Begroting 2019 - 2022

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Strategische doelen
Zoveel mogelijk samen met de inwoners invulling geven aan de veiligheid (in wijken en buurten)
Tactische doelen

  • Bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
  • Voorzien in crisisbeheersing en bestrijding van rampen
    • Voorzien in adequate brandweerzorg

Het programma Openbare orde en Veiligheid levert een bijdrage aan het bereiken van het perspectief  ‘Vitale Gemeenschappen’ uit de Regiovisie ‘Regio in Balans’.
In de Strategische Visie 2030 wordt gesteld dat op buurtniveau de saamhorigheid sterk is toegenomen en daardoor de onveiligheid ‘sterk‘ is gedaald. Dit beeld maakt dat de gemeente zich met name wil richten op het buurt- en wijkniveau voor de veiligheid in de brede zin van het woord.
Venlo vervult op verschillende onderdelen van dit programma een functie die verder reikt dan die voor de inwoners van de gemeente Venlo, namelijk voor vrijwel alle inwoners uit Noord - en Midden-Limburg (bijvoorbeeld 'Veilig Thuis').

In de Sociale Structuurvisie Venlo 2022  ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’ is een hoofdopgave voor het sociale domein verwoord als ‘het vermogen van de stad om iedere inwoner van Venlo een veilige leefomgeving te bieden met voldoende mogelijkheden om mee te doen’. Het programma Openbare orde en Veiligheid levert met name een bijdrage aan de kernopgave ‘Iedereen heeft recht op een veilig bestaan en werkt mee aan een veilige leefomgeving’ uit deze visie.

Je veilig voelen c.q. veilig zijn, is de basis om te kunnen functioneren, om mee te kunnen doen en om je te kunnen ontwikkelen. Je wilt leven in een omgeving zonder (huiselijk) geweld, waarin eenieder zich aan de regels houdt, met  veilige woningen en gebouwen. Een omgeving waarin je als persoon, wie je ook bent of wat je achtergrond ook is, wordt gerespecteerd.
Veiligheid is vanuit dat beeld een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Is de veiligheid echter in het geding, dan grijpt de overheid resoluut in. Wetten worden gehandhaafd en er wordt toegezien op de openbare orde.

De wettelijke basis voor het handelen van de overheid is onder meer te vinden in de Gemeentewet, de Politiewet (2012) en de Wet op de veiligheidsregio’s. De rol van de lokale overheid is in deze wetgeving vastgelegd en is in de afgelopen jaren geëvolueerd van een regel- en handhavingsrol naar een meer omvattende regierol op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Daarbij voert de burgemeester het gezag over de openbare orde en de hulpverlening; de officier van justitie voert het gezag over strafrechtelijke handhaving en taken ten dienste van justitie. In de ‘driehoek’ bepalen burgemeester, politie en openbaar ministerie op basis van de actuele veiligheidssituatie de taakuitvoering van de politie. Feitelijk worden afspraken gemaakt over wat de politie doet, waarbij het integraal veiligheidsbeleid het vertrekpunt vormt.  
Vanuit dit kader is de strategische doelstelling van dit programma als volgt geformuleerd:

Zoveel mogelijk samen met de inwoners invulling geven
aan de veiligheid (in wijken en buurten)

De resultaten op de strategische doelstelling worden met een drietal effectindicatoren gevolgd:

Indicator

JR 2017

2019

2020

2021

2022

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (techno-preventief)

somscore van 4 maatregelen (buitenverlichting, extra veiligheidsloten, (rol)luiken, alarminstallatieBron Veiligheidsmonitor.  de gehanteerde definitie is hier: deze somscore geeft het gemiddeld aantal techno preventieve maatregelen per huishouden weer waarbij het aantal maatregelen minimaal 0 en maximaal 4 is. Het betreft hier dus niet aandeel inwoners

Indicator

JR 2017

2019

2020

2021

2022

Aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Bron: Veiligheidsmonitor.De indicator is een samengestelde indicator en geeft de gepercipieerde kans op slachtofferschap (zakkenrollerij, beroving, woninginbraak, mishandeling). In het kader van het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid wordt onderzocht of voor deze indicator een ambitieniveau kan worden bepaald.

Indicator

JR 2017

2019

2020

2021

2022

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (socio-preventief)

Bron Veiligheidsmonitor.   de gehanteerde definitie is hier: deze somscore geeft het gemiddeld aantal socio preventieve maatregelen per huishouden weer waarbij het aantal maatregelen minimaal 0 en maximaal 4 is. Het betreft hier dus niet aandeel inwoners, maar een somscore..