Begroting 2019 - 2022

Bedrijfsvoering

Integraal Bedrijfsvoeringsplan

Programma Verbetering Bedrijfsvoering

Met het programma Verbetering Bedrijfsvoering willen we de basis op orde brengen in onze organisatie in termen van processen, systemen, administraties, beheer, sturing, kennis, competenties en houding en gedrag.
Daarbij wordt tevens vooruit gekeken met het doel om de bedrijfsvoering   
toekomstvast door te ontwikkelen conform onze visies en besturingsfilosofie.
Het op orde brengen van de basis leidt tot verbetering van de interne beheersing en maakt dat er sprake is van navolgbare processen en daarmee een transparante gemeente als onderdeel van de overheid. Dit maakt dat de externe samenwerking zich verder kan ontwikkelen en dat de externe dienstverlening verbetert.
Het programma is ondersteunend aan het realiseren van onze visies. De besturingsfilosofie is bepalend voor de wijze waarop het programma wordt vorm gegeven en de doelen die wij voor het  programma hebben geformuleerd. De control visie ziet toe op het bereiken van de resultaten van het geheel. Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

In deze figuur is schematisch het volgende weergegeven: Met het programma Verbetering Bedrijfsvoering willen we de basis op orde brengen in onze organisatie in termen van processen, systemen, administraties, beheer, sturing, kennis, competenties en houding en gedrag.Daarbij wordt tevens vooruit gekeken met het doel om de bedrijfsvoering toekomstvast door te ontwikkelen conform onze visies en besturingsfilosofie.Het op orde brengen van de basis leidt tot verbetering van de interne beheersing en maakt dat er sprake is van navolgbare processen en daarmee een transparante gemeente als onderdeel van de overheid. Dit maakt dat de externe samenwerking zich verder kan ontwikkelen en dat de externe dienstverlening verbetert.Het programma is ondersteunend aan het realiseren van onze visies. De besturingsfilosofie is bepalend voor de wijze waarop het programma wordt vorm gegeven en de doelen die wij voor het  programma hebben geformuleerd. De control visie ziet toe op het bereiken van de resultaten van het geheel.

Het programma is gericht op het bereiken van vijf effecten. De doelstellingen die zijn geformuleerd voor de projecten die onderdeel vormen van het programma, dragen bij aan het bereiken van deze effecten. De beoogde effecten voor het programma, alsmede hun onderlinge samenhang, zijn in onderstaande figuur schematisch weergegeven.

Het programma is gericht op het bereiken van vijf effecten. De doelstellingen die zijn geformuleerd voor de projecten die onderdeel vormen van het programma, dragen bij aan het bereiken van deze effecten. De beoogde effecten voor het programma, alsmede hun onderlinge samenhang, zijn in bovenstaande figuur schematisch weergegeven.

Om focus aan te brengen in het programma, hebben wij de projecten die tot het programma worden gerekend, geprioriteerd. Vanuit deze prioritering ligt de focus op o.a. de volgende projecten:

  • Informatiebeheer, informatieveiligheid en privacy op orde;
  • Stuur-/managementinformatie;
  • E-hrm (het nieuwe personeelsinformatie systeem);
  • Implementatieverplichtingen administratie;
  • Efficiënt planning & control proces;

Vanuit het programma worden de projecten met elkaar verbonden en wordt de voortgang gemonitord in samenwerking met ‘control’.
Het programma is  noodzakelijk voor het realiseren van onze visies en sluiten daarmee aan op de ontwikkeling van de organisatie en onze dienstverlening. In 2017 is gebleken dat er onvoldoende middelen (investeringen in instrumenten, capaciteit en expertise) beschikbaar zijn om de noodzakelijke verbeteringen te realiseren.
In deze begroting worden extra middelen gevraagd om te investeren in de genoemde bedrijfsvoeringsitems. Zonder deze investering in de organisatie zal de ‘afstand’ tussen de ontwikkelingen die zijn geschetst in onze  visies c.q. ons beleid en de daaraan ondersteunende bedrijfsvoering steeds groter worden. Met als  risico dat de ambities en doelstellingen niet of onvoldoende worden bereikt. Een ander belangrijk risico is dat we niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld  op het gebied van archivering, informatieveiligheid en privacy.
In de begroting 2019 hebben we ook additioneel middelen opgenomen om de noodzakelijke investeringen voor de organisatie te kunnen doen op het gebied van:

  1. Dienstverlening;
  2. ICT infrastructuur;
  3. Informatieveiligheid;
  4. Informatiebeheer op orde (o.a. digitale archivering, stuur- en managementinformatie);
  5. Integriteitsbeleid.