Begroting 2019 - 2022

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

De vertegenwoordiging van de gemeente zal zich waar en wanneer mogelijk sterk maken voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord voor wat betreft de stemverhouding. Hiermee wordt beoogd de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten op opzichte van de andere deelnemende gemeenten.

Het betreft immers een gemeenschappelijke regeling van 15 gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. Daarmee bestaat er een afhankelijkheid van andere gemeenten voor wat betreft besluitvorming inzake normaliter raadverantwoordelijkheden als beleid en budget.

De (negatieve) financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de 15 gemeenten gedragen. In 2019 leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van Venlo van ¤ 650.000. Dit heeft onder andere te maken met een prijs-loon indexatie dit op basis van besluitvorming in het AB wel  bij de VRLN wordt toegepast en bij de gemeente Venlo niet.

De in het beleidsplan 2016-2019 van de VRLN opgenomen beheersmaatregel 'nieuw voor oud' is de afgelopen jaren in de besluitvorming niet herleidbaar toegepast. De gemeente kan hier middels de college-vertegenwoordiger in het Bestuur van de VRLN invloed op uitoefenen. Het toepassen van beheersmaatregelen wordt via deze weg dan ook kritisch gevolgd door het College.

De opgaven die voortvloeien uit de wettelijke basis en de regierol op het gebied van  openbare orde en veiligheid worden in het laatste kwartaal van 2018 opnieuw vorm gegeven in een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de jaren 2019 – 2022. Het IVP is een strategisch kader waarin naast stedelijke veiligheidsprioriteiten, ook veiligheidsprioriteiten op wijkniveau worden bepaald. Er worden afspraken opgenomen over de rollen en inzet van de gemeente en partners om de gestelde doelen te bereiken. Het integraal veiligheidsplan is zoals aangegeven een strategisch kader, het geeft onvoldoende concrete invulling aan hoe we vervolgens de gestelde doelen gaan halen. Daarom zal jaarlijks een uitvoeringsplan worden opgesteld, met een eerste versie in het eerste kwartaal van 2019.

Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
Bij het opstellen van het Integraal veiligheidsplan 2019-2022 worden partners betrokken: burgers, maatschappelijke partners, bestuur en gemeenteraad. Echter, gezien het feit dat veiligheid zich voornamelijk in het domein van de overheid bevindt, is er bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan sprake van een beperkte mate van co-design (zie onderstaande figuur).

BURGER (openbaar domein)

TYPE 1 : B

(loslaten) 

TYPE 2 : B-O

CO-CREATIE

OVERHEID (publiek domein)

TYPE 3 : O-b

CO-DESIGN

TYPE 4 : O

(puur overheid)

Zoals aangegeven worden de inhoudelijke prioriteiten voor 2019-2022 in het laatste kwartaal van 2018 bepaald. Wel kan worden aangegeven waaraan het IVP voldoet danwel antwoord op gaat geven:

 • Geprioriteerde thema’s op stedelijk en wijkniveau. Dit gaan we doen volgens de Methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG op het gebied van veilige woon- en leefomgeving (geweld in afhankelijkheidsrelaties en drugsbeleid), Bedrijvigheid en veiligheid (Veilig uitgaan), Jeugd en Veiligheid (Jeugd, alcohol en drugs en Veilig in en om de school), fysieke veiligheid (rampenbestrijding, crisisbeheersing en verkeersveiligheid) en integriteit en veiligheid (veilig publieke taak en radicalisering en jihadisme).
 • De inzet van diverse instrumenten/methodieken zoals Buurt Bestuurt, Top X aanpak, cameratoezicht.
  • Versterking van de verbinding tussen veiligheid en zorg.
  • Informatie gestuurd werken.
  • Integraal samenwerken binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen
De Wet op de veiligheidsregio’s overweegt in de preambule dat ‘het wenselijk is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding’.

Op het gebied van de brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding is de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) de coördinerende en bepalende instantie. Het betreft een vorm van verlengd openbaar bestuur. De VRLN organiseert namens, en in opdracht van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben daarnaast ook zelf een aanvullende verantwoordelijkheid  voor uitvoerende taken bij het bestrijden van rampen en het weer op gang brengen van het dagelijks leven erna.

De VRLN heeft met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing een aantal taken over de belangrijkste partners verdeeld:

 • Politie (‘blauwe kolom’);
 • Brandweer (‘rode kolom’);
 • Geneeskundige hulpverlening (GHOR, ‘witte kolom’);
 • Bevolkingszorg (gemeente, ‘oranje kolom’).

Als gemeente blijven we ons, door middel van oefeningen, voorbereiden op onze rol in geval van, hopelijk nooit, optredende, rampen en crisissituaties.

Het voorzien in adequate brandweerzorg
In het brandweerorganisatieplan beschrijft de VRLN brandweerzorg als risicobeheersing en incidentbestrijding. Het plan voorziet in zowel preventieve als repressieve maatregelen om een zo optimaal mogelijke brandweerzorg in Limburg-Noord te realiseren, mede in relatie tot de beschikbare financiering.

Betrokkenheid verbonden partijen

In het programma Openbare Orde en Veiligheid zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

 • gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord,
 • Stichting Veilig Thuis NML
 • Ambulancezorg Limburg-Noord (geen financiële relatie)

Samenwerkingen

 • Zorg- en Veiligheidshuis (binnen eigen organisatie)
 • Riec Limburg
 • politie (geen verbonden partij)