Begroting 2019 - 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen (inclusief Civiele Objecten)

Het beheerareaal wegen is verdeeld in hoofdwegen, wegen in wijken, fietspaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het weg-areaal te verdelen in verhardingssoort. In onderstaande tabel staat het areaal zoals dit momenteel wordt aangehouden voor het wegbeheer en -onderhoud.

m2

Totalen

Oost

West

Zuid

Noord

Asfalt

3.335.789

712.016

1.054.015

909.615

660.143

Elementen

2.747.080

796.428

777.292

917.254

256.106

Onverhard

540.263

43.523

153.101

100.963

242.676

Beton

8.442

0

452

5.702

2.288

Onbekend

12.277

5.372

0

0

6.905

Totalen

6.643.851

1.557.339

1.984.860

1.933.534

1.168.118

N.B. Dit zijn de areaalgegevens uit 2016, aangezien de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de vernieuwing van het geautomatiseerde gegevensbeheersysteem, nog niet is afgerond.

Het beheerareaal civiele objecten omvat onder meer bruggen, tunnels, duikers, keermuren en kademuren. Uit verschillende inventarisaties, uitgevoerd in de afgelopen jaren, blijkt dat gemeente Venlo circa 700 civiele objecten (inclusief duikers en spoorwegovergangen) in eigendom, beheer en onderhoud heeft. De onderhoudsbehoefte is beschreven in het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Begin 2018 zijn de Meerjaren onderhoudsplannen Wegen en Civiele Objecten 2018-2027 vastgesteld, waarin de aangehouden kwaliteitsniveaus zijn opgenomen (voldoen aan de zorgplicht op basis van de Wegenwet, voorkomen van kapitaalvernietiging en huidig kwaliteitsniveau handhaven).

Actuele onderhoudstoestand
De actuele kwaliteit van het weg-areaal wordt objectief gemeten aan de hand van de landelijk toegepaste weg-beheersystematiek van het CROW. Aan de hand van de laatst uitgevoerde inspectie is vastgesteld dat de onderhoudsbehoefte is toegenomen en er duidelijk sprake is van achteruitgang van de kwaliteit van het weg-areaal.  Dit is mede veroorzaakt door bezuinigingen en taakstellingen in de afgelopen jaren.
De resultaten van de laatste Stadspeiling 2017 laten zien dat het "onderhoud van straten, paden en trottoirs" door onze inwoners met een 5,4 gewaardeerd wordt en het "schoonhouden (onkruid, rommel)" met een 5,4 (schaal 1 tot 10). Voor beide is het een lichte daling van één tiende procent.

Uit de resultaten van de inspecties van de civiele objecten blijkt dat de objecten gemiddeld in een redelijk goede staat van onderhoud verkeren. Wel is er sprake van een structurele onderhoudsbehoefte. Dit betreft voornamelijk preventief onderhoud om de veiligheid te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
In het begin 2018 opgestelde Meerjaren onderhoudsplan Wege 2018-2027 is het onderhoudsbudget vastgesteld op ruim € 4 miljoen per jaar. Daarnaast is er in de begroting budget beschikbaar voor onder andere het onderhoud aan bermen, onverharde wegen, wegmarkering, reiniging wegen en aankoop van civieltechnisch materiaal.

Voor civiele objecten is structureel onderhoudsbudget beschikbaar dat staat beschreven in het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027.
Voor civiele objecten bedraagt het benodigde planmatig onderhoudsbudget jaarlijks  € 450.000.

Planning en actiepunten voor 2019
Eind 2018 zijn reguliere inventarisaties en inspecties uitgevoerd van de beheerarealen wegen en civiele objecten voor groot onderhoud. Op basis van de resultaten worden onderhoudsplannen opgesteld of geactualiseerd. Hierbij vindt nadrukkelijk de in de inleiding beschreven afweging op basis van beschikbare middelen en genoemde beleidsuitgangspunten plaats. De onderhoudsplannen vormen de basis voor de uitvoering van klein en groot onderhoud in 2019.