jaarlijks circa € 0,1 miljoen beschikbaar voor het regulier onderhoud en het borgen van de veiligheid. Het beheer en onderhoud van de hondenpaden en uitrenplaatsen vraagt jaarlijks € 0,15 miljoen.

De genoemde onderhoudsbudgetten zijn minimaal nodig om op de verschillende productonderdelen het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?
Door het verouderde beleid is op verschillende fronten een adequate invulling van de verschillende taken niet mogelijk.

De structurele bezuinigingen op de budgetten hebben mede de kwaliteit van het openbaar groen beïnvloed. Diverse groenarealen (vooral struiken) hebben technisch het einde van de levensduur bereikt en doen een (te) groot beroep op de onderhoudsbudgetten. Daarnaast vormen de beperkte (bio)diversiteit en de klimaatverandering knelpunten in het groenareaal. Ook is er een stijging in het aantal meldingen van bewoners voor nieuwe aanplant. In 2015 waren er 1140 meldingen, in 2016 zo’n 1150 meldingen en in 2017 kwamen er 1300 meldingen. De beschikbare onderhoudsmiddelen zijn minimaal voldoende voor regulier onderhoud. Echter er is  geen ruimte is voor aanpassingen, reconstructies en omvormingen om op termijn de beheerbaarheid te borgen.

De bezuiniging op het onderhoudsbudget voor bomen in de periode 2011 t/m 2013 hebben tot verdere achteruitgang in kwaliteit geleid. Vanaf 2014 is gestart met het planmatig wegwerken van de opgelopen achterstanden. Ook in 2019 blijft het onderhoud gericht op wegwerken van achterstanden en het borgen van de veiligheid. Daarin is in toenemende mate sprake van plagen en ziektes, die om adequate behandeling vragen of tot verwijdering van bomen leiden.

Ten aanzien van de huidige kwaliteit van de speelvoorzieningen zijn er geen knelpunten. Wel zijn er regelmatig (nieuwe) wensen vanuit bewoners rondom speelvoorzieningen. Er zijn geen budgetten beschikbaar die het mogelijk maken om deze wensen te realiseren.

Planning en actiepunten voor 2019
In 2019 wordt invulling gegeven aan regulier beheer en onderhoud. Daarnaast wordt samengewerkt aan de uitwerking van het nieuw beleid (agenda groen en water) en de nog op te stellen Meerjaren onderhoudsplan van groen en bomen. Het areaal, kwaliteit, beheermethode en de middelen vormen de basis van het plan.

Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud aan het groenareaal en de speelvoorzieningen wordt in 2019 doorgepakt in het stimuleren van bewonersparticipatie, zelfwerkzaamheid en betrokkenheid. Daarin wordt in toenemende mate in samenspraak met de inwoners, bedrijven en instellingen, opgetrokken in het maken van keuzes ten aanzien van kwaliteit, beheer en onderhoud.

Ten aanzien van groenonderhoud en speelplekken liggen er kansen om het areaal hagen en speelplekken te stapsgewijs te reduceren. Deze afname zal op termijn leiden tot een besparing op het onderhoudsbudget.