Begroting 2019 - 2022

5. Centrumstad Venlo

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2019. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, leveren we in 2019 de volgende inspanningen.

Programmalijn 1 | De basis sterk houden

Het doel van deze lijn is dat het stedelijk centrum een basisaanbod heeft van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het gebied van stedelijk wonen, werken en leven, die een burger, ondernemer en bezoeker mag verwachten van een middelgrote stad in Nederland.

Hiertoe behoren een gedegen en divers aanbod van winkels, markten, restaurants, cafés en hotels. Een breed aanbod van culturele, media en toeristische voorzieningen zoals theater, openbare bibliotheek, één of meerdere musea, een poppodium, lokale media, een kunstencentrum en een bijzondere set van evenementen. Ook een hoogwaardige en goed onderhouden openbare ruimte en gevelbeeld, een gezonde leefkwaliteit en sociale veiligheid en adequate bereikbaarheid zijn onderdeel van de sterke basis om verder op te kunnen bouwen.

Veel van de onderdelen in dit programma zijn in het stedelijk centrum van Venlo al (in voldoende mate) aanwezig. De inspanningen en investeringen binnen dit programma zijn primair gericht op het sterk houden van de basis en waar wenselijk, noodzakelijk en mogelijk het basisniveau te verbeteren en/of te verhogen. Hiertoe behoort ook het actueel houden van de juiste ontwikkelgerichte of beschermingsgerichte kaders om de brede ruimtelijke kwaliteit te borgen.     

Tot slot hoort hier ook het promoten van Venlo als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en bezoeken, zoals dat door de Stichting Venlo Partners wordt uitgevoerd.  

Voor 2019 zijn  de volgende punten van belang:

 1. Voor de culturele functies staan de acties uit de cultuurnota 2015-2018 'Focus, Samenhang en Samenwerking', gerelateerd aan perspectieven in het document ‘Venlo als brandpunt van interactie’, deels nog centraal. Tegelijk zal deze cultuurnota in 2019 worden herijkt. Op de subsidiebijdrage aan Museum van Bommel van Dam zal in 2019 250.000 euro, in 2020 100.000 euro worden gekort.
 2. Detailhandels- en horecabeleid wordt uitgevoerd op basis van de in 2015 door de raad vastgestelde sectorale nota’s, met speciale aandacht voor het project ‘De Nieuwe Winkelstraat’ en leegstaand vastgoed.
 3. Voor de culturele functies staan de acties uit de cultuurnota 2015-2018 'Focus, Samenhang en Samenwerking', gerelateerd aan perspectieven in het document ‘Venlo als brandpunt van interactie’, deels nog centraal. Tegelijk zal deze cultuurnota in 2019 worden herijkt. Op de subsidiebijdrage aan Museum van Bommel van Dam zal in 2019 250.000 euro, in 2020 100.000 euro worden gekort.Branding, acquisitie en relatiebeheer binnenstad, inclusief het ondersteunen van evenementen in relatie tot het profileren en vermarkten van Venlo, wordt voortgezet als in voorgaande jaren, met dien verstande dat de oorspronkelijk voor het Verhaal van Venlo geoormerkte middelen worden ingezet voor oplossing van de totale financiële problematiek.
 4. Gegeven de noodzaak om vanuit de cultuur een bijdrage te leveren aan de financiële problematiek brengen wij de komende jaren in twee stappen de subsidie aan het Kunstencentrum (in totaal) met 25% terug. Dat betekent dat het Kunstencentrum deze subsidieverlaging zal moeten opvangen door verhoging van de bijdragen van cursisten of door andere mogelijkheden tot het verlagen van kosten of verhogen van inkomsten. De groep inwoners tot 18 jaar die gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft dit geen gevolgen. Wel gaan we bekijken in hoeverre we hiermee mogelijk de bijdrage aan het fonds moeten verhogen.
 5. Doorontwikkelen instrumentarium openbare ruimte, met name Handboek Openbare Ruimte Binnenstad.

