Begroting 2019 - 2022

2. Leefbaar Venlo

Wat gaan we daarvoor doen?

De hiervoor beschreven ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2019. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, leveren we in 2019 de volgende inspanningen.

Programmalijn 1: Dienstverlening

Goed vertegenwoordigen van belangen burgers en bedrijven

College
Het bevorderen van “excellent bestuur” vraagt van het college van B&W een permanente inspanning om in gesprek met inwoners, instellingen en bedrijfsleven samen te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is o0k een belangrijke ambitie van het college dat in 2018 is aangetreden. Meer nog dan in het verleden zal het gemeentebestuur rekening moeten houden met de behoeften, wensen en mogelijkheden van de gemeenschap zelf. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en expertise.
Het jaar 2019 zal ook het eerste volledige begrotingsjaar zijn waarbinnen we werken met de in 2018 ingevoerde wijze van programmatisch werken. Wij verwachten u in december 2018 een eerste begrotingswijziging te kunnen voorleggen met daarin een aangepaste programma-indeling. Zo voorkomen we dat we in 2019 met twee verschillende indelingen naast elkaar moeten werken. Uw auditcommissie betrekken wij hierbij.

In 2019 zal er, net als de afgelopen jaren, opnieuw een omgevingsanalyse verschijnen om zo de gemeenteraad in staat te stellen zich een goed beeld te vormen over de actuele en meest urgente opgaven. In de regio Venlo wordt in 2019 onderzocht of de  in 2017 in Venlo geïntroduceerde samenwerkingswijzer ook in de regio kan worden geïntroduceerd. Dit maakt onderlinge vergelijkbaarheid en uitwisseling van gegevens een stuk eenvoudiger.

Werkwijze gemeenteraad
In het licht van de wijzigende kaders in de relatie tussen inwoners, organisaties en bestuur (horizontalisering, participatie enz.) wil de gemeenteraad de samenleving in positie brengen.
De lijn die de in maart 2018 aangetreden raad voor ogen heeft, is een gemeenteraad die teneinde goede afwegingen te kunnen maken op verschillende manieren het contact met de stad actief opzoekt (off- en online), zelf de regie houdt, belangrijke maatschappelijke vraagstukken eigenstandig agendeert, frequent de wijken en kernen ingaat vanuit het principe “de stad is van de bewoners en de bewoner is de deskundige van de straat” en buiten het stadhuis peilt wat de inspanningen van de gemeente hebben opgeleverd.
In die lijn wordt een vervolg gegeven aan het werken met de Strategische Raadsagenda en wil de raad maandelijks de boer op, bewoners en stakeholders actief uitnodigen voor  raadsbijeenkomsten:  “luisteren naar wat er in de samenleving gebeurt opdat je goede besluiten kunt nemen”, want dat is wat de bewoners van Venlo van de raad verwachten.
De uitdaging voor de volksvertegenwoordiging is om méér te zijn dan alleen ‘besluitvormingsmachine’. Om door te kunnen groeien wil de raad ook maatschappelijke kwesties agenderen en verbindingen leggen met inwoners en partners in stad en regio. In deze lijn past ook een geleidelijke verschuiving van controle via de bureaucratische cyclus van planning & control naar publieke verantwoording.
Organisatieontwikkeling
De route van een organisatie met duidelijk onderscheiden afdelingen, teams en clusters loopt in Venlo via de vijf sporen sturing, dienstverlening, aantrekkelijk werkgeverschap, innovatie en vakmanschap. Daarnaast zetten we in op programmatisch werken om zo de onderlinge samenhang tussen onze activiteiten en de externe oriëntatie en sturing verder te verbeteren. We ambiëren een hoog niveau van publieke dienstverlening: daartoe kiezen we nadrukkelijk voor wijkgericht en klantgericht werken. Afhankelijk van de (politieke) opdracht pakken we een regisserende en/of faciliterende rol. We richten onze blik nadrukkelijk ook naar buiten: we trachten partners, publiek én privaat, te motiveren om al of niet gezamenlijk maatschappelijke doelen na te streven. En ook onze inwoners stimuleren we tot samenwerking, eigen initiatief en zelfwerkzaamheid.

