Begroting 2019 - 2022

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  08

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Ontwikkeling Centrumstad

Baten

11.049

9.961

8.443

10.401

20.370

Lasten

20.573

19.977

18.598

20.635

30.534

Onttrekkingen aan reserves

Baten

Toevoegingen aan reserves

Lasten

2.142

2.031

1.935

2.031

1.627

Saldo programma 08 na verrekening reserves

-11.666

-12.048

-12.089

-12.265

-11.791

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-010

Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

18

18

17

17

19-040

Correctie afgesloten budgetten

19-050

Vervallen huuropbrengsten KCV en Omroep Venlo

-100

-100

-100

-100

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

28

33

33

33

19-128

Problematiek dekking projecturen

-511

-515

-515

-515

19-133

Museum Bommel van Dam subsidie 2019 en 2020

250

100

19-147

Bijstellen budget stedelijk centrum

40

40

40

40

19-155

Kunstencentrum, reductie subsidie

222

222

222

Totaal

-275

-202

-303

-303