Begroting 2019 - 2022

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1.000

Middelen Programma  10

Baten / Lasten

2018

2019

2020

2021

2022

Wonen en Leefomgeving

Baten

16.112

24.648

31.704

24.891

22.395

Lasten

23.128

31.012

38.209

30.630

28.203

Onttrekkingen aan reserves

Baten

2.722

2.508

2.111

1.650

1.600

Toevoegingen aan reserves

Lasten

2.076

2.684

2.218

1.223

1.169

Saldo programma 10 na verrekening reserves

-6.370

-6.540

-6.611

-5.312

-5.378

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

19-009

Aanvullende dekking PKB 2019 en verder

29

24

17

11

19-010

Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

19-034

Prijsinflatie 2019-2022

2

1

1

1

19-063

Behoud cultureel erfgoed

-135

19-125

Actualisatie  loonkostenverdeling

-528

-511

-468

-467

19-128

Problematiek dekking projecturen

656

649

649

649

19-136

Vermindering budget Toerisme langs de Maas

128

121

121

-4

19-170

Temporiseren Omgevingswet

300

-300

Totaal

451

-16

321

190