Begroting 2019 - 2022

4. Welvarend Venlo

Wat gaan we daarvoor doen?

De hiervoor beschreven ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2019. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, leveren we in 2019 de volgende inspanningen.

Programmalijn 1.

Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
Vanuit de startnotitie “Venlo, bruisende studentenstad”, het convenant met de onderwijspartners als de meerjarige basis en het “Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo” (lijn: “Kennislandschap”), leveren we de volgende inspanningen:
Faciliteren WO onderwijs, onderzoek en onderzoeksfaciliteiten
Faciliteren HBO-onderwijs, –onderzoek en onderzoeksfaciliteiten
Faciliteren MBO Onderwijs, de samenwerking MBO-HBO en versterking relatie MBO-arbeidsmarkt
Faciliteren onderzoek naar kansen C2C opleiding
In 2019 zal de reserve Kennisinfrastructuur met € 120.000 worden afgeroomd. Het aantal verplichtingen en concrete nieuwe ontwikkelingen binnen de reserve kennisinfrastructuur (waaronder subsidie HAS) geeft op dit moment ruimte om deze reserve eenmalig met voorgesteld bedrag af te romen. Dit betekent wel dat er voor onverwachte nieuwe ontwikkelingen substantieel minder budgettaire ruimte is.

Het uitvoeren van strategisch arbeidsmarktbeleid
Om te komen tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden de volgende inspanningen geleverd:
· Realiseren en toepassen van een integrale kader voor arbeidsmarktbeleid
· Vormgeven en effectueren van een circulaire arbeidsmarkt en social return
Arbeidsmarktbeleid moet inhoud en vorm krijgen vanuit de economische ontwikkeling van de regio. Zowel bij hoog- als laag conjunctuur is er sprake van een gezamenlijke opgave voor de samenwerkende partners. Het is de uitdaging om anti-cyclisch te blijven ontwikkelen en samenwerken.
Centrale vraag daarbij is hoe kunnen gemeenten in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs hun Human Capital Beleid toekomstbestendig vormgeven?

Programmalijn 2.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en
maakindustrie
We willen de regionale economie bevorderen op het gebied van agrofood, logistiek in de maakindustrie. C2C (innovatieve economische concepten) en sustainability vormen de rode draad voor de regionale economie. Dit willen we doen door in 2019 de volgende inspanningen te leveren:
· Faciliteren netwerken speerpuntsectoren
· Versterken relatiebeheer binnen speerpuntsectoren
· Ondersteunen van innovatiestimulering speerpuntsectoren
· Versterken C2C / sustainability speerpuntsectoren
Er wordt ingezet op de verdere samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid, het zogenaamde Triple Helix-model. Dit is onder andere zichtbaar in de Economic Development Board (EDB), waarin de regionaal-economische agenda wordt bepaald. Deze agenda is samen opgesteld met het georganiseerde bedrijfsleven, de onderwijspartners alsmede de Provincie en de Brightlands Campusorganisatie.
Ook de Brightlands Campus Greenport Venlo heeft kenmerken van het Triple Helix-model. De gemeente Venlo vervult hierin een faciliterende rol. Er wordt sterk ingezet op toegepast onderzoek en onderzoeksfaciliteiten op het campusterrein.
De financiële middelen voor innovatiestimulering vormen de Venlose bijdrage aan de regionale BING-middelen (Brightlands Innovation Network Greenport Venlo). Voor wat betreft het versterken C2C / sustainability speerpunten wordt aangetekend dat de middelen hiervoor in 2019 beperkt zijn. In 2019 zal in dialoog met de stakeholders dit thema nader worden uitgewerkt en (gedeeltelijk) opgenomen in het programma Venlo circulair en duurzaam. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de beleidssamenvatting in de begroting 2019- 2022.

Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op
werklocaties
Om een kwalitatief hoogwaardig complex aan werklocaties en vastgoed te kunnen aanbieden willen we in 2019 de volgende activiteiten ontplooien:
· Zorgen voor voldoende gedifferentieerd (regionaal) aanbod aan werklocaties
· Bijdragen aan aanpak van de (regionale) leegstandsproblematiek kantoren en
bedrijfspanden
· Uitvoeren van promotie, marketing en acquisitie ten behoeve van uitgifte
eigen bedrijventerreinen
Voor 2019 zullen wederom geen middelen beschikbaar zijn voor de aanpak van de leegstand en herstructurering. Daarnaast wordt het acquisitiebudget de komende jaren met € 50.000 per jaar afgeroomd.
Om ondernemerschap in de gemeente Venlo verder te stimuleren, wordt specifiek ingezet op het faciliteren van startende ondernemers. Hiervoor zal specifiek startersbeleid worden opgesteld met partijen in het veld en zullen reeds concrete acties worden uitgevoerd.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
Ter bevordering van het toerisme in de regionale economie gaan we het volgende doen:
· Stimuleren en faciliteren van (ondernemers)initiatieven in met name de toeristische speerpuntgebieden
  Arcen, stedelijk centrum en Kloosterdorp Steyl
· In regionaal verband uitvoering geven aan het actieprogramma vrijetijdseconomie
· Gezamenlijk met regionale partners promoten en vermarkten van de toeristische regio Noord-Limburg

In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van extra inkomsten uit de toeristenbelasting van € 130.000 per jaar. Daarnaast valt het budget 'Toerisme langs de Maas' (2019-2021) en de reserve 'Toeristische regio Noord-Limburg"

Programmalijn 3.

Het bevorderen van toegang tot verkeersveilige en klimaatvriendelijke mobiliteit voorstad en regio
Ter bevordering van de toegankelijkheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid worden in 2019 de volgende inspanningen geleverd:
· Uitwerken van de mobiliteitsvisie in concrete doelstellingen (incl afwegingskader) en een meerjaren projectenprogramma.
- Ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve mobiliteitsprojecten vanuit het netwerk van Trendsportal
- Samen met regiogemeenten Uitvoeren van het programma verkeersveiligheidseducatie
- Ontwikkelen van een nieuw verkeersveiligheidsprogramma voor 2020 e.v. rekening houdende met de trends en ontwikkelingen op dit gebied.
- Deelnemen aan Trendsportal en het Regionaal Mobiliteits Overleg Noord-Limburg(RMO Noord-Limburg)
- Versterken multimodale ontsluiting

In kader van het versterken van de multimodale ontsluiting zullen weer veel inspanningen worden geleverd. Zo blijven we lobbyactiviteiten uitvoeren om concrete infrastructurele projecten van de grond te krijgen, beleidsmatige doelen te bereiken (bijvoorbeeld opname Brabantroute in het TEN-T corenetwork) en
derde geldstromen binnen te halen. Voor 2019 zijn geen financiële midden beschikbaar voor het uitvoeren van de jaarschijf 2019 van de mobiliteitsvisie Trendsportal. Bovendien is het investeringskrediet voor 'Fietsen langs de Maas' naar beneden bijgesteld. De provincie heeft voor dit project een subsidievariant voorgesteld met een snelfietsroute waarbij € 400.000 bespaard kan worden op het project. Daarnaast is het restantkrediet 'Veilige Schoolomgeving' geschrapt, waardoor geen financiële middelen meer beschikbaar zijn voor verkeerseducatie binnen de scope van dit project. Voor de uitvoering van het reguliere verkeerseducatie programma zijn middelen beschikbaar. Voor 2019 hebben beide voorgaande maatregelen een totale afname van de kapitaallasten met € 31.000 tot gevolg. De investeringen ondertunneling Vierpaardjes zijn één jaar naar achter geschoven. Dit heeft echter geen financiële gevolgen voor de begroting 2019.

Betrokkenheid verbonden partijen
De belangrijkste partners waarmee wij de doelstellingen in het programma Welvarend Venlo  nastreven zijn de regiogemeenten, de provincie Limburg, de onderwijs- en kennisinstellingen (MBO, HBO en WO), Ondernemers- en brancheverenigingen, Triple Helix organisaties (zoals EDB, BING, SMART LCV en
Techno Valley Limburg), Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en diverse organisaties
(zoals Brightlands Campus Greenport Venlo en C2C ExpoLab).  Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Trendsportal, Regionaal
Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (RMO), Wijkraden, Q-Park,