Begroting 2019 - 2022

1. Gezond en actief Venlo

Wat willen we bereiken?

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is een gezond en actief Venlo. Wij werken samen aan ons welbevinden.

Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

a. Gezond en Vitaal
b. Ontplooiing
c. Meedoen
d. Zelfredzaamheid

Met de programmalijn Gezond en Vitaal willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze inwoners.

Met de programmalijn Ontplooiing willen we onze inwoners in staat stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Met de programmalijn Meedoen willen we bereiken dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet.

Met de programmalijn zelfredzaamheid willen we dat de ondersteuning geboden wordt die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven

Met de programmalijn Gezond en Vitaal willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze inwoners. Hiervoor zetten we een viertal instrumenten in, namelijk:  activiteiten op het gebied van het behouden en versterken van de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners, sportontwikkeling, sportvoorzieningen en cultuurbevordering.  

Wij willen ook weten of onze inspanningen en die van onze partners ook het gewenste effect opleveren. Daarom hebben wij de volgende hoofddoelstelling voor deze programmalijn geformuleerd:

"Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners"

Wij zullen met de volgende indicatoren de voortgang volgen van de resultaten van onze inspanningen:

 • Leefstijl: leefstijlscore van onze inwoners (schaalscore)
 • Overgewicht: het percentage inwoners met overgewicht en/of obesitas;
 • Eenzaamheid: het percentage inwoners dat zich matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam voelt;
 • Zelfredzaamheid: zelfredzaamheid van onze inwoners (schaalscore);

Om inwoners in staat te stellen om aan hun eigen gezondheid en vitaliteit te werken, faciliteren wij de mogelijkheden voor jong en oud om deel te nemen aan sportieve activiteiten. Hiervoor hebben wij de volgende doelstelling geformuleerd:

"Het bevorderen van sport en bewegen"

Wij zullen met de volgende indicatoren de voortgang volgen van de resultaten van onze inspanningen:

 • Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners (BBV indicator).
 • NNGB# norm: het percentage inwoners dat minstens 150 minuten per week sport of beweegt;
 • Aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging;

Om te kunnen sporten en bewegen zijn passende faciliteiten noodzakelijk. Dit kunnen sportieve omgevingen zijn, maar dit kan ook betrekking hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor hebben wij de volgende doelstelling geformuleerd:
"Het behouden en waar nodig versterken van onze sportieve omgevingen."
Wij zullen met de volgende indicatoren de voortgang volgen van de resultaten van onze inspanningen:

 • Aantal zaaldelen per 10.000 inwoners (gymzalen, sportzalen, sporthallen);
 • Bezettingsgraad van de zaaldelen (gymzalen, sportzalen, sporthallen);
 • Aantal trainings- en wedstrijdvelden buitensport per 10.000 inwoners (voetbal, hockey, tennis, korfbal);
 • Bezettingsgraad van de trainings- en wedstrijdvelden (voetbal, hockey, tennis, korfbal).

"Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur"

Wij zullen met de volgende indicatoren de voortgang volgen van de resultaten van onze inspanningen:

 • Aandeel inwoners dat lid is van een cultuurvereniging.

Met de programmalijn Ontplooiing willen we onze inwoners in staat stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Ontplooiing stopt niet na een schoolcarrière en is ook niet beperkt tot het vergaren van kennis. Het is breder en heeft betrekking op iedere vorm van ontwikkeling die onze inwoners doormaken. Jezelf ontplooien begint ongeveer bij de geboorte en gaat je leven lang door.
Wij willen ook weten of onze inspanningen en die van onze partners het gewenste effect opleveren. Daarom hebben wij de volgende hoofddoelstelling voor deze programmalijn geformuleerd:
"iedereen werkt naar vermogen aan zijn ontplooiing."
Wij zullen met de volgende indicatoren (op basis van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV)) de voortgang volgen van de resultaten van onze inspanningen:

 • Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie: het percentage van het totaal aantal leerlingen in de leeftijd van 12-23 jaar dat voortijdig (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat
 • Absoluut verzuim: het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen
 • Relatief verzuim: het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen
 • Achterstandsleerlingen: het percentage leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand

Met de programmalijn Meedoen willen we bereiken dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet. Hiervoor zetten we in de eerste plaats algemene voorzieningen in en stimuleren we maatschappelijke en arbeidsparticipatie. Ondersteunend hieraan zijn de gemeenschapsaccommodaties, inkomensondersteuning en armoedebeleid.
Uitgangspunt is dat iedereen ertoe doet en meedoet. Dit levert een krachtige bijdrage aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid, versterkt het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de sociale cohesie en de economie.

Deelnemen aan de samenleving kan op vele manieren en op verschillende niveaus. De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door een meting in de stadspeiling wordt de verdeling van alle Venlose inwoners over de Participatieladder zichtbaar.

