Begroting 2019 - 2022

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat gaan we daarvoor doen?

De hiervoor beschreven ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2019. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, leveren we in 2019 de volgende inspanningen.

Programmalijn 1.

Het nationaal klimaatakkoord verplicht regio’s tot het schrijven van een Regionale Energiestrategie (RES), Daarnaast vraagt het klimaatakkoord om een aanpak voor een transitie naar een andere warmtevraag (dan aardgas) op wijkniveau in een Transitievisie Warmte. Beide wettelijke taken spelen een essentiële rol in het programma voor 2019.
De energietransitie bestaat voor een groot deel uit de wettelijke opgave om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES) en het schrijven van een  Transitievisie Warmte.  Bij de RES gaat het om een inventarisatie van een mogelijke energiemix om in 2030 49% CO2 besparing te behalen. Medio 2019 dient er een eerste energiemix aangeboden te worden aan het rijk. Een energiemix die is opgesteld door middel van dialooggesprekken met belangrijke stakeholders.

In de tweede helft van 2019 wordt op basis van doorrekening van het rijk de opgave (mogelijk) nog eens aangescherpt. Op basis hiervan dient er eind 2019 een door de samenwerkende gemeenten, provincie en waterschap een  vastgestelde RES te liggen.
Bij de Transitievisie Warmte zal een grondige wijkanalyse plaatsvinden om een nulsituatie te kunnen beschrijven. Op basis daarvan en met hulp van een diversiteit aan databronnen en specifieke wijkinformatie  worden energiestrategieën ontwikkeld per wijk. Een planning maakt eveneens deel uit van de Transitievisie Warmte. De wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan worden daarbij in beeld gebracht.
De Transitievisie Warmte dient in 2021 definitief te worden vastgesteld.  
De Transitievisie Warmte heeft door het afstemmen van energiesystemen op de opwekbronnen een sterke samenhang met de RES, dit zorgt er voor dat er in 2019 reeds een start wordt gemaakt met de Transitievisie Warmte.  
Door het terugtrekken van een deel van de oorspronkelijk beschikbare middelen voor 2019,  2020 en 2021, staat met name 2019 in het teken van de wettelijke opgave en het aangaan van de dialoog met stakeholders. Deze dialoog dient een tweeledig doel, enerzijds het creëren van bewustwording en anderzijds het ophalen van initiatieven en ideeën rondom de energietransitie. Indien in 2019 mocht blijken
dat extra middelen noodzakelijk zijn, zal een oplossing worden gezocht via kadernota of een begrotingswijziging

Programmalijn 2.

 Uitvoering van de beleidsnota Agenda Groen & Water. Doelstelling van de nota is het formuleren van kaders en beleidsregels voor de groenblauwe ambities voor Venlo die een uitnodigend kader bieden voor initiatieven van derden. We verbreden de koers van het groen- en waterbeleid en richten ons meer op functionaliteit: leefbaarheid (sociale functie / ontmoeting / participatie), leefomgeving, gezondheid, klimaat en milieu, natuur, verkeer, recreatie, identiteit, etc . De richtinggevende uitspraken van de Agenda groen & water als inhoudelijke kernen van de op te stellenbeleidsnota zijn beging 2017 vastgesteld door de raad.  Daarnaast heeft de raad opdracht gegeven dilemma’s van de Agenda Groen & Water uit te werken in (kosten)scenario’s. Één van deze dilemma’s was “: in welke mate en binnen welke termijn gaat Venlo klimaatbestendig worden?” De werkelijke lange termijn-kosten komen eind  2018 beter in beeld door de
zogenaamde klimaatscan die met stakeholders is uitgevoerd. Na bepalen van het ambitieniveau door uw raad zal er op zowel regionaal – als lokaal niveau d.m.v. een risicodialoog bepaald worden welke opgaven kansrijk zijn. Deze risicodialoog is de basis van een nog op te stellen uitvoeringsprogramma
Daadwerkelijk concretisering van de bedragen in begrotingsvoorstellen zal in 2019 zijn beslag krijgen. Ook zal dan duidelijk zijn of middelen via de rioolheffing kunnen worden gegenereerd  en welke middelen daarnaast noodzakelijk zijn
In de sfeer van de middelen zijn budgetten klimaatadaptatie ingetrokken omdat
plannen (nog) niet concreet genoeg zijn. Indien in 2019 mocht blijken dat extra middelen noodzakelijk zijn, zal een oplossing worden gezocht via kadernota of een begrotingswijziging.

Programmalijn 3.

Circulariteit vormt een belangrijk speerpunt voor de gemeente Venlo. Dit is ook steeds meer zichtbaar bij het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven wil de gemeente Venlo circulariteit nog meer onderdeel laten worden van de energietransitie.  
Door het terugtrekken van een deel van de oorspronkelijk beschikbare middelen voor 2019 en 2020, staat met name 2019 in het teken van het aangaan van de dialoog met stakeholders. Deze dialoog dient een tweeledig doel, enerzijds het creëren van bewustwording en anderzijds het ophalen van initiatieven en ideeën rondom circulariteit. Indien in 2019 mocht blijken dat extra middelen noodzakelijk zijn, zal een oplossing worden gezocht via kadernota of een begrotingswijziging

Betrokkenheid verbonden partijen
Rijk, provincie, gemeenten, waterschap, netbeheerders, woningcorporaties, energiecorporaties, agrarische ondernemers, Natuur- en landschapsorganisaties, EDB.