Begroting 2019 - 2022

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

6. Circulaire, duurz hoofdstad

Baten

Lasten

2.610

2.353

2.130

2.106

Onttrekkingen aan reserves

Baten

708

311

Toevoegingen aan reserves

Lasten

842

842

Saldo programma na verrekening reserves

-2.743

-2.884

-2.130

-2.106

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

2019

2020

2021

2022

Circulariteit

Baten

Lasten

551

548

648

648

Energietransitie

Baten

Lasten

482

479

475

471

Klimaatadaptatie

Baten

708

311

Lasten

2.418

2.167

1.006

986

Totaal saldo Programma

-2.743

-2.884

-2.130

-2.106

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

-169

-173

-104

-104

19-138

Verminderen budget ambitiedocument Venlo Circulaire Hotspot

100

100

Totaal

-69

-73

-104

-104