Dit is een afbeelding van de Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door een meting in de stadspeiling wordt de verdeling van alle Venlose inwoners over de Participatieladder zichtbaar.

Voor deze programmalijn hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

"Het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene voorzieningen"

Met onze partners zetten we in op een verdere versterking en verbreding van de sociale basis in Venlo. Dit bestaat uit een informeel deel (gemeenschapsvorming) en een formeel deel (algemene voorzieningen). Ondersteuning draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners. Hierdoor kan de druk op de integrale toegang en maatwerkvoorzieningen worden verlaagd.

"Het naar vermogen actief deelnemen aan de maatschappij"

Inwoners van Venlo vormen gemeenschappen waar mensen meedoen, elkaar kennen, elkaar helpen en niemand buitensluiten. Mensen zetten zich met plezier in als vrijwilliger of mantelzorger en voelen zich hierin gewaardeerd. Het aanbod aan voorzieningen in de buurt is bekend bij inwoners en toegankelijk. Door de inzet van gemeenschapsaccommodaties faciliteren wij sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten.

"Het naar vermogen voorzien in eigen inkomen"

We streven met ons netwerk van sociale partners, UWV, SW-bedrijven en gemeenten in Noord-Limburg naar een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan alle mensen, jongeren en ouderen en voor mensen met en zonder beperking.
We willen de garantie op een volledige aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt samen met het onderwijsveld en de arbeidsmarkt organiseren voor met name de kwetsbare jongeren. Deze zijn veelal aangewezen op intensieve begeleiding en ondersteuning om aan het werk te komen en aan het werk te blijven.
We bieden, binnen de grenzen van de wet, een financiële trampoline voor inwoners die tijdelijk geen of onvoldoende financiële middelen van bestaan hebben. Met het bieden van inkomensondersteuning voeren we een wettelijke taak op een activerende, uitdagende en deelname bevorderende wijze uit.

"Armoede en schulden zijn geen belemmering om mee te kunnen doen"

Samen met het maatschappelijke middenveld zorgen we voor een integraal armoedebeleid, inclusief schuldhulpverlening, waarbij het uitgangspunt is dat gebrek aan financiële middelen geen belemmering mag zijn voor een volwaardige deelname aan de maatschappij. Het armoedebeleid is het sluitstuk van het gemeentelijke financiële vangnet en in belangrijke mate gebaseerd op wettelijke taken.

De voortgang van de resultaten bij deze doelstellingen zullen we volgen aan de hand van de volgende indicatoren meten:

 • Het aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding individueel, dagbesteding en jeugd neemt af.
 • Aantal inwoners met sociale contacten buitenshuis neemt toe.
 • Het aantal inwoners dat deelneemt in de samenleving door werk, met of zonder ondersteuning.
 • Het aantal huishoudens met een inkomen onder de 110% van het sociaal minimum blijft in verhouding tot de landelijk trend.

Met de programmalijn Zelfredzaamheid willen we, naast het bieden van maatwerkondersteuning, ook bereiken dat inwoners zo veel mogelijk worden toegerust om zonder maatwerkondersteuning te kunnen functioneren in hun eigen huishouden en in de samenleving. De hoofddoelstelling van deze programmalijn is:

"Iedereen zorgt naar vermogen voor zichzelf en elkaar, daar waar nodig met ondersteuning’"

 Hiervoor zetten we in op de volgende zaken :

 • Integrale toegang tot zorg en ondersteuning.
 • Aanhaking van werk en inkomen op wijkniveau.
 • Focus van de integrale toegang/het sociaal wijkteam op vraagverheldering, arrangeren van maatwerk met aandacht voor het mobiliseren van eigen kracht en samenredzaamheid, regievoering op leefzorgplannen en op het zijn van contactpersoon voor de burger.
 • Doorontwikkelen van het wijkteam+ voor de complexe casuïstiek en voor specialistische advisering van het sociaal wijkteam.
 • Optimaal benutten van en toegankelijk hebben van algemene voorzieningen in de wijk.
 • Sterker inzetten op een vroegtijdig signaleren van problemen bij burgers  en het voorkomen en terugdringen van de zwaardere ondersteuning en zorg.
 • Het leidende principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en de trap van oplossingen wordt geborgd en verder doorontwikkeld. Wijkteamleden hebben nadrukkelijk regierol op het leefzorgplan. Beoogde resultaten worden effectief gerealiseerd.
 • Zicht op en contact over de directe verwijzingen naar de maatwerkvoorzieningen jeugdzorg.
 • Meer inwoners kunnen voor een  zinvolle dagbesteding gebruik maken van de Open Inloop wat leidt tot minder gebruik van maatwerkvoorzieningen.
 • Ontwikkelen van meer algemene voorzieningen en daarmee een verschuiving van het gebruik van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.
 • Efficiënter beoordelen en inzetten van woningaanpassingen.
 • Terugdringen van /beperken van het aantal individuele maatwerkvoorzieningen.
 • Bijdrage leveren aan kostenreductie in het sociale domein.
 • We streven naar een inclusieve samenleving waarin de doelgroep beschermd wonen een plek heeft. Niet naast, maar tussen de andere inwoners van onze stad.