Het programma 'Venlo centrum voor de regio' heeft als enige van de programma's een scherpe gebiedsafbakening, waardoor ook de ambities, (sub)doelen, middelen en/of activiteiten uit de andere programma's bijdragen aan het succes van dit programma. Voor 'De basis sterk houden' zijn dat vanuit het programma 'Schoon, heel en veilig Venlo' de volgende onderdelen: het beheer van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed, de aanpak van drugsoverlast en criminaliteit, de inzet ten aanzien van betaald parkeren in garages, op terreinen en/of op straat en overige maatregelen op het gebied van mobiliteit uit het (nieuwe) GVVP en RVVP. De programma's dienen op dit vlak dan ook in samenhang te worden gelezen en bezien.

Programmalijn 2 | Verbreden en robuust maken

Het doel van deze lijn is te bouwen aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons verzwakt. Het gaat hier vooral om 'meer van hetzelfde' in de positieve zin van het woord, om het centrum stedelijk milieu een volwaardige en sterke positie naar de toekomst te bieden.   

Tot  deze programmalijn behoren de grote en langjarige gebiedsontwikkelingen in het stedelijk centrum: Q4, Maaswaard en (vooralsnog) het Kazerne Kwartier. In de gebiedsontwikkelingen staat de ontwikkeling van een aantrekkelijk woon-, werk en leefmilieu centraal met name door het toevoegen van een stedelijk woonprogramma, afgewisseld met andere stedelijke functie die leiden tot een levendig en leefbaar centrum. In 2017 zijn de woonprogramma's voor Q4 en Maaswaard 'opgeschoond' voor zover deze uit de pas liepen met de toekomstige marktbehoefte. Een nieuw profiel en programma voor het Kazerne Kwartier moet in 2019 nader vorm krijgen. Of de gebiedsontwikkeling dan geheel of deels in een andere programmalijn komt te vallen hangt af van de uitkomst van dit proces. Tot deze lijn behoort ook het verder uitbouwen van Venlo als stad voor studenten. Het accent zal liggen op huisvesting en specifieke studentenvoorzieningen, niet alleen tijdens de studie maar ook direct erna om ze te behouden voor de regio. Tot slot vallen hier ook diverse grote en kleine initiatieven en voorzieningen van derden op het gebied van wonen, werken en andere stedelijke functies. Die niet tot de basis behoren of Venlo uniek maken, die  -mits passend- vooral een faciliterende inzet vereisen.     

Voor 2019 zijn  de volgende punten van belang:

 1. Het afronden c.q. doorontwikkelen van de multifunctionele majeure projecten Maaswaard, Q4 en Kazernekwartier waarbij aanbevelingen van de nota ‘Venlo als brandpunt van interactie’ en afspraken met de provincie inzake uitwerking van het spoor 3.b ‘Faciliteiten’ van de campusontwikkeling worden meegenomen. Voor het kazernekwartier zijn in deze begroting extra risicobeheersende maatregelen opgenomen.
 2. Uitbouwen huisvestingsvormen studenten binnenstad op basis van de prognose in 2020 ongeveer 225/250 extra studentenkamers/ woningen nodig te hebben.
 3. Faciliteren en realiseren studentenvoorzieningen (fysiek informatiepunt, monitoren alle studentrelevante informatie inzake vervolgopleidingen, stagemogelijkheden en carrièreperspectieven).
 4. Uitvoering geven aan de agenda voor het stedelijk centrum, waarbij ‘uitnodigingsplanologie’ en het gemeentelijk faciliteren van grote en kleine initiatieven nadrukkelijk centraal staan. De jaarbudgetten voor deze activiteit zijn gekort omdat er in de komende jaren géén grote herijkingen van bestaande visies zullen worden gemaakt.

Het programma 'Venlo centrum voor de regio' heeft als enige van de programma's een scherpe gebiedsafbakening, waardoor ook de ambities, (sub)doelen, middelen en/of activiteiten uit de andere programma's bijdragen aan het succes van dit programma. Voor 'Verbreden en robuust maken' zijn dat vanuit het programma 'Schoon, heel en veilig Venlo' de volgende onderdelen: maatregelen en activiteiten voor het creëren van een passend woningaanbod en de inzet op het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Met name indien gemeentelijke panden voor een nieuw gebruik worden verhuurd of verkocht. Vanuit het programma 'Welvarend Venlo' betreft dit vooral de inzet op een economische structuurversterking, waarin het stedelijk centrum een steeds belangrijkere rol speelt als vestigingslocatie voor kleinschalige, 'schone' bedrijvigheid en dienstverleners. De programma's dienen op dit vlak dan ook in samenhang te worden gelezen en bezien.