Binnen het programma is ook het onderwerp 'Duitsland' ondergebracht. Daarmee is in 2018 een start gemaakt met de positionering van een adviseur binnen de Concernstaf van onze organisatie en een doorstart van raadswerkgroep De Grens. In onze meerjarenbegroting hebben wij structureel middelen opgenomen voor formatie en materiele uitgaven. Wij willen 2019 gebruiken om de agenda verder aan te scherpen en hebben, omwille van de budgettaire druk, eenmalig het beschikbaar gestelde budget met €20.000,- verminderd.

Bereikbaarheid als speerpunt van verbeterde dienstverlening
De financiële omstandigheden maken het noodzakelijk scherpe keuzes te maken als het gaat om het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Gezien de grote impact van een als onvoldoende ervaren (telefonische) bereikbaarheid, kiezen we ervoor de verbetering daarvan als speerpunt te nemen in 2019 en volgende jaren. Dit betekent tegelijkertijd dat we op andere onderdelen van onze dienstverlening een doelmatige en sobere inrichting nastreven. Daarbij kan de kritische ondergrens worden opgezocht.

Verzorgen van adequate informatievoorziening aan burgers en bedrijven
De kwaliteit van onze telefonische dienstverlening blijft achter wanneer we deze afzetten tegen de branchenormen. Met name de wachttijden moeten omlaag. In 2018 zijn we daarom gestart met een verbetertraject in ons klantcontactcenter (KCC), door te investeren in medewerker, proces- en systeem. In 2019 gaan we daarmee door. Voor burgers en bedrijven moet deze investering merkbaar leiden tot een betere telefonische bereikbaarheid. Kortere wachttijden, meer service, minder doorverbinden.

Het gebruik van digitale kanalen blijft toenemen. Voor de gemeentelijke dienstverlening zien we dat onder meer in het aantal inkomende e-mails, aanvragen via de website en WhatsApp berichten.

Beheren van en informeren over archiefstukken
Het Gemeentearchief verzorgt het beheer over archiefstukken op een adequate wijze conform de Archiefwet 1995. Vanwege veranderende behoeften binnen de eigen organisatie en bij het publiek gebeurt dat steeds meer digitaal. Vanwege de beperkte beschikbare middelen verlopen de ontwikkelingen, zowel op het terrein van beheer als wat betreft dienstverlening, in een lager tempo dan wenselijk.
Verzorgen van goede dienstverlening aan burgers en bedrijven
Dienstverlening bij burgerzaken kent interessante ontwikkelingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering. Het face-to-face contact met klanten wordt minder. Tegelijkertijd wordt persoonlijk contact en ontmoeten steeds belangrijker om aan vertrouwen en betrokkenheid en een duurzame relatie met onze inwoners te werken. De uitdaging bij Levenszaken is het vinden van een goede balans in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding.
In de aankomende vijf jaar, van maart 2019 tot maart 2024, zullen wij, net als alle Nederlandse gemeenten, beduidend minder paspoorten en identiteitsbewijzen verstrekken. Deze zogenoemde reisdocumentendip is het gevolg van het besluit in 2014 om de geldigheid van reisdocumenten te verlengen van 5 naar 10 jaar.
We zullen de komende jaren een verhoogde aandacht hebben voor het verbeteren van adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is nodig om misbruik van adresafhankelijke regelingen tegen te gaan.

Venlo is momenteel een van de grootste RNI-gemeenten (Registratie Niet-Ingezetenen) van Nederland. Wij zorgen ervoor dat niet-ingezetenen zich kunnen inschrijven zodat ze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in Nederland, bijvoorbeeld voor het verrichten van seizoensarbeid. Wil Venlo ook in 2019 en volgende jaren RNI-gemeente blijven, dan is het nodig hiervoor in 2018 een nieuw convenant te tekenen.
Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid

