Begroting 2019 - 2022

Financieel perspectief sociaal domein

Opzet

De programmabegroting is gestoeld op de volgende pijlers:

  • De inkomsten voor de programmaperiode zijn bekend en bestaan uit de volgende bronnen:
    • Uitkeringen gemeentefonds: algemene uitkering en integratie-uitkering;
    • Eigen bijdrage;
    • Bijdrage voor 2019 uit de algemene middelen van de gemeente Venlo;
  • De uitgaven worden gebaseerd op de VoRap 2018 met de mogelijkheden om te komen tot realistische bijstellingen van de begrotingsposten;
  • Er worden logische begrotingsposten gevormd die ook in het verdere proces herkenbaar kunnen worden gebruikt voor ‘sturing’. In figuur 1 is een schematische weergave (in één oogopslag) opgenomen van de begroting 2019 Sociaal Domein binnen het zogenoemde budgettair kader.
Toelichting op figuur Het schema is opgebouwd op basis van de werkwijze die wordt gehanteerd voor inwoners met ondersteuningsvragen. Geheel links is een blok opgenomen met het zogenoemde voorliggende veld met de algemene voorzieningen. In de beoogde transformatie wordt ernaar gestreefd dat zoveel mogelijk ondersteuningsvragen worden afgevangen door algemene voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die voor iedere inwoner toegankelijk zijn zonder een keukentafelgesprek. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld buurtteams en het algemeen maatschappelijk werk. Met de inzet van deze algemene voorzieningen streven we ernaar ondersteuningsvragen vroeg te signaleren voordat er mogelijk verslechtering optreedt waardoor er zwaardere zorg of ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen moet worden ingezet.In het midden van de afbeelding is de integrale Toegang weergegeven. Deze bestaat uit de MID-Office en de sociale wijkteams. De MID-Office is het eerste aanspreekpunt voor de inwoner en is verantwoordelijk voor de eerste vraagverheldering. Indien mogelijk wordt de inwoner terugverwezen naar het voorliggende veld. Indien hier geen passende oplossing voorhanden lijkt, wordt er een signaal afgegeven aan de sociale wijkteams voor het inplannen van een keukentafelgesprek.Nadat een keukentafelgesprek met de inwoners is gevoerd en er is bepaald dat een maatwerkvoorziening een passende oplossing is voor de ondersteuningsvraag, wordt de inwoner verwezen naar een gecontracteerde aanbieder. Het is ook mogelijk dat een inwoner kiest voor een Persoons Gebonden Budget (PGB) maar hieraan worden stringente eisen gesteld. De maatwerkvoorzieningen zijn rechts in figuur 1 weergegeven.De beoogde transformatie is feitelijk de beweging van rechts naar links; van maatwerkvoorziening naar passende zorg en ondersteuning liefst in de vorm van algemene voorzieningen en met behulp van de inzet van het sociale netwerk.

Figuur 1 Schematische weergave Begroting Sociaal Domein binnen het budgettair kader.

Toelichting op figuur 1
Het schema is opgebouwd op basis van de werkwijze die wordt gehanteerd voor inwoners met ondersteuningsvragen. Geheel links is een blok opgenomen met het zogenoemde voorliggende veld met de algemene voorzieningen. In de beoogde transformatie wordt ernaar gestreefd dat zoveel mogelijk ondersteuningsvragen worden ‘afgevangen’ door algemene voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die voor iedere inwoner toegankelijk zijn zonder een keukentafelgesprek. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld buurtteams en het algemeen maatschappelijk werk. Met de inzet van deze algemene voorzieningen streven we ernaar ondersteuningsvragen vroeg te signaleren voordat er mogelijk verslechtering optreedt waardoor er zwaardere zorg of ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen moet worden ingezet.

In het midden van de afbeelding is de integrale Toegang weergegeven. Deze bestaat uit de MID-Office en de sociale wijkteams. De MID-Office is het eerste aanspreekpunt voor de inwoner en is verantwoordelijk voor de eerste vraagverheldering. Indien mogelijk wordt de inwoner ‘terugverwezen’ naar het voorliggende veld. Indien hier geen passende oplossing voorhanden lijkt, wordt er een signaal afgegeven aan de sociale wijkteams voor het inplannen van een keukentafelgesprek.

Nadat een keukentafelgesprek [1] met de inwoners is gevoerd en er is bepaald dat een maatwerkvoorziening een passende oplossing is voor de ondersteuningsvraag, wordt de inwoner verwezen naar een gecontracteerde aanbieder. Het is ook mogelijk dat een inwoner kiest voor een Persoons Gebonden Budget (PGB) maar hieraan worden stringente eisen gesteld. De maatwerkvoorzieningen zijn rechts in figuur 1 weergegeven.

De beoogde transformatie is feitelijk de ‘beweging van rechts naar links’: van maatwerkvoorziening naar passende zorg en ondersteuning liefst in de vorm van algemene voorzieningen en met behulp van de inzet van het sociale netwerk.

[1]  Voor het vinden van passende zorg en ondersteuning wordt de trap van oplossingen gehanteerd.