Begroting 2019 - 2022

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2019. Om die langere termijn-ambities waar te maken, richten we onze  inspanningen in 2019 en de daaropvolgende jaren op de volgende speerpunten.

Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving.

 1. Vergunningverlening, -toezicht en handhaving (VTH), alsmede afhandelen verzoeken planschade en klachten en meldingen met betrekking op de leefomgeving. Een gedeelte van deze taken wordt uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD) waarin Venlo participeert. In 2019 zal duidelijk worden of binnen de implementatiemiddelen Omgevingswet dan wel provinciale middelen mogelijkheden liggen om extra capaciteit voor handhaving te financieren.
 2. Doorontwikkelen planinstrumentarium, met name ter voorbereiding op de  Omgevingswet,  zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Ook wordt de pilot omgevingsplan voortgezet. De regeling Kunst in de Openbare ruimte wordt, in het licht van de totale financiële problematiek, vanaf 2019 stop gezet. Met de Tiendschuur, theater De Garage en De Nieuwe Scene zullen gesprekken worden gevoerd over besparingsmogelijkheden in de subsidie. De subsidie voor het Kunstencentrum wordt vanaf 2020 met 25% verlaagd.
 3. Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen: met speciale aandacht voor het Delta-programma (Mirt-verkenning Meer Maas Meer Venlo), Het HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma) en uitvoering van de beleidsnota Agenda Groen en Water met ‘spelregels’ inzake het in cocreatie omgaan met groen en water op buurt- en wijkniveau maar ook majeure opgaven op stedelijk niveau als klimaatadaptatie. In de sfeer van de middelen zijn budgetten en een krediet voor Meer Maas Meer Venlo en klimaatadaptatie ingetrokken omdat plannen (nog) niet concreet genoeg zijn. Indien in 2019 mocht blijken dat extra middelen noodzakelijk zijn, zal een oplossing worden gezocht via kadernota of een begrotingswijziging.
 4. Plannen stadsdeelcentra: zowel de afronding van centrumplannen als uitrollen van het Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick (strategische gebiedsvisie én pilots op uitvoeringsniveau).
 5. Milieu en duurzaamheid: voortzetting van reeds ingezette actielijnen en projecten, maar vooral ook een intensieve dialoog met onze stakeholders en partners. De hiermee gemoeide middelen zijn deels ook ondergebracht in programma 6 (item C2C/duurzaamheid).

Ad 2) Voor implementatie van de Omgevingswet zijn al eerder de volgende bedragen opgenomen: 2019 1,3 miljoen; 2020 0,6 miljoen; 2021 0,4 miljoen.
Ad 3) Begin 2017 heeft de raad opdracht gegeven dilemma’s van de  Agenda Groen & Water uit te werken in (kosten)scenario’s. Eén van deze dilemma’s was “: in welke mate en binnen welke termijn gaat Venlo klimaatbestendig worden?” De werkelijke lange termijn-kosten zijn in 2018 beter in beeld gekomen door de zogenaamde klimaatscan die met stakeholders is uitgevoerd; daadwerkelijk concretisering van de bedragen in begrotingsvoorstellen zal in 2019 zijn beslag krijgen. Ook zal dan duidelijk zijn of middelen via de rioolheffing kunnen worden gegenereerd.
Ad 3) Financiële implicaties van het HWBP zijn nog niet concreet, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat er in de periode 2019-2022 een vraag om cofinanciering van acties en maatregelen zal komen.
Ad 4) Het krediet van 2.100.000 euro voor het uitvoeringsplan Centrum Tegelen en Blerick wordt doorgeschoven van 2019 naar 2020.
Ad 5) Een deel van de oorspronkelijk beschikbare middelen voor 2019 en 2020 is vooralsnog teruggetrokken, omdat de energietransitie primair een provinciale opgave is en omdat het uitvoeringsprogramma van het Ambitiedocument Venlo Circulaire Hotspot 2030 nog moet worden afgerond. Indien in 2019 mocht blijken dat extra middelen noodzakelijk zijn, zal een oplossing worden gezocht via kadernota of een begrotingswijziging.

Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit door het behouden en benutten van erfgoed (cultuurhistorie, archeologie, cultuurlandschap).

 1. Erfgoedbeleid: doeltreffender en eenvoudiger regelgeving, vermindering van de administratieve lasten voor gemeente en burgers.
 2. Herbestemming en restauratie erfgoed. In 2019 komt 135.000 euro beschikbaar voor behoud cultuurhistorie in het centrum (het project 'Wonen boven winkels', dat uitsluitend monumentale panden betreft).
 3. Doorontwikkelen instrumentarium / regelgeving in samenhang met de nieuwe Erfgoednota.

Het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.

 1. Actualiseren Dynamisch woningbouwprogramma: lokaal doorvertalen van de  regionale Structuurvisie Wonen (2016) en het van daaruit opgestelde lokale afwegingskader met speciale aandacht voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. De startersleningen worden gecontinueerd.
 2. Relatiebeheer woningbouwcorporaties.

Ad 2) Binnen de nieuwe Woningwet is het werkgebied van de corporaties vastgelegd, hierin is ook opgenomen dat investeren in de openbare ruimte niet tot de taken van de woningcorporaties behoort. Dit kan betekenen dat in toekomstige projecten de aanleg van de openbare ruimte voor rekening van de gemeente komt.

Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

 1. Geluidkwaliteit: voortzetting van de aanpak van woningen met een te hoge geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai.
 2. Luchtkwaliteit: stimuleren van duurzame mobiliteit (in de vorm van projecten.
 3. Bodemkwaliteit: realiseren van het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een deel van de middelen zal worden ingezet voor bodemonderzoek in relatie tot de opgaven energietransitie en klimaatadaptatie.
 4. Externe veiligheid:  toetsing en advisering van initiatieven en aanvragen aan de orde, daarnaast als centrumgemeente een coördinerende rol binnen dit vakgebied vervullen en regiogemeenten expertise leveren.

Voor een nadere toelichting van de voorgaande op hoofdlijnen geschetste inspanningen om de doelstellingen van het programma Ontwikkeling Centrumstad te verwezenlijken wordt verwezen naar de productenraming.

Bij alle relevante deelpunten hierboven wordt optimaal het gedachtegoed van C2C als drijvende succesfactor voor sterke steden in de samenleving verspreid met als doel Venlo met dit thema blijvend als koploper op de kaart te zetten.

Betrokkenheid verbonden partijen

De MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo voeren we uit met vier andere overheden: waterschap, provincie, ministerie en rijkswaterstaat; gezamenlijk hebben deze partijen zitting in de Stuurgroep Meer Maas Meer Venlo. RUD Limburg Noord en Bodemzorg Limburg zijn belangrijke partijen bij vergunningverlening/handhaving en milieuaspecten, corporaties onmisbaar bij de woningbouwprogrammering. Bij erfgoed spelen de lokale belangenorganisaties, maar ook de provincie en landelijke organisaties als Heemschut een belangrijke rol. Tenslotte zijn wijk- en dorpsraden en meer en meer ook kleinere bewonersvertegenwoordigingen belangrijke partners bij de inspanningen op het gebied van Burger aan Zet.