De vertegenwoordiging van de gemeente zal zich waar en wanneer mogelijk sterk maken voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord voor wat betreft de stemverhouding. Hiermee wordt beoogd de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten op opzichte van de andere deelnemende gemeenten.
Het betreft immers een gemeenschappelijke regeling van 15 gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. Daarmee bestaat er een afhankelijkheid van andere gemeenten voor wat betreft besluitvorming inzake normaliter raadverantwoordelijkheden als beleid en budget.
De (negatieve) financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de 15 gemeenten gedragen. In 2019 leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van Venlo van ¤ 650.000. Dit heeft onder andere te maken met een prijs-loon indexatie dit op basis van besluitvorming in het AB wel  bij de VRLN wordt toegepast en bij de gemeente Venlo niet.
De in het beleidsplan 2016-2019 van de VRLN opgenomen beheersmaatregel 'nieuw voor oud' is de afgelopen jaren in de besluitvorming niet herleidbaar toegepast. De gemeente kan hier middels de college-vertegenwoordiger in het Bestuur van de VRLN invloed op uitoefenen. Het toepassen van beheersmaatregelen wordt via deze weg dan ook kritisch gevolgd door het College.
De opgaven die voortvloeien uit de wettelijke basis en de regierol op het gebied van  openbare orde en veiligheid worden in het laatste kwartaal van 2018 opnieuw vorm gegeven in een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de jaren 2019 – 2022. Het IVP is een strategisch kader waarin naast stedelijke veiligheidsprioriteiten, ook veiligheidsprioriteiten op wijkniveau worden bepaald. Er worden afspraken opgenomen over de rollen en inzet van de gemeente en partners om de gestelde doelen te bereiken. Het integraal veiligheidsplan is zoals aangegeven een strategisch kader, het geeft onvoldoende concrete invulling aan hoe we vervolgens de gestelde doelen gaan halen. Daarom zal jaarlijks een uitvoeringsplan worden opgesteld, met een eerste versie in het eerste kwartaal van 2019.
Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
Bij het opstellen van het Integraal veiligheidsplan 2019-2022 worden partners betrokken: burgers, maatschappelijke partners, bestuur en gemeenteraad. Echter, gezien het feit dat veiligheid zich voornamelijk in het domein van de overheid bevindt, is er bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan sprake van een beperkte mate van co-design (zie onderstaande figuur).

BURGER (openbaar domein)

TYPE 1 : B

(loslaten) 

TYPE 2 : B-O

CO-CREATIE

OVERHEID (publiek domein)

TYPE 3 : O-b

CO-DESIGN

TYPE 4 : O

(puur overheid)

Zoals aangegeven worden de inhoudelijke prioriteiten voor 2019-2022 in het laatste kwartaal van 2018 bepaald. Wel kan worden aangegeven waaraan het IVP voldoet danwel antwoord op gaat geven:

 • Geprioriteerde thema’s op stedelijk en wijkniveau. Dit gaan we doen volgens de Methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG op het gebied van veilige woon- en leefomgeving (geweld in afhankelijkheidsrelaties en drugsbeleid), Bedrijvigheid en veiligheid (Veilig uitgaan), Jeugd en Veiligheid (Jeugd, alcohol en drugs en Veilig in en om de school), fysieke veiligheid (rampenbestrijding, crisisbeheersing en verkeersveiligheid) en integriteit en veiligheid (veilig publieke taak en radicalisering en jihadisme).
 • De inzet van diverse instrumenten/methodieken zoals Buurt Bestuurt, Top X aanpak, cameratoezicht.
  • Versterking van de verbinding tussen veiligheid en zorg.
  • Informatie gestuurd werken.
  • Integraal samenwerken binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen
De Wet op de veiligheidsregio’s overweegt in de preambule dat ‘het wenselijk is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding’.
Op het gebied van de brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding is de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) de coördinerende en bepalende instantie. Het betreft een vorm van verlengd openbaar bestuur. De VRLN organiseert namens, en in opdracht van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben daarnaast ook zelf een aanvullende verantwoordelijkheid  voor uitvoerende taken bij het bestrijden van rampen en het weer op gang brengen van het dagelijks leven erna.
De VRLN heeft met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing een aantal taken over de belangrijkste partners verdeeld:

 • Politie (‘blauwe kolom’);
 • Brandweer (‘rode kolom’);
 • Geneeskundige hulpverlening (GHOR, ‘witte kolom’);
 • Bevolkingszorg (gemeente, ‘oranje kolom’).

Als gemeente blijven we ons, door middel van oefeningen, voorbereiden op onze rol in geval van, hopelijk nooit, optredende, rampen en crisissituaties.

Het voorzien in adequate brandweerzorg
In het brandweerorganisatieplan beschrijft de VRLN brandweerzorg als risicobeheersing en incidentbestrijding. Het plan voorziet in zowel preventieve als repressieve maatregelen om een zo optimaal mogelijke brandweerzorg in Limburg-Noord te realiseren, mede in relatie tot de beschikbare financiering.