De outcome-indicatoren waarmee we de voortgang op de doelstellingen meten, worden in 2019 in samenspraak met de raad vorm gegeven.

De bijdrage van het programma Gezond en Actief Venlo aan de Strategische Visie 2030 is duidelijk, Gezond en actief Venlo levert een maximale bijdrage aan de inhoudelijke opgave ‘het versterken van de maatschappelijke ruggengraat’ uit deze Strategische visie. Het programma Gezond en actief  Venlo levert bovendien een bijdrage aan de Regiovisie ‘Regio in balans’ . In deze Regiovisie zijn drie verbindende perspectieven geformuleerd op onze regio. Eén van deze perspectieven is ‘Vitale Gemeenschappen’. Het programma Gezond en actief  Venlo levert een bijdrage aan het tot stand brengen van vitale gemeenschappen. Vitale gemeenschappen bestaan en ontstaan op allerlei niveaus binnen onze gemeente en binnen onze regio. Gemeenschapszin komt daar tot stand waar mensen dicht bij elkaar leven, op elkaar zijn aangewezen en met elkaar oplossingen bedenken en realiseren.
De programmalijnen van Gezond en actief Venlo zijn bovendien gebaseerd op de Sociale Structuurvisie 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo.’ Binnen de Sociale Structuurvisie hebben wij de beleidsontwikkeling van de voormalige decentralisatieopgaven vorm en inhoud gegeven. Nu kunnen we constateren dat er niet langer sprake is van nieuwe taken en verantwoordelijkheden, maar dat de uitvoering van deze taken zijn geborgd in de organisatie. Ze behoren tot ons reguliere takenpakket. Het lijkt dan ook niet langer wenselijk om voor deze taken separaat beleid te ontwikkelen. Wij streven juist naar integraal beleid, waarbij wij onze inwoners betrekken indien we dit actualiseren en waar we goed luisteren naar onze uitvoerende partners om te leren van praktijkervaringen.  

In het coalitieakkoord Venlo ‘Samen Venlo Veranderen’, 2018 – 2022 is afgesproken dat:

 • Het verder op orde brengen van het sociaal domein heeft de hoogste prioriteit, de kwaliteit van zorg staat hierbij voorop
 • Iedereen moet mee kunnen doen en iedereen hoort erbij, we staan voor een inclusieve samenleving
 • In eerste instantie stimuleren en helpen we inwoners om de regie over hun leven in eigen hand te houden, wanneer dit niet lukt is ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk
 • De verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg is belangrijk om preventief te kunnen werken voor de jeugd
 • We een integraal aanvalsplan armoede opzetten, met oog voor individuele behoeften en wat een armoedeval voorkomt.
 • Er komt een koppeling tussen werk, onderwijs, schuldhulp/sanering, aanpak armoede en zorg/welzijn zodat mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt worden. Met onze ketenpartners gaan we in een integrale aanpak zorgen dat mensen eerder uit de problemen komen en perspectief geboden wordt.
 • Daarnaast gaan we op zoek naar preventieve maatregelen om problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en bij de bron aan te pakken.
 • We bieden middels maatwerk duurzame oplossingen voor mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen de aandacht en waardering die ze verdienen.
 • We gaan samen met de scholen initiatieven ontwikkelen om te voorkomen dat kinderen worden uitgesloten van activiteiten.
 • Ook gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen sneller te helpen bij het oplossen van problematische schulden
 • We investeren in de taalvaardigheid van laaggeletterden
 • We gaan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt sterk verbeteren
 • We verbeteren de financiële prikkel  om te gaan werken en werk moet lonen
 • Van het bedrijfsleven vragen we een extra inspanning om zoveel mogelijk mensen in Venlo aan het werk te helpen en om met ideeën te komen hoe ze mensen kunnen matchen met bestaande en nieuwe banen
 • De Sociale Werkvoorziening blijft op die wijze behouden voor de doelgroep en we zorgen voor voldoende arbeidsmatige dagbesteding
 • Waar mogelijk gaan we gemeentelijke taken via het Werkbedrijf laten uitvoeren
 • Het stimuleren van sport en verenigingsleven is voor ons niet hetzelfde als het financieren ervan
 • We gaan kijken hoe we de innovatieve kracht van kunst en cultuur voor onze gemeente gaan benutten
 • Er moet een breed en gevarieerd cultuuraanbod blijven in onze gemeente. Cultuur en cultuurparticipatie moeten voor iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen, mogelijk zijn en gestimuleerd worden

Dat betekent dat…..