Begroting 2019 - 2022

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2019. Om die langere termijn-ambities waar te maken, richten we onze  inspanningen in 2019 en de daaropvolgende jaren op drie speerpunten.

Het versterken van (groot)stedelijke functies (horeca, cultuur, detailhandel) in hun samenhang.

 1. Voor de culturele functie staan de acties uit de cultuurnota 2015-2018 'Focus, Samenhang en Samenwerking', gerelateerd aan perspectieven in het document ‘Venlo als brandpunt van interactie’, deels nog centraal. Tegelijk zal deze cultuurnota in 2019 worden herijkt. Op de subsidiebijdrage aan Museum van Bommel van Dam zal in 2019 250.000 euro, in 2020 100.000 euro worden gekort.
 2. Detailhandels- en horecabeleid wordt uitgevoerd op basis van de in 2015 door de raad vastgestelde sectorale nota’s, met speciale aandacht voor het project ‘De Nieuwe Winkelstraat’ en leegstaand vastgoed.
  NB: de acties in het kader van het uitvoeringsplan detailhandel Centrum Tegelen en Blerick zijn verantwoord in programma 10. Wonen en leefomgeving.
 3. Branding, acquisitie en relatiebeheer binnenstad, inclusief het ondersteunen van evenementen in relatie tot het profileren en vermarkten van Venlo, wordt voortgezet als in voorgaande jaren, met dien verstande dat de oorspronkelijk voor het Verhaal van Venlo geoormerkte middelen worden ingezet voor oplossing van de totale financiële problematiek.
 4. Gegeven de noodzaak om vanuit de cultuur een bijdrage te leveren aan de financiële problematiek brengen wij vanaf 2020 de subsidie aan het Kunstencentrum (in totaal) met 25% terug. Dat betekent dat het Kunstencentrum deze subsidieverlaging zal moeten opvangen door verhoging van de bijdragen van cursisten of door andere mogelijkheden tot het verlagen van kosten of verhogen van inkomsten. De groep inwoners tot 18 jaar die gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft dit geen gevolgen. Wel gaan we bekijken in hoeverre we hiermee mogelijk de bijdrage aan het fonds moeten verhogen.

Ad 1) In het Voorportaal 2019 is een krediet opgenomen van 1,5 miljoen euro voor de inrichting van de openbare ruimte Museumkwartier, conform het in 2016 met de provincie gesloten Convenant investeringen stedelijk centrum.

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum

Wezenlijke vertrekpunten zijn de vastgestelde kaders en plannen van de majeure projecten en het convenant met de provincie over investeringen in het stedelijk centrum.

 1. Het afronden c.q. doorontwikkelen van de multifunctionele majeure projecten Maaswaard, Q4 en Kazernekwartier waarbij aanbevelingen van de nota ‘Venlo als brandpunt van interactie’ en afspraken met de provincie inzake uitwerking van het spoor 3.b ‘Faciliteiten’ van de campusontwikkeling worden meegenomen. Voor het kazernekwartier zijn in deze begroting extra risicobeheersende maatregelen opgenomen.
 2. Doorontwikkelen instrumentarium openbare ruimte, met name Handboek Openbare Ruimte Binnenstad.
 3. Uitvoering geven aan de agenda voor het stedelijk centrum (rol accountmanager centrum)  waarbij ‘uitnodigingsplanologie’ en het gemeentelijk faciliteren van grote en kleine initiatieven nadrukkelijk centraal staan. De jaarbudgetten voor deze activiteit zijn gekort omdat er in de komende jaren géén grote herijkingen van bestaande visies zullen worden gemaakt.

Ad 1) In het Investeringsplan 2019 is een krediet opgenomen van 1,5 miljoen euro voor de inrichting van de openbare ruimte Museumkwartier, conform het in 2016 met de provincie gesloten Convenant investeringen stedelijk centrum. Overigens is dit thema nog onderwerp van gesprek met de provincie Limburg.

Het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

 1. Uitbouwen huisvestingsvormen studenten binnenstad op basis van de prognose in 2020 ongeveer 225/250 extra studentenkamers/ woningen nodig te hebben.
 2. Faciliteren huisvesting onderwijsinstellingen, met name Universiteit Maastricht met haar bachelor-opleiding (University College).
 3. Faciliteren en realiseren studentenvoorzieningen (fysiek informatiepunt, monitoren alle studentrelevante informatie inzake vervolgopleidingen, stagemogelijkheden en carrièreperspectieven).

Voor een nadere toelichting van de v oorgaande op hoofdlijnen geschetste inspanningen om de doelstellingen van het programma Ontwikkeling Centrumstad te verwezenlijken wordt verwezen naar de productenraming.

Waar relevant zullen we bij de uitvoering van deze ambities, met name die rond 'Venlo studentenstad',  voortdurend spiegelen met de in 2015 verschenen nota ‘Venlo als brandpunt van interactie’.
Betrokkenheid verbonden partijen
De belangrijkste partners waarmee wij de doelstellingen in dit programma nastreven zijn VenloPartners, ondernemersverenigingen, branche-organisaties, het Platform Cultuurinstellingen, de organisatoren van beeldbepalende evenementen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen (met name Universiteit Maastricht, HAS, en Fontys), en de provincie Limburg.