Programmalijn 3: Wonen

Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving.

 1. Vergunningverlening, -toezicht en handhaving (VTH), alsmede afhandelen verzoeken planschade en klachten en meldingen met betrekking op de leefomgeving. Een gedeelte van deze taken wordt uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD) waarin Venlo participeert. In 2019 zal duidelijk worden of binnen de implementatiemiddelen Omgevingswet dan wel provinciale middelen mogelijkheden liggen om extra capaciteit voor handhaving te financieren.
 2. Doorontwikkelen planinstrumentarium, met name ter voorbereiding op de  Omgevingswet,  zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Ook wordt de pilot omgevingsplan voortgezet. De regeling Kunst in de Openbare ruimte wordt, in het licht van de totale financiële problematiek, vanaf 2019 stop gezet. Met de Tiendschuur, theater De Garage en De Nieuwe Scene zullen gesprekken worden gevoerd over besparingsmogelijkheden in de subsidie. De subsidie voor het Kunstencentrum wordt stapsgewijs met 25% verlaagd; waar dit in 2019 tot knelpunten mocht leiden, zal een oplossing worden gezocht, eventueel ook via kadernota of begrotingswijziging.
 3. Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen: met speciale aandacht voor het Delta-programma (Mirt-verkenning Meer Maas Meer Venlo), Het HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) en uitvoering van de beleidsnota Agenda Groen en Water met ‘spelregels’ inzake het in cocreatie omgaan met groen en water op buurt- en wijkniveau maar ook majeure opgaven op stedelijk niveau als klimaatadaptatie. In de sfeer van de middelen zijn budgetten en een krediet voor Meer Maas Meer Venlo en klimaatadaptatie ingetrokken omdat plannen (nog) niet concreet genoeg zijn. Indien in 2019 mocht blijken dat extra middelen noodzakelijk zijn, zal een oplossing worden gezocht via kadernota of een begrotingswijziging.
 4. Plannen stadsdeelcentra: zowel de afronding van centrumplannen als uitrollen van het Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick (strategische gebiedsvisie én pilots op uitvoeringsniveau).
 5. Milieu en duurzaamheid: voortzetting van reeds ingezette actielijnen en projecten , maar vooral ook een intensieve dialoog met onze stakeholders en partners . De hiermee gemoeide middelen zijn deels ook ondergebracht in programma 6 (item C2C/duurzaamheid).

Ad 2) Voor implementatie van de Omgevingswet zijn al eerder de volgende bedragen opgenomen: 2019 1,3 miljoen; 2020 0,6 miljoen; 2021 0,4 miljoen.
Ad 3) Begin 2017 heeft de raad opdracht gegeven dilemma’s van de  Agenda Groen & Water uit te werken in (kosten)scenario’s. Eén van deze dilemma’s was “: in welke mate en binnen welke termijn gaat Venlo klimaatbestendig worden?” De werkelijke lange termijn-kosten zijn in 2018 beter in beeld gekomen door de zogenaamde klimaatscan die met stakeholders is uitgevoerd; daadwerkelijk concretisering van de bedragen in begrotingsvoorstellen zal in 2019 zijn beslag krijgen. Ook zal dan duidelijk zijn of middelen via de rioolheffing kunnen worden gegenereerd.
Ad 3) Financiële implicaties van het HWBP zijn nog niet concreet, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat er in de periode 2019-2022 een vraag om cofinanciering van acties en maatregelen zal komen.
Ad 4) Het krediet van 2.100.000 euro voor het uitvoeringsplan Centrum Tegelen en Blerick wordt doorgeschoven van 2019 naar 2020.
Ad 5) Een deel van de oorspronkelijk beschikbare middelen voor 2019 en 2020 is vooralsnog teruggetrokken, omdat de energietransitie primair een provinciale opgave is en omdat het uitvoeringsprogramma van het Ambitiedocument Venlo Circulaire Hotspot 2030 nog moet worden afgerond. Indien in 2019 mocht blijken dat extra middelen noodzakelijk zijn, zal een oplossing worden gezocht via kadernota of een begrotingswijziging.
Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit door het behouden en benutten van erfgoed (cultuurhistorie, archeologie, cultuurlandschap).