Programmalijn 3 | Verdiepen en onderscheiden

Het doel van deze lijn is het vergroten van de aantrekkingskracht van Venlo in de regio en daarbuiten op (nieuwe) bewoners, ondernemers en bezoekers door in te zetten op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum. Het gaat hier om activiteiten en projecten die Venlo uniek maken, tenminste op regionale schaal.  

Een breed scala aan ontwikkelingen, projecten en activiteiten behoren kunnen hieronder worden geschaard. Maar het is ook de programmalijn waar in de toekomst ruimte is voor nieuwe ambities, immers de stad is nooit af. Voor de komende jaren ligt het accent op de ontwikkeling van het Museumkwartier tot een educatief en cultureel cluster waar ontmoeting, inspiratie, innovatie en uitwisseling van kennis en ideeën centraal staan. De nieuwe onderwijshuisvesting van de Universiteit Maastricht, de doorgroei van de Hogere Agrarische School en de realisatie van het nieuwe Museum van Bommel van Dam zijn belangrijke schakels om dit doel te bereiken. Een ander accent binnen deze lijn is het benutten van de toeristische potentie van het stedelijk centrum. Het middeleeuwse stratenpatroon, bijzondere bebouwing structuren en parken uit verschillende tijden, aandacht voor kunst in de openbare ruimte en uitzonderlijke grootstedelijke evenementen dragen bij aan een uniek (toeristisch) profiel van Venlo. En tenslotte heeft Venlo nog een buitengewone troef in handen voor bezoekers en bewoners: de ligging aan de Maas en toegankelijkheid van haar oevers.

Voor 2019 zijn  de volgende punten van belang:

 1. Faciliteren huisvesting hoger onderwijsinstellingen, zoals de Universiteit van Maastricht met haar bachelor-opleiding (University College) in de voormalige Raad van arbeid, die tevens een belangrijke erfgoedwaarde kent.
 2. Faciliteren van het vernieuwde Museum van Bommel van Dam met een nieuw onderkomen in het voormalige, rijks monumentale postkantoor.
 3. Herbestemming en restauratie erfgoed. In 2019 komt 135.000 euro beschikbaar voor behoud cultuurhistorie in het centrum (het project 'Wonen boven winkels', dat uitsluitend monumentale panden betreft).
 4. In het Investeringsplan 2019 is een krediet opgenomen van 1,5 miljoen euro voor de inrichting van de openbare ruimte Museumkwartier, conform het in 2016 met de provincie gesloten Convenant investeringen stedelijk centrum. Overigens is dit thema nog onderwerp van gesprek met de provincie Limburg.
 5. De herontwikkeling en herinrichting van de Lage Loswal als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Q4 tot een onderscheidende en multifunctionele openbare ruimte aan de Maas en economische potentie van recreatie en toerisme op de Maas beter benutten.
 6. Uitvoering geven aan de agenda voor het stedelijk centrum waarbij ‘uitnodigingsplanologie’ en het gemeentelijk faciliteren van grote en kleine unieke initiatieven nadrukkelijk centraal staan. De jaarbudgetten voor deze activiteit zijn gekort omdat er in de komende jaren géén grote herijkingen van bestaande visies zullen worden gemaakt.

Het programma 'Venlo centrum voor de regio' heeft als enige van de programma's een scherpe gebiedsafbakening, waardoor ook de ambities, (sub)doelen, middelen en/of activiteiten uit de andere programma's bijdragen aan het succes van dit programma. Voor 'Verdiepen en onderscheiden' zijn dat vanuit het programma 'Schoon, heel en veilig Venlo' de volgende onderdelen: de inzet op grootstedelijke evenementen en kunst in de openbare ruimte Het stopzetten van de gemeentelijke regeling in 2019 betekent niet dat initiatieven van derden niet worden gefaciliteerd. Vanuit het programma 'Welvarend Venlo' betreft dit een deel van de activiteiten en middelen van  het toeristisch programma met het stedelijk centrum als één van toeristische speerpuntgebieden. De programma's dienen op dit vlak dan ook in samenhang te worden gelezen en bezien.