Begroting 2019 - 2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Overzicht risico's

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in bijlage VI.

Nr.

Risico

Kans

Financiële impact (€)

Benodigde
weerstandscapaciteit
Begroting 2019

1

Grondexploitatie - Grondverkoop*

Diverse %

€ 40.280.000

18.976.750

2

Ondertunneling vierpaardjes

50%

€ 10.000.000

5.000.000

3

Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken*

Diverse %

€ 10.700.000

2.925.000

4

Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's)

25%

€ 11.600.000

2.900.000

5

Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden*

Diverse %

€ 8.400.000

2.150.000

6

Grondexploitatie - Plankosten*

Diverse %

€ 2.490.000

1.325.000

7

Business case sluiting zwembad de Wisselslag

75%

€ 1.500.000

1.125.000

8

Grondexploitatie - Overige kosten

25%

€ 4.500.000

1.125.000

9

BV Campus Vastgoed

50%

€ 1.680.000

840.000

10

Grondexploitatie - Tijdelijk beheer

50%

€ 1.500.000

750.000

11

Juridische risico's

50%

€ 1.400.000

700.000

12

Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid

75%

€ 850.000

637.500

13

Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen

75%

€ 700.000

525.000

14

Inkoopresultaat beschermd wonen

50%

€ 1.000.000

500.000

15

Inkoopresultaat WMO en Jeugd

50%

€ 1.000.000

500.000

16

Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD

50%

€ 800.000

400.000

17

Software sociaal domein

50%

€ 800.000

400.000

18

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

10%

€ 2.625.000

262.500

19

Zwembad

75%

€ 350.000

262.500

20

Onderwijs Groep Buitengewoon

50%

€ 500.000

250.000

21

MGR

75%

€ 300.000

225.000

22

Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening

75%

€ 280.000

210.000

23

Minder leges inkomsten reisdocumenten grensgemeenten

75%

€ 257.000

192.750

24

Meldplicht datalekken

75%

€ 200.000

150.000

25

Privacy

75%

€ 200.000

150.000

26

Maatregelen sociaal domein

25%

€ 500.000

125.000

27

Eigen bijdrage WMO

25%

€ 500.000

125.000

28

Toename PGB beschermd wonen

25%

€ 500.000

125.000

29

Rijbewijzen

50%

€ 202.000

101.000

30

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

25%

€ 250.000

62.500

31

Omnibuzz afhankelijkheid en hogere kosten

75%

€ 75.000

56.250

32

Informatieveiligheid

25%

€ 200.000

50.000

33

Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis.

25%

€ 200.000

50.000

34

BTW sport

75%

€ 60.000

45.000

35

Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

10%

€ 450.000

45.000

36

Gladheidbestrijding

10%

€ 400.000

40.000

37

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

75%

€ 50.000

37.500

38

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

75%

€ 50.000

37.500

39

Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen

25%

€ 125.000

31.250

40

Omroep Venlo

25%

€ 100.000

25.000

41

Maatschappelijke opvang MO 2.0

25%

€ 100.000

25.000

42

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm

10%

€ 200.000

20.000

43

Onvoorziene WAA desintegratiekosten

10%

€ 200.000

20.000

44

Grenswerk

50%

€ 40.000

20.000

45

Naturalisaties ontwikkeling

75%

€ 22.000

16.500

46

Onvoorziene kosten landelijke aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie

10%

€ 150.000

15.000

47

Leerwerktraject

25%

€ 50.000

12.500

48

Calamiteiten

10%

€ 100.000

10.000

Benodigde weerstandscapaciteit totaal

43.577.000

* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben.

Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven.

In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit.

Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1.000.0000 en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 en gelijk is aan of lager is dan € 1000.000. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 500.000.

Te zien is dat één risico (risico 7: Business case sluiting zwembad de Wisselslag) zich in de donkerrode zone bevindt, omdat dit een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1.000.000). Daarnaast bevinden zich 8 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= € 500.000).

Risicomatrix

Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in deze matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen hoog, middel en laag.  We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan ¤ 1.000.0000 en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan ¤ 500.000 en gelijk is aan of lager is dan ¤ 1000.000. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan ¤ 500.000. Te zien is dat één risico (risico 7: Business case sluiting zwembad de Wisselslag) zich in de donkerrode zone bevindt, omdat dit een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> ¤  1.000.000). Daarnaast bevinden zich 8 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= ¤ 500.000).