 1. Erfgoedbeleid: doeltreffender en eenvoudiger regelgeving, vermindering van de administratieve lasten voor gemeente en burgers.
 2. Herbestemming en restauratie erfgoed. In 2019 komt 135.000 euro beschikbaar voor behoud cultuurhistorie in het centrum (het project 'Wonen boven winkels', dat uitsluitend monumentale panden betreft).
 3. Doorontwikkelen instrumentarium / regelgeving in samenhang met de nieuwe Erfgoednota.

Het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.

 1. Actualiseren Dynamisch woningbouwprogramma: lokaal doorvertalen van de  regionale Structuurvisie Wonen (2016) en het van daaruit opgestelde lokale afwegingskader met speciale aandacht voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. De startersleningen worden gecontinueerd.
 2. Relatiebeheer woningbouwcorporaties.

Ad 2) Binnen de nieuwe Woningwet is het werkgebied van de corporaties vastgelegd, hierin is ook opgenomen dat investeren in de openbare ruimte niet tot de taken van de woningcorporaties behoort. Dit kan betekenen dat in toekomstige projecten de aanleg van de openbare ruimte voor rekening van de gemeente komt.

Bij alle relevante deelpunten hierboven wordt optimaal het gedachtegoed van C2C als drijvende succesfactor voor sterke steden in de samenleving verspreid met als doel Venlo met dit thema blijvend als koploper op de kaart te zetten.
Programmalijn 4: Omgeving

Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

 1. Geluidkwaliteit: voortzetting van de aanpak van woningen met een te hoge geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai.
 2. Luchtkwaliteit: stimuleren van duurzame mobiliteit (in de vorm van projecten.
 3. Bodemkwaliteit: realiseren van het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een deel van de middelen zal worden ingezet voor bodemonderzoek in relatie tot de opgaven energietransitie en klimaatadaptatie.
 4. Externe veiligheid:  toetsing en advisering van initiatieven en aanvragen aan de orde, daarnaast als centrumgemeente een coördinerende rol binnen dit vakgebied vervullen en regiogemeenten expertise leveren.

Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving
Op hoofdlijnen worden in 2019 de volgende inspanningen geleverd:

 • Het uitvoeren van regulier onderhoud en instandhouding van de openbare ruimte.
 • Het inzichtelijk maken en bewaken van de relatie tussen kwaliteit, areaal en beschikbare middelen.
 • Voorbereiding op de omgevingswet en wat dit betekent voor de vergunningen en andere werkzaamheden. In 2020 gaat deze wet in.

Binnen de beschikbare middelen uitvoering geven aan het regulier onderhoud en instandhouding van de openbare ruimte conform de begin 2019 vast te stellen gedifferentieerde kwaliteitsniveaus. Dit wordt vormgegeven in de nog op te stellen Meerjaren onderhoudsplannen (groen en bomen, wadi’s en waterpartijen, riolering, verkeer en parkeren en overige), waarbij C2C en de ambitieweb een onderdeel zijn.

Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving
Op hoofdlijnen worden in 2019 de volgende inspanningen geleverd:

 • Het uitvoeren van de beheerexploitatie en het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen in opdracht van beleidsteams.
 • Invullen van de makelaarsrol ten behoeve van bestrijding van leegstand in het vastgoed in afstemming met beleidsteams.
 • Ondersteunend worden de (beheer)systemen ten behoeve van het vastgoedbeheer actueel gehouden.

Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte
Op hoofdlijnen worden in 2019 de volgende inspanningen geleverd:

 • Updaten of vernieuwen van de (beheer)systemen ten behoeve van het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte.
 • Actualiseren van deze (wettelijke) registraties ter ondersteuning van het beheer en instandhouding van de openbare ruimte.

Naast (gegevens)beheer en instandhouding, wordt in deze programmalijn ook (in opdracht) invulling gegeven aan advisering, bijvoorbeeld naar omgevingsvergunning, naar beleid, in projecten, aan inwoners. Ook worden er vergunningen, toestemmingen en instemmingen verleend en akkoord gegeven conform het mandaatbesluit. Bijvoorbeeld met betrekking tot grondroerders, inritten, huisaansluitingen, enzovoorts. Ook aan-/verkoop en projectbegeleiding gemeentelijk vastgoed behoort tot deze programmalijn. Vanuit de strategische doelstelling wordt bovendien invulling gegevens aan verschillende bereikbaarheidsdiensten, zoals calamiteitendiensten, consignatiediensten en weekendreiniging. Deze georganiseerde diensten vormen een structureel onderdeel van de verschillende (sub)producten.

Programmalijn 5: Bereikbaarheid

Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
Ter bevordering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden in 2019 de volgende inspanningen geleverd:

 • Uitvoeren jaarschijf 2019 van demobiliteitsvisie Trendsportal
 • Uitvoeren van verkeersveiligheidseducatie
 • Deelnemen aan de Regionale Samenwerking Mobiliteit (RMO)
 • Versterken multimodale ontsluiting

In kader van het versterken van de multimodale ontsluiting zullen weer veel inspanningen worden geleverd. Zo blijven we lobbyactiviteiten uitvoeren om concrete infrastructurele projecten van de grond te krijgen, beleidsmatige doelen te bereiken (bijvoorbeeld opname Brabantroute in het TEN-T corenetwork) en derde geldstromen binnen te halen.
Voor 2019 zijn geen financiële midden beschikbaar voor het uitvoeren van de jaarschijf 2019 van de mobiliteitsvisie Trendsportal. Bovendien is het investeringskrediet voor 'Fietsen langs de Maas' naar beneden bijgesteld.  De provincie heeft voor dit project een subsidievariant voorgesteld met een snelfietsroute waarbij € 400.000  bespaard kan worden op het project.  Daarnaast is het restantkrediet  'Veilige Schoolomgeving' geschrapt, waardoor geen financiële middelen meer beschikbaar zijn voor verkeerseducatie. Voor 2019 hebben beide  voorgaande maatregelen een totale afname van de kapitaallasten met € 31.000 tot gevolg. De investeringen ondertunneling Vierpaardjes zijn één jaar naar achter geschoven. Dit heeft echter geen financiële gevolgen voor de begroting 2019.
Het bereikbaar houden van de stad en de regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen
Voor wat betreft het aanbieden van voldoende parkeergelegenheid zullen in 2019 de volgende inspanningen geleverd:

 • Behoud en realisatie voldoende (betaalde) parkeercapaciteit
 • Het realiseren van een gastvrij parkeerproduct
 • Behoud en realisatie voldoende parkeercapaciteit in de stadsdeelcentra, schilwijken en bij de winkelvoorzieningen in de dorpen en wijken.

Het is evident dat ook in 2019 en de daaropvolgende jaren extra inspanningen geleverd zullen (moeten) worden om te komen tot een gastvrij parkeerproduct.
Er zal worden ingezet op de invoering van nieuwe technologieën op het gebied van bereikbaarheid en parkeren.

In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van extra inkomsten uit de straatparkeren van € 144.000 per jaar. Daarnaast worden in 2019 de reserve Parkeerfonds afgeroomd (€ 90.000). Er zijn geen concrete projecten voor flankerende maatregelen/projecten in de binnenstad meer aangedragen.  Het schrappen van het fonds betekent dat voor de komende jaren geen initiatieven meer kunnen worden gehonoreerd.

Betrokkenheid verbonden partijen
Om de strategische doelstelling van het programma Leefbaarheid te realiseren wordt ingezet op intensieve samenwerking met onze partners. In dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

 • (regio)gemeenten
 • waterschappen
 • provincie Limburg
 • Betrokken ministeries
 • Rijkswaterstaat
 • Justitie
 • Politie
 • Lokale belangenorganisaties
 • Wijk- en dorpsraden
 • Bewonersvertegenwoordigingen
 • gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord,
 • Stichting Veilig Thuis NML
 • Zorg- en Veiligheidshuis (binnen eigen organisatie)
 • Riec Limburg
 • Ambulancezorg Limburg-Noord (geen financiële relatie)
 • RUD Limburg Noord en Bodemzorg Limburg
 • Woningbouwcorporaties
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
 • Trendsportal / Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg
 • Veilig Verkeer Nederland
 • Q-Park
 • Ondernemend Venlo
 • Ondernemersvereniging Venlostad.com
 • Ondernemersverenigingen in het centrum van Blerick, Tegelen en